موفقیت در میزبانیجهانی

Shargh - - ورزش -

باتوجــه بــه اتفاقات خوبــی کــه ورزش بانوان در مــدت دولــت روحانــی با آن روبــهرو بوده، شــطرنج زنان کشــور هم راه خــودش را پیدا کرده و در حال طیکردن مســیر ترقی و پیشرفت است. میزبانی ایران از مسابقات قهرمانی جهان بانوان یکی از این موفقیتها بود. وقتی این مسیر رو به رشد و موفقیت است، پس تغییر دادنــش منطقی به نظر نمیرســد. آقای روحانی بــه نظر من کارنامــه قابلقبولی دارد و میتوان دوباره به ایشان رأی داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.