روحانی بهترین انتخاب است

Shargh - - ورزش -

آقــای روحانی چهار ســال بــا مــردم بودند و از نزدیک با تمــام هم و غم و مشکلات آنها آشنا هســتند. چه بهتر که باز هم ســکان اداره کشــور را در چهار سال آینده به دســت ایشــان بدهند که دچار اتلاف وقت نشویم. به دلیل اینکه اگر فرد دیگری بخواهد بر این مســند بنشــیند تا بخواهد ســوار بر کار شود، یکی دو سال طول خواهد کشید. به نظر من آقای روحانی بهترین انتخاب است. دوباره ایران، دوباره روحانی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.