نامزدها از روند شمارش آرا مطلع میشوند

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

ســیامک رهپیک معاون اجرائی و امور انتخابات شــورای نگهبــان گفــت: «مــا از نامزدهــای محترم درخواســت کردیم که نمایندگانی را بــرای حضور در ستاد نظارت معرفی کنند تا مســائلی که در ستادهای انتخاباتــی هــر نامزد مطرح میشــود بهویــژه در روز انتخابات - که روز بسیار مهمی است و اخبار متعددی ردوبدل میشود - پیگیری شــود. انشاءالله این تجربه کــه قبا هم صورت گرفته در این دوره هم اجرا شــود و همینطــور نامزدهــا از روند شــمارش و تجمیع آرا مطلع میشــوند». او افزود: «در روز برگزاری انتخابات موضوعات متعددی در شعب اخذ رأی مطرح است که با همکاری و تعامل دســتگاه اجرائی و نظارتی درباره جزئیات این فرایندها تصمیمگیری میشود و به توافق میرســند. همه ناظران میدانند که در شعبه از ابتدا تا انتهای کار چه وظیفهای دارند تا آن را به خوبی انجام دهند و باید و نبایدها مشــخص شــده اســت».رهپیک افــزود: «آن جاهایی که لازم اســت دســتگاه قضائی رســیدگی کند به آن مرجع اعام میشود. آن جاهایی که لازم اســت در صحن شورای نگهبان رسیدگی شود در آنجا انجام میشــود و وظیفه رصد و جمعآوری این اطاعات صورت میگیرد و در این چند روز این اقدامات انجام شــده و دستگاه قضائی نســبت به برخی موارد رســیدگیهای خودش را شــروع کرده است و دستگاه انتظامی در برخی موارد که نیاز بود در صحنه برخورد شــود، این کارها را انجام داده اســت و ایــن کار تا روز برگزاری انتخابات ادامه دارد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.