حاشیههای مراسم «سلام آزادی»

Shargh - - سیاست -

حسن روحانی پس از چندین سخنرانی انتخاباتی در شــهرهای مختلف ایــران، در یکــی از گرمترین روزهــای بهاری، دومین همایش خــود در تهران را اینبار در اســتادیوم 12هزار نفری آزادی برگزار کرد. حدود 20 هزار دختر و پســر، از چند ســاعت قبل از شروع برنامه در این اســتادیوم که کمتر پیش آمده میزبان ایــن تعداد از دختران باشــد، با دســتبند و پرچمهای ســبز و بنفش خود منتظر حسن روحانی بودند و سرودهای حماسی پخششده را با هیجان تکــرار میکردند و یکصدا شــعار میدادند. در هر جای اســتادیوم و به هر فردی که نــگاه میکردی عکسهای بــزرگان اصلاحات و حســن روحانی و آیتالله هاشــمی دیده میشد. میهمانهای دیگری هم آمــده بودند؛ از هنرمندانی چــون رضا کیانیان، کیومــرث پوراحمد، لیلــی رشــیدی، امیرجعفری، ســحر دولتشاهی، ســروش صحت و سامان مقدم گرفته تا ورزشــکارانی مانند بهتــاش فریبا، علیرضا منصوریان، مهدی رحمتی، خســرو حیدری و فریده شــجاعی، همســر مرحوم پورحیدی از اســتقلال و پرسپولیســيهایی ماننــد محمد پنجعلــی، حمید درخشــان، محمــود خوردبین، علیرضــا بیرانوند و سیدجلال حســینی. همچنین آرش میراسماعیلی، قهرمــان جودو، احســان قائممقامی، اســتاد بزرگ شــطرنج، زهرا نعمتی، پرچمدار ایران در المپیک و اولین زن طلایی ایران در پاراالمپیک، فرشته کریمی فوتبالیست و حسین شمس، مربی سابق فوتسال که با تکبیتی که خواند همه حاضران را به وجد آورد: «آن ســفرکرده که صد قافله دل همره اوست- هر کجا هست خدایا به سلامت دارش ». بعضیهایشان هــم چند کلمــهای در حمایــت از روحانــی برای جمعیت ســخن گفتنــد. کیومــرث پوراحمد گفت: «حواســمان باشــد انتخابات شورای شــهر هم به انــدازه ریاســت جمهــوری اهمیت دارد. شــورای شهرهای پیشین، افرادی را داشت که احمدینژاد را شهردار کردند. سال ۸۴، 1۸ میلیون نفر رأی ندادند و احمدینژاد رئیسجمهور شد، وظیفه ما این است کــه نزدیکان خود را متقاعد کنیــم که رأی بدهند و بــه حرف کســانی که خارج از کشــور نشســتهاند، گوش ندهند. به کسانی که حرف از تحریم میزنند، گوش ندهند». لیلی رشــیدی هــم ضمن قدردانی از فداکاریهای حســن روحانی در این چهار ســال، با صدای بلنــد اعلام کرد که قــدردان محمدجواد ظریف نیز هستیم او همچنین گفت: «روزنامه کیهان به ما گفته بود در سیاست دخالت نکنید؛ چون بویی از سیاست نبردهایم. اما ما دلمان برای ایران میتپد برای همین همه را دعوت میکنیم به روحانی رأی دهنــد. من مطمئنــم جامعه ایران هنــوز آنقدر از آرمان تهی نشــده که با وعده پول رأی بدهد. آقای روحانی منتظریم تــا ممنوعیتهایی که هیچ پایه و اساسی ندارد، برداشته شــود». علیرضا منصوریان هم در میان تشــویق شــدید حاضرین گفت: «امروز قرمز و آبی در کنار هم جمع شــدیم و رنگ ارغوانی را تشــکیل دادیم تا از رئیسجمهور حمایت کنیم». سحر دولتشاهی هم گفت: «من از اینجا ورزشگاهی کــه دختــران بســیاری آرزو دارند فقط یــک بار از حق حضور در آن برخوردار باشــند، با شــما درباره آزادی صحبــت میکنم. به آزادی ســلام میکنم. جناب رئیسجمهور ســالهای تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و سیاســت خانهنشینی زنان و نگاههای امنیتی به زنــان را فراموش نکردهایم. من فراموش نکردم شــما در چنین فضایی با وعدههایی از جنس عدالت جنســیتی آمدید. شــما به ما وعــده ایجاد فرصتهای شــغلی برابر و قول بازنگری در قوانین مدنــی را دادید. ما مطالبات فراوانی داریم، آمدهایم شــما را در پیمودن این راه سخت همراهی کنیم. ما به عقب بازنمیگردیم».

بــاران کوثری هــم درحالیکه بغــض گلویش را گرفتــه بــود گفت: «مــن در دولت قبــل انتقاد کــردم و ممنوعالــکار شــدم. بــه احتــرام بهاره هدایتهــا و خاتمی بــه روحانــی رأی میدهم». امیر جعفــری هم لحظهای ایســتاد و گفت وقتی کنارم شــخصیتی چون مصطفی تاجزاده نشســته اســت، به خودم اجازه حرفزدن نمیدهم. علاوه بــر تاجزاده و همســرش، سیاســتمداران دیگری چون لطفالــه میثمی، فریدون عمــوزاده خلیلی، محســن آرمین، مهرعلیزاده و محســن هاشــمی فرزند مرحــوم آیــتالله هاشمیرفســنجانی هم بودند که مجالی برای ســخنگفتن آنهــا نماند. با گذشت دوساعتونیم از شــروع مراسم، هنوز شور و شــوق در ســالن موج میزد که رئیسجمهوری وارد ســالن شــد. او هم تنها نیامده بود؛ اســحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور که این روزها و بعد از ســه مناظره انتخاباتی محبوبیتی چندبرابر پیدا کرده اســت هم در کنار روحانی بود. همه هم برای او ســنگ تمام گذاشــتند؛ چه مردم که مدت زیادی بــا «جهانگیری» گفتــن از او حمایت کردند و چه شــخص رئیسجمهور که در سخنرانی خود از او بــه عنوان برادرش نام برد و تشــکر ویژه کرد. جهانگیری و روحانی هــر دو از امید بهوجودآمده گفتنــد و جماعت هم با تشــویقهای بیامانشــان جواب ســخنان آنان را دادند. حــالا در کمتر از یک هفته مانده به انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری، 20 هزار دختر و پســر استادیوم آزادی را در خنکای غروب تهران ترک کردند و رفتند تا شــور و حرارت این همایش را در شهر پخش کنند. تهران این روزها رنگ و حال دیگر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.