اتمام پروژههای ورزشی، اتفاق بزرگ این 4 سال

Shargh - - ورزش -

بــه عقیده مــن مهمترین اتفاقــی که در حــوزه ورزش دولــت تدبیر و امیــد افتاد، اتمــام پروژههای ورزشــی نیمهکارهای بود که به حال خود رها شــده بــود. وزارت ورزش در این چهار ســال توانســت ضمن تکمیــل این پروژههــا آنها را افتتاح کند تا در اختیار مردم قرار بگیرد.

خود من بهعنوان یک ورزشــکار شــیرازی میدیــدم کــه ورزشــکاران اســتان بــرای تمرینکــردن جایــی نداشــتند، اما بــا تکمیل اســتادیوم و ســالنها در این دولت، بهراحتی مشغول تمرین کردنشان هستند.

وظیفه هر ایرانی است که در این انتخابات سرنوشتســاز پیــش روی ریاســتجمهوری شــرکت کند و به فرد اصلــح رأی بدهد. همه رئیسجمهورهای گذشــته هشتساله بودند، من فکر میکنم بایــد این فرصت هم به آقای روحانی داده شود. احساس قلبیام این است که ایشــان رئیسجمهور دوباره ایران خواهند شد. قطعا با حضور دوباره آقای روحانی شاهد اتفاقات خوبی در زمینه اقتصاد و ورزش کشور در چهار سال آینده خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.