این ادعا، طنز تلخ انتخاباتی است

Shargh - - سیاست -

ســعید برآبــادی: هیچکــس ادعای قالیبــاف در مناظره آخــر را باور نکرد اما مایهگذاشتن از رفتگران زحمتکش برای پوشــاندن یکــی از نجومیترین پروندههــای فســاد تهــران از آن ماجراهاســت که کسی به ســادگی از کنارش نمیگذرد. اما چــه فایده که نه نهادهای کارگری چندان پویا هســتند که به دفاع از کارگران رفتگر شهرداری بپردازند و نه رســانههای منتقد امــکان پرداختن به پشــتپردهها را دارنــد. در چنین شــرایطی، احمد مسجدجامعی به ادعای قالیباف واکنش نشان میدهد و آن را طنز تلخ انتخابات پیشرو میخواند.

آیا ادعای آقــای قالیباف را دربــاره واگذاری املاک نجومی به رفتگران تهران قبول دارید؟

این از آن طنزهای تلخ انتخاباتی است. کدام رفتگر اســت که در الهیه و فرمانیه زمین گرفته باشــد. شاید معنای رفتگر عوض شــده و شــاید هم معنای الهیه تغییر کرده باشــد اما من قطعا به شــما ميگویم که در مناطــق 1 ، ‪3 ،2‬ ، و 4 هیچ رفتگری از اماک نجومی چیزی نگرفته اســت. حال سؤالی که مطرح میشود این است که چرا ما باید با چنین ادبیاتی صحبت کنیم.

ممکن نیســت فردا ادعاهای دیگــری در این زمینه مطرح شــود؟ مثلا بگویند کــه مابازای این املاک به فلان رفتگر، پول دادهاند؟

اصا میخواهم به شــما بگویم که مسئله اماک نجومــی محدود بــه دادن خانه به ایــن و آن نبوده و نیســت. یکی از کســانی که اتفاقا نامش در این ماجرا بــود، میگفت فرایند کار به شــکلی که شــما تصور میکنید، نیســت. درســت است که شــاید برای افراد بیرون از مجموعه شــهرداری، چنین رانتهایی معنا نداشته باشد اما افرادی که این ساختار را میشناسند، به خوبی میدانند در آن چه میگذرد.

شما بهعنوان عضو شورا بگویید که چه میگذرد.

بــرای پاســخ به این ســؤال فرض بگیریــم که به رفتگری، چنین زمینی داده شــده است. اصا چرا باید به یک رفتگر چنین زمینــی بدهند و به دیگر رفتگران زحمتکش ندهند؟ شــما میدانید که رفتگرها شبها کجــا میخوابنــد؟ میدانید کــه خوابگاه ایــن افراد کجاســت و از کجا بــرای نظافت شــهر میآیند؟ اگر نمیدانید چرا نام آنها را اینطور مطرح میکنید؟ چه دلیلــی دارید برای اینکه به یــک رفتگر زمین بدهید یا ادعا کنید که زمین دادهاید آن هم در الهیه.

چه عاملی باعث میشود که شهرداری تهران در دل خود فساد املاک نجومی را پرورش دهد؟

مشــکل اصلی این اســت که مــا در اداره تهران، انضباط مالــی، انضباط اخاقی و انضبــاط حرفهای نداریم. مهمترین وظیفه شــورای شــهر هم درســت همین اســت؛ ایجاد یک انضباط جــدی. اگر در نظام ســاختاری و اجرائی شــهر، چنین انضباطی نباشــد، نمیتوان جز این توقعی از اداره شــهر داشــت. امروز حتــی در بــذل و بخشــشهایی که به اســم پرونده اماک نجومی معروف شــد، ما شــاهد بیقاعدگی و بیانضباطــی در ذات همیــن بــذل و بخششها هســتیم. بسیاری از مدیران شــهری از ایــن موضــوع گلهمندند و میگویند این آقا چه سابقه و تجربهای بیشتر از من داشته که توانسته مشمول این بذل و بخشش شود و من نشدهام. شما نمیدانید مدیران شهری چقدر از این ماجرای اماک نجومی ناراضیاند، به دلیل همین تبعیضها.

از عدم انتفاع از چنین فرصتي ناراضی هستند؟

واقعیت این اســت که این بذل و بخششها منجر به افزایش پایگاه و محبوبیت کسانی که دست به این کارها زدهاند، نشده، چرا از این دست بذل و بخششها در شــهرداری بســیار وجود دارد. در همین انتخابات پیشــین هم میگفتند اگر کســانی که در شــهرداری بودهاند به همراه خانوادهها و نزدیکانشان در انتخابات مشــارکت جدی میداشــتند، وضــع نامزدهایی که مورد حمایت شــهردار بودند، بهتر از این میشد و ما چرا شــاهد چنین موضوعاتی در اداره تهران هستیم؟ چون وقتی نظم و انضباط در اداره شــهر نباشد، جای هیچگونه نظارتی هم باقی نمیماند.

در پرونده املاک نجومی، شورای شهر چه کرد؟

این موضوع هم جالب اســت. مسئله به مجلس، قوه قضائیه و حتی دولت گزارش شــد اما به شــورای شــهر هیچ گزارشی ارائه نشد. شورایی که منشأ قدرت و مشروعیت شهرداری اســت، هیچ گزارشی دریافت نکرد. شــورایی که شــهرداری براساس مصوباتش در شهر فعالیت میکند، از این گزارش بیبهره بود. حتی آقای توکلی در مرکز پژوهشهای مجلس هم گزارش را دریافت کردند اما گزارشــی به دست ما نرسید. باید از شــهرداری پرسید که آیا به شورای شهر به اندازه آن نهاد اطمینان ندارند؟ به نظر میرسد سلسلهمراتب در اداره شهر نادیده گرفته شده است. درحالیکه رعایت انضباط در اداره شــهر، یعنی شــهرداری مطیع و قوه اجرائی شــورا؛ اما به این موضوع هیچ توجهی نشــد. شاید بههمینخاطر است که در انتخاب شهردار بعدی باید دقت بیشــتری صورت بگیرد. شهر تهران نیازمند فردی اســت که عمل او مبنای نظری و فکری داشته باشــد. اینکه ما زیاد کار کنیم خوب اســت اما اگر این فعالیتها، بر پایه یک نظریه و با نظم و انضباط انجام نشود، چنین نتایجی دربر خواهد داشت.

امروز چطور؟

امروز؟ واقعیتش این است که امروز در اداره شهر تهران هیچ نظریهای رعایت نمیشــود. ما نه نظامی برای شهرســازی داریم و نه برنامهریزی. برای همین اســت که ته یک کوچه تنگ و باریک مجوز ســاخت برج مسکونی داده میشود. آن چیزی که در این شهر از آن غفلت شــده، همین مفهوم نظریه است؛ نظریه وجود دارد اما شهرداری به آن بیتوجهی میکند و در نتیجه شهروندان با شهری پر از هرجومرج و بینظمی مواجهاند. شــاید در چنین شــرایطی برای رســانهها جالب باشد که کســی بیاید و بگوید اماک نجومی را به رفتگــران دادهایم اما مردم چطور؟ با ناباوری مردم چه خواهیم کرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.