پیشنهاد

Shargh - - سیاست -

حجاریان و تاجزاده از انتخابات گفتند

شــماره 103 ماهنامــه چشــمانداز ایران این بار نیز با مطالبی متفاوت منتشــر شد. شــاید بتوان گفت خوانندگان ایــن نشــریه میتواننــد بــا مطالعه این شماره بهویژه در روزهــای نزدیک به انتخابات سرنوشتساز ریاستجمهوری و شوراهای شهر یکی از مهمترین تصمیمهای خود را بگیرند. گفتوگو با سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، حسین انصاریراد و... تنها بخشــی از مطالب مهم و تحلیلی این شــماره اســت. حجاریان به انتخابات مهم شــوراها پرداخته است. در این شــماره لطفالله میثمی این ســؤال را مطرح کرده اســت که آیا با قانون اساســی ایران میتوان به راهبرد و توســعه پایدار رسید؟ در بخشی از پاسخ به این سؤال مهم بر اینکه انتخابات فرصتی متفاوت از کشــورهای منطقه مثل عربســتان و امارات در اختیارمان قرار دارد، تاکید شده است در ضمن اشــاره به فعالیتهای روبه جلوی دولت روحانی نیز شــده است. اما در این شماره مطالبــی درباره عزتالله ســحابی و هدی صابر، منش رفتــاری آنها و چگونگی روند زندگیشــان نیز به چاپ رســیده است. گفتوگوبا علیرضا رجایی و سعید مدنی از مطالبی اســت که در این مجموعه آمده است. اما در بخش چشمانداز سیاســت داخلی بیتردید انتخابات موضوع اساسی این شــماره محسوب میشود و دلایل شــرکت در انتخابات برشــمرده شده اســت. گفتوگو با ســعید لیاز درباره انتخابات 96 و تولید و اشــتغال و گفتوگو با تاجزاده، جواد اطاعت، حســین انصاری راد و علی یونســی جزء مطالب تحلیلی این بخش اســت و مجموعــهای از موضوعات متفاوت از جمله آشــتی دیانت و ملیت، احراز صاحیت یا احراز شرایط و... سؤال درباره اقتصــاد بهعنوان اولویــت اول و... جزء مباحث این بخش اســت. خاطرات بهمن بازرگان، گفتوگو با میرمحمود موســوی درباره رفرندام ترکیه، گفتوگو با ســعید مدنی درباره این ســؤال که «آیا اعدام پایان کار اســت؟» میتواند به دغدغههای سیاســت خارجی و اجتماعی خوانندگان نیز پاســخ دهد. مدیرمسئول این نشریه لطفالله میثمی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.