تلاش برای جلب رأی اهل تسنن

Shargh - - سیاست -

گروه سیاســی:

کمتر از یک هفته به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری باقی مانده است و هرچه به موعد برگزاری انتخابات نزدیکتر میشویم، این رقابتها جدیتر میشود.

پس از برگزاری آخرین دور مناظرات تلویزیونی و براســاس خروجی آخرین نظرسنجیها حســن روحانی و ابراهیم رئیسی هرچند با فاصله درخورتوجه اما کاندیداهای مورد اقبال مردم هســتند. دوقطبیشــدن انتخابــات پیشرو میان روحانی و رئیســی ســبب شــده اســت رقابت انتخابات میان آنها بر ســر هر موضوع و محفلی که آرای انتخاباتیشان را تقویت کند، جدیتر از گذشته باشد.

بحــث جــذب رأی اقلیتهای قومــی و مذهبی یکــی از جدیترین زمینههایی اســت که رئیسی و روحانی بر ســر آن به رقابت میپردازند. هرچند روحانی با تدوین منشــور حقوق شهروندی و ایجاد دستیار ویژه اقوام و مذاهب از آغاز ریاســتجمهوریاش ســودای جذب نگاه مثبت اقلیتها را در ســر داشته اســت و سیستانوبلوچستان جزء استانهایي بود که روحانی در انتخابات 92 در آن رأی اول مردم بود.

حالا اما این رقابت به جذب علمای اهل تســنن هم رسیده است، در پــی این رقابتها خبر آمــده که دو نفر از علمای مشــهور و متنفذ اهل سنت در استان سیستانوبلوچســتان از حسن روحانی و ابراهیم رئیسی اعام حمایت کردهاند.

حمایت مولوی عبدالحمید از روحانی

در ایــن دوره از انتخابــات ریاســتجمهوری مولــوی عبدالحمیــد امامجمعه زاهدان مانند ســال 92 از حسن روحانی اعام حمایت کرده است.

آنطور کــه ســتاد انتخاباتی حســن روحانی گــزارش داده مولوی عبدالحمید از حسن روحانی اعام حمایت کرده است. همچنین اسحاق جهانگیــری در روز ۱9 اردیبهشــت بــا این عالم اهل ســنت دیدار کرده اســت. جهانگیری در صفحه اینستاگرامش با اشاره به این دیدار نوشت: «همانطوری که بارها گفتهام معتقدم هیچکس نمیتواند یک ایرانی را به دلیل اینکه از مذهب دیگری است و قومیت دیگری است، از حقوقش محــروم کند. از نظــر اجتماعی اقوام باید در همه جای ایران احســاس همبســتگی و انســجام کنند. کرد و بلوچ و آذری و لر و ترکمن و عرب و فارس، شیعه و سنی، همه یکی هستیم. همه برای ایرانیم. در ایران تنوع قومــی وجود دارد. باید بپذیریم که این تنوع قومی تهدید نیســت. هیچ قومی از دیگری ایرانیتر نیست».

همچنیــن مولوی عبدالحمید گفته اســت «دکتر روحانی با داشــتن حداقل 6.5 میلیون آرای واجدین شــرایط رأیدادن در بین اهل سنت و با احتساب آرای بالای برادران مسلمان اهل تشیع، قطعا برنده نشاطآور ایــن دوره ریاســتجمهوری خواهند بــود و من نیز توصیــهام به همه مؤمنان و مسلمین ایران همین است.»

مولوی سلامی و حمایت از رئیسی

در مقابــل هــم مولــوی علیاحمــد ســامی نماینــده مــردم سیستانوبلوچســتان در مجلس خبرگان رهبری هم از ابراهیم رئیســی اعام حمایت کرده است.

مولوی ســامی در دیدار با ابراهیم رئیســی اظهار کرده است «رأی مردم امانتی اســت که ما میدانیم حجتالاســام رئیســی این امانت را به دســت اهلش میرســاند. همه نامزدهای انتخابات برای ما قابل احترام هستند اما انتخاب اصلح نکتهای است که همه باید به آن توجه کنیم... امیدواریم دفعه بعد ایشان بهعنوان رئیسجمهور به استان سفر کنند... از جمله دلایلی که بنده ایشان را بهعنوان نامزد اصلح تشخیص دادم، میتوان به تواضع بینظیر ایشــان اشاره کرد. ایشان در دیدارهای متعددی که بیش از این با بنده داشــتند، همــواره جویای احوال مردم محروم سیستانوبلوچستان بودهاند... حجتالاسام رئیسی فردی است که در یتیمی بزرگ شــده و درد و رنج مردم سیستانوبلوچستان را لمس کرده و با این درد آشناست. رئیسی فردی مدیر، مدبر و شجاع است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.