توجه به ورزش بانوان

Shargh - - ورزش -

اگر امســال هم بخواهم در انتخابات شــرکت کنم و به آقای روحانی رأی بدهم خواستهام از ایشــان این است که بیشتر از این به ورزش بانوان اهمیت بدهند و بتواند شرایط حضــور بانوان و خانوادهها را به ورزشــگاهها فراهــم کنند. ایــن نهتنها خواســته من بلکه خواسته همه بانوان ایرانی است. من ورزشکار وقتی میبینم پدر و بردارم در حین مســابقهام در سالن حضور دارند، قطعا انگیزهام برای آن رقابت بیشتر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.