اگر حمایت رئیسجمهورنبود...

Shargh - - ورزش -

در این چهار ســال بانوان افتخارات زیادی به دســت آوردند و تاریخ ســاز شــدند. از آقــای رئیسجمهور یک تشــکر ویژه دارم. اگر حمایتهای ایشــان نبود ما به مسابقات گواتمالا اعزام نمیشدیم. فدراسیون نمیخواست ما را به این رقابتها بفرســتد. خود من وقتی این خبر را شنیدم شوکه شدم و با خودم گفتم مگر میشود که ســفر ما برای رئیسجمهور مهم باشــد و آن را پیگیری کند. این اتفاق واقعا جای خوشــحالی دارد و بیانگر این است که ما دیده شدیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.