انتخاب روحاني؛ تداوم اصلاحات

Shargh - - سیاست - ستاره اسکندری

انتخاب آقای روحانی برای مــن، انتخاب دولتی اســت که ادامهدهنــده راهِ دولت اصاحات باشــد. ترجیح میدهم راه اصاحات در کشــورم ادامه پیدا کنــد و بههمیندلیل، دولتِ آقــای روحانی )و البته شخص آقای جهانگیری( در میان کاندیداهای دیگر ایــن انتخابات، گزینــهای قابل پذیرش بــرای چنین تصمیمی خواهد بود. امتداد راه اصاحات در چهار ســال اخیر، ســبب اتفاقات بزرگی در حــوزه روابط بینالمللی ایران شده و اگرچه در دو مناظره اخیر این دستاوردها نادیده گرفته شد؛ اما مردم ایران میدانند که در دولت تدبیر و امید شاهد چه پیشرفتهایی در ارتباطیافتن با جهان و خروج از انزوا بودیم.

مهار تورم و کنترل و بهبود مســائل و مشــکات اقتصادی یکی دیگر از گامهای ارزشــمند این دولت بوده که امیــدوارم در چهار ســال آینــده نیز تداوم بیابــد. بااینهمــه نکته مهــم این اســت که منش اصاحطلبانه دولت به مردم کمک کرده اســت که شــاهد این تغییرات با حرکتی آرام و تدریجی باشند. شــاید گروهی بهدنبــال دگرگونیهــای قاطعانه و ضربتی باشند؛ اما به نظر من و بسیاری دیگر که خود را به جریان اصاحطلب نزدیک میبینند، استفاده از ظرفیتهای داخلی و حرکت در مسیر تغییرات آرام و تدریجــی، راه خروج کشــور از بحرانهای داخلی و خارجــی بوده و هســت. از همین دریچه، برخی از اظهارات مطرحشده در مناظرههای اخیر را نپسندیدم، برخی از کاندیداهای شرکتکننده در این دو مناظره، بــه روی مبارک نیاوردند که این کشــور تاریخی دارد و برای رســاندن آن به این مقطع زمانی، چهرههای مختلف زحمت کشــیدهاند. ســکوت و بیتوجهی آنها به ایــن چهرههای اصاحطلــب در حالی بود که مــردم عملکــرد و تأثیرات منش آنهــا را در این ســالها درک کردهاند. نکته دیگری که در مناظرهها آزارم داد ایــن بود که احســاس نکردم نامزدی برای مــن میجنگد، بلکه آنقــدر وعدههای پوشــالی و رفتارهای شــعارزده دیدم و شــنیدم که باید اعتراف کنم برخــی از کاندیداها، فقط برای بهدســتآوردن این کرســی آمدهاند نه برای نزدیکی و همدلی بیشتر با عموم مردم؛ بنابراین جدیت و تاش من برای اعام رأیام در انتخابات با تأثیرات منفی مناظره آغاز شد و حــالا میخواهم این اجازه را به دولت آقای روحانی بدهم که بذرهایی که در این چهار ســال کاشــتهاند به بار بنشــیند و مردم از ماحصل دسترنج دولت در مجامع جهانی و داخلی بهــره ببرند. از یاد نمیبرم که دولت آقای روحانی از معدود دولتهایی هستند که به شــهروندان خود اجازه پرسشــگری میدهند؛ طرح مطالبات معدنچیان استان گلستان، نشستها و هماندیشــیهایی که در این چهار سال با گروههای مختلــف فعال در عرصههــای اجتماعی، فرهنگی، هنــری و... برگزار شــده و پیگیری مطالبــات زنان از طریق معاونت ایشــان فقط بخشــی از بازتاب حق پرسشگری شهروندان است که در این دولت محفوظ مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.