پاشنه آشیل اصلاحات

Shargh - - سیاست -

او ادامــه داد: روحانــی امروز عملکــرد مثبتی داشته و مردم این را میبینند و در مقابل نیز تخریب رقبا را مشاهده میکنند که چطور یک مورد کوچک را بزرگنمایی میکنند. در نهایت مردم آگاه هستند و در مقابل آنها موضع میگیرند؛ چون میفهمند این گروه میخواهند مردم را عقبافتاده نشــان دهند. امــروز دیگر موضــوع پولهای ترکیــه و دکلهای گمشــده نداریم و من فکر میکنم در همان دور اول مردم به این تخریبها واکنش نشــان دهند و حسن روحانی با اکثریت آرا، رئیسجمهور دوازدهم ایران شود.

مردم وضعیت سال ۹۱ را فراموش نکردهاند

مهرعلیزاده هم این خوشبینی را بیشتر توضیح داد و گفت: ســال 92 روحانی با برنامههای خود و حمایتهایی که از او شــد، توانســت اکثریت آرا را به دســت آورد؛ اما این دوره، او کارنامه درخشــانی دارد که مردم از نزدیک دیده و لمس کردهاند. از این بابت من هم خوشبین هســتم. مهرعلیزاده ادامه داد: مردم وضعیت ســال 9۱ را فراموش نکردهاند، در نظرســنجیهای آن دوره، ۳۰ تا ۳۱ درصد مردم مسئله اصلی خودشــان را نگرانی از جنگ و بحث هستهای اعام کردند و تازه بحثهای اقتصادی هم مطرح بود. او توانســت رشــد اقتصادی را از منفی 6.۸ درصد به مثبت هفت درصد برســاند. منتقدان میگوینــد بدون نفت و میعانات نفتی این رشــد دو درصد اســت؛ خب خدا را شــکر کــه دو درصد را میپذیرند؛ یعنی ما از رشــد اقتصادی منفی به رشد اقتصادی مثبت رسیدیم.

تغییر اصولگرایان تنها شانس آنهاست

جــواد اطاعت در جواب به پرســش خبرنگاری درباره آینده اصولگرایی گفت: اصاحطلبان وقتی در دوره چهارم مجلس حدود ۴۰ نماینده ردصاحیت شــدند، در انتخابات شکســت خوردنــد. آنها بعد از آن در خود بازاندیشــی کردند و دچار دگردیســی شــدند. درحالحاضر اصولگرایان مخدوش شدهاند و از همین بابت به رویههای ســلبی و تخریبی روی آوردهانــد. او در ادامه ایرانیان را صاحب گذشــت و تغییر اصولگرایان را تنها شانسشــان برای موفقت دانســت. مهرعلیزاده در جواب به سؤال خبرنگاری که از دو وعده بزرگ روحانی؛ یعنی ایجاد اشــتغال و بهبود وضعیت فقرا در انتهای مناظره روز جمعه پرســید، گفت: به عنوان کســی که در این زمینهها تخصــص دارم، باید بگوییم اگر اتفاق خاصی نیفتد، روحانــی قادر به انجــامدادن ایــن دو وعده یعنی؛ تکرقمیکردن بیکاری و برطرفکردن تحریمهای غیرتخصصی اســت. او در تبیین ایــن موارد گفت: بیشترین فشار جامعه جهانی درباره پرونده هستهای بود که دولت توانســت آن را بشکند؛ بنابراین دولت تحریمهــای دیگر را که بهانههای کوچکتری دارند نیز میتواند حل کند؛ کمااینکه شــاهد گرهگشــایی او بودهایم. درباره اشــتغال هم بایــد بگوییم وقتی ثبات و امنیت ســرمایهگذاری به وجود آید، به طور میانگین عدد یک میلیون در دسترس است.

شغل را نمیتوان با شعاردادن درست کرد

مهرعلیــزاده ادامــه داد: شــغل را نمیتوان با شــعاردادن درســت کرد. زمــان احمدینژاد طرح زودبــازده را اجرا کردند و چندین هــزار کارآفرین و فــرد جویــای کار را تبدیل به بــیکار بدهکار کردند کــه نتیجه مدیریت غلط و اجرای شــیوههای بدون منطــق اســت.او ادامــه داد: وقتی کشــوری ثبات پیــدا کرد و دیگر هر لحظه امــکان تحریم آن وجود نداشت، سرمایهگذار خارجی را به سوی خود جلب خواهد کرد. از طرف دیگر سرمایهگذار داخلی را نیز که در این چند ســال از تــرس بیثباتی، پول خود را راکد کرده نیــز به بازار خواهد آورد و ایجاد شــغل خواهد شــد.مهرعلیزاده گفت: ایجــاد یک میلیون شغل سخت نیســت؛ اما نیاز به مبنا دارد که امنیت اقتصــادی، ایجاد فضای کســبوکار و فعالیتهای بانکــی هدفمند جــزء همین مبناســت و دولتی که ســهم کارشناسی آن بالا باشد، میتواند آن را انجام دهد. این دولت با وجود اطمینان دنیا و مردم و تدبیر میتواند یک میلیون شغل را در سال ایجاد کند؛ اما دیگران که با فشــار، زور و شــعار به دنبال پیشــبرد اهداف خود هستند، نمیتوانند حتی نصف این عدد هم شــغل ایجاد کنند.او ادامه داد: مردم همه این اتفاقات را میبینند، حرفها را تشــخیص میدهند، ذات انســان از دروغ و حرفهای پوچ متنفر اســت؛ بهویــژه آنکه تجربــه اینگونه رفتارها را در هشــت سال دولت اصولگرایان داشتهاند. پس نسبت به این رفتار واکنش مقابلهای نشان خواهند داد.

کدام کاندیدا اراده به توسعه دارد

جواد اطاعــت دراینبــاره گفت: رقیبــان آقای روحانی بــه الزامات مبارزه با فســاد و کاهش نرخ بــیکاری قائل نیســتند. مثا اولین شــرط مبارزه با فســاد، ایجاد و محافظت از رســانههای آزاد است. لازمه ایجاد اشــتغال هم تعامل بــا نظام بینالملل اســت. امروزه اقتصاد جهانی اســت و شــرط اول توســعه، تعامل با نظام بینالملل اســت.این استاد علــوم سیاســی در ادامه با شــمردن مــوارد مورد اجتماع صاحبنظران درباره توســعه گفت: اولین مورد امنیت اســت؛ این امنیت فقط فیزیکی نیست بلکه امنیت ســرمایهگذاری هم هســت. مورد دوم تعامل با نظام بینالملــل و مورد آخر اراده رهبران برای توسعه است. حالا شــما بگویید کدام کاندیدا اراده به توســعه دارد؟ کــدام کاندیــدا میتواند با نظام بینالملل تعامل کند؟ و کدام کاندیدا میتواند امنیت سرمایهگذاری را پدید آورد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.