پرداخت پاداش نقدی به مدالآوران

Shargh - - ورزش -

کیومرث هاشــمی، رئیس کمیته ملی المپیک، بعد از کســب اولیــن مدالهــای کاروان ایران در بازیهای کشــورهای اســلامی از ســوی نرجس امامقلینــژاد و الهه احمدی گفــت: این موضوع را کــه مــدالآوری کاروان با بانوان آغاز شــد، به فال نیک میگیریم. آنچه مســلم است، این است که منتظر مدالهای خیلی بیشــتری هســتیم؛ اما نمیتــوان دقیق گفت که چند مدال دیگر کســب خواهیــم کرد؛ بههرحــال پیشبینی مــدالآوری براســاس ارزیابی فدراســیونها انجام میشــود؛ درحالیکه هنــوز ارزیابی برخی فدراســیونها به دست ما نرسیده است. برای مدالآوران پاداشی در قالب سکه تعیین شده که در تهران در اختیارشان قرار میگیرد؛ اما این ورزشــکاران در همین محل بازیها پاداش نقدی خود را هم دریافت میکنند. ‪400 ،600‬ و 300 دلار بــه ترتیب بــرای مدالآوران طلا، نقره و برنز تعیین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.