امامقلینژاد طلا گرفت، احمدی نقره

Shargh - - ورزش -

نخستین روز از بازیهای همبستگی کشورهای اســلامی با مدالآوری بانوان تیرانداز برای کاروان ایران آغاز شــد. دیــروز در رقابتهــای تیراندازی تفنگ بــادی 10 متر، هر ســه نماینده کشــورمان موفق شدند فینالیست شــوند و مدالهای طلا و نقــره را از آنِ خود کنند. نرجــس امامقلینژاد با 249.6 امتیاز قهرمان و الهه احمدی نیز با 246.1 امتیــاز نایبقهرمان، همچنین نجمــه خدمتی با 201.7 امتیــاز در رده چهارم قــرار گرفت. نماینده ازبکستان به مقام سوم دست یافت. امامقلینژاد بعد از کســب اولین مدال طــلای کاروان ایران در بازیهای اســلامی، گفت: حــس فوقالعادهای دارم. خیلــی تلاش کردم عملکرد خوبی داشــته باشــم و خدا را شــکر نتیجه گرفتم. باید برای این قهرمانــی از زحمــات و کمکهــای همتیمیها، مربیان و سرپرســتان تیم تشــکر کنم. من کمی از روند مســابقه دور شــده بودم؛ اما توانستم امروز نتیجــه لازم را بگیرم. این فکر را داشــتم که جزء مدالآوران کاروان ایران باشم؛ اما تصور نمیکردم کــه اولین طلایــی و اولین مــدالآور لقب بگیرم. احمدی، پرافتخارترین بانوی تیراندازی کشــور، نیز افزود: «فینال سختی بود، برای اینکه آماده نبودم. من بعد از المپیک نتوانستم خوب استراحت کنم و مجبــور شــدم در اردوها و مســابقات مختلفی شــرکت کنم. در واقع آمادگی روحی و ذهنی لازم را نداشتم و رقابتم هم تحت تأثیر این شرایط بود. امیــدوارم بتوانم به روزهای اوج خــود بازگردم. باید به امامقلینــژاد تبریک بگویــم. او از همان ابتــدا خودش را بالا کشــید. ســایر تیراندازان تیم ملی مردان در تفنگ بادی دیروز به مقامی دست نیافتند و حذف شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.