وزیر ورزش و جوانان: بهدنبالحضور خانوادهها در ورزشگاهها هستیم

Shargh - - ورزش -

وزیــر ورزش و جوانان در جلســه هماندیشــی با مدیران و سردبیران رســانهای به تشریح وضع ورزش کشــور پرداخت و حال ورزش را خوب توصیف کرد و درعینحال نوید داد که به مــرور هماهنگیهای لازم برای حضور خانوادهها در ورزشــگاهها فراهم شود. به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مســعود ســلطانیفر افتخارات ورزشی در چهار سال گذشته را ناشی از تلاش گسترده مسئولان ورزش، مربیان، مدیران باشگاهها، فدراسیونها و رسانههای ورزشی عنوان کرد و گفت: «خوشــبختانه حال ورزش کشور خوب است؛ بهنحویکه فکر میکنم در 10 ، 15 سال گذشته هیچگاه نتایجــی را که در یکی، دو ســال به دســت آوردهایم؛ نداشتهایم. در تمام ردههای سنی فوتبال، تیمهای ملی ایران به جام جهانی راه یافتهاند، تیم ملی فوتبال ایران در آستانه صعود مقتدرانه به جام جهانی 2018 روسیه است. در هفت بازی تیم ملی 17 امتیاز به دست آورده و هیچ گلی هم نپذیرفته است. بههمیندلیل اختلاف امتیاز خوبی به وجود آمده و با یک پیروزی از سه دیدار پیشرو صعود ایران به جام جهانی قطعی میشــود و مــا از همین حالا باید به فکر صعود و برنامهریزی از گروه خود در جام جهانی 2018 روســیه باشیم». وزیر ورزش و جوانان صعود ســه نماینده از چهار نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا را نیز موفقیت خوبی عنوان کرد و شــرایط والیبال را نیز خوب ارزیابی کــرد. وزیــر ورزش و جوانان به برگــزاری رویدادهای بینالمللی در کشورمان بعد از اجرای برجام نیز اشاره کرد و با بیان اینکه 66 میزبانی مســابقات بینالمللی بعــد از این پیــروزی بزرگ سیاســی داشــتیم، گفت: مســابقات شــطرنج بانوان جهان را در تهــران برگزار کردیــم و میزبانی مســابقات دوِ بینالمللی پارس در تهران بودیم و رویدادهای مختلف دیگر. خوشبختانه وضعیــت مــا در رشــتههای مختلف خوب اســت و دستاوردهای خوبی داشــتهایم. وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم، افتخارت ورزش ایران در ابعاد مختلف را ماحصل تلاش و همکاری همه دســتاندرکاران و ثبات و آرامشــی که ایجاد شــده، دانست و اظهار کرد: تلاش کردیم حاشــیهها را کم کنیــم و به کار حرفهای خودمــان در ورزش بپردازیــم. وزیــر ورزش و جوانان ادامه داد: در تلاشــیم به امید خــدا بتوانیم بهگونهای برنامهریزی کنیم کــه در المپیک 2020 توکیو علاوه بر چهار رشــتهای که در ادوار گذشته مدال گرفتهایم، در رشــتههای جدید هم موفق به کسب مدال شویم. در کاراته و ســنگنوردی با توجه به استعدادهای خوبی که از آن بهره میبریم، میتوانیم مدالآور باشیم یا در تیراندازی دیگر زمان آن فرا رسیده است که از 45 مدال توزیعی ســهمی هم از آن داشــته باشیم. بهطورکلی تلاش ما این اســت که در رشــتههای پایــه و پرمدال هم بتوانیم برنامهریزی کنیم که به مرور در مســابقات مختلــف ســهم خودمــان را از مدالها و ســکوهای افتخار بگیریم. دکتر ســلطانیفر درباره مطالبه بانوان و خانوادههــا برای حضور در ورزشــگاهها نیز نوید داد که این اتفاق خوب در آینده با هماهنگیهای لازم رخ خواهد داد. «تلاش میکنیــم همفکری، هماهنگی و زمینههای لازم برای حضور خانوادهها در استادیومها فراهم شــود. مطمئنــم که مــردم و هوادارانی که در اماکن ورزشــی حاضر میشــوند، از لحاظ فرهنگی در درجــه بالایی از فهم و درایت قــرار دارند و ملاحظات لازم را برای حضور خانوادهها در ورزشــگاهها رعایت میکنند و از این لحاظ مشکلی وجود نخواهد داشت. به مرور تلاش میکنیم با زمینهســازی، توجیهکردن و هماهنگی بین همه عناصر دستاندرکار بتوانیم شاهد حضور خانوادهها در ورزشگاهها باشیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.