عزت ايرانیان را در تبلیغات کوتهنظرانه سیاسی زير سؤال نبريم وزير امور خارجه:

Shargh - - سياست -

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، گفت: «وقتی کشــورهای منطقــه اعلام میکننــد بهخاطر برجــام نمیتوانیــم با ایــران رقابت کنیــم، نباید در تبلیغات کوتهنظرانه سیاســی خود برای برخی منافع که چند روز بیشتر دوام نخواهد داشت، عزت مردم را زیر سؤال ببریم».

به گــزارش «ایرنــا»، ظریــف که روز گذشــته در همایش جامعــه جراحان ایران ســخنرانی میکرد، گفت: «زمانی که دنیا در برابر بزرگی مردم سر تعظیم فرود آورده و بــا عزت مردم ایران را خطاب قرار داده و رئیسجمهــوری جدیــد آمریكا اعــلام میکند ما در توافق هســتهای با ایران نتوانســتیم به هیچیک از خواســتههای خودمان برسیم و کشــورهای منطقه اعــلام میکنند بهخاطــر برجام نمیتوانیــم با ایران رقابت کنیم، نیاییم در تبلیغات کوتهنظرانه سیاســی خود برای برخی منافعی که چند روزی بیشــتر دوام نخواهد داشت عزت مردم را زیر سؤال ببریم».

او تصریح کــرد: «امروز با وجود همه بدعهدیها، ایرادها و فشارها ایران و ایرانی سربلند است و هم در حوزه دانش پیشرفت ادامه دارد و هم معیشت مردم به سمت بهبودی میرود».

ظریف ادامه داد: «بهطور حتم فشــارهایی که در هشــت سال بر معیشت مردم وارد شد، در یک سال و چهار ماه که از پایان تحریمها میگذرد، جبرانشدنی نیست».

وزیر امــور خارجه افــزود: «این مــردم بزرگ که سالها فشــار را تحمل کردند بهطور حتم در این یک ســال میتوانند افق بهتری را ببینند، به این شرط که امیــد مردم را تقویت کنیــم و بتوانیم آنان را به آینده امیدوار کنیم». ظریف تأکید کرد: «عزت و امید مردم را نشكنید و حیثیت آنان را زیر سؤال نبرید».

وزیــر خارجه همچنین گفت: «مردم هســتند که اقتــدار دارند و پیشــرفت تولید میکنند و پیشــگام توسعه هســتند و خواست خودشان برای سربلندی و عــزت و حضور و اســتقلال را بر دیگــران تحمیل میکنند».

ظریف افزود: «مردم هســتند که با اتكا به آنها هر دولتی میتوانند در جهان با اقتدار و عقلانیت حضور پیدا کند».

او ادامه داد: «این مردم شایسته احترام و خدمت هستند و به فرموده امام راحل ولینعمتان ما هستند و کسانی هســتند که باید در تمامی لحظاتِ زندگی برای فردی که مســئولیت پذیرفته همواره مهمترین هدف و عامل تصمیمگیری باشند». وزیر امور خارجه گفــت: «ما باید بــرای مردم هزینه شــویم نه اینكه معیشــت، آسایش و ســلامت آنها هزینه شعارهای ما شود .»

شعارهای مردمپسند نباید فقط در چند روز قبل از انتخابات مطرح شود

ظریف همچنین گفت: «مهمترین قسمت سیاست ما در داخل و خارج از کشــور مردم هستند، حقوق و سربلندی مردم باید سرلوحه کار همه خدمتگزاران باشــد نه فقط در زمان انتخابات به آنان توجه شود، شــعارهای مردمپســند نباید فقط در چند روز و چند هفته پیش از انتخابات مطرح شــود، بلكه سیاســت مردممحور و خدمت به مردم و برداشــتن بار از روی دوش مردم باید بهعنوان مهمترین عامل اقتدار کشور مد نظر قرار بگیرد».

او تصریــح کــرد: «مردممحوری شــعار نیســت، سیاســت اســت، این سیاســت وقتی به حوزه روابط خارجی میرسد به معنای این است که شما خودتان را فــدای آینــده مردم کنیــد نه مردم را فــدای آینده سیاسی خودتان کنید».

وزیر خارجــه ادامه داد: «سیاســت مردممحوری وقتی به حوزه ســلامت میرســد این است که شما خادم این مردم باشــید و تلاش کنیــد مردم در حوزه ســلامت بیشــترین بهره را ببرند و من از صمیم قلب اعتقــاد دارم که این مبنای کار دولــت تدبیر و امید و سیاست خارجی ما بوده است».

ظریــف گفــت: «در جهانی زندگــی میکنیم که عوامل تاثیرگــذار بر آینده مردم و کشــورها همواره در حال تغییر اســت؛ بنابراین یک کنشگر در صحنه بینالمللی ناگزیر است با محاسبه و با علم به اینكه نمیتواند براساس مدلهای غربی و مدلهای قبلی، آینده را ترســیم کنــد، بتواند با حداکثر شــجاعت و شــهامت آیندهای که بهترین شــرایط را برای مردم فراهــم میکند، ترســیم کرده و با محاســبهگری نه بــرای آینده خود بلكه برای آینده منابع ملی کشــور تلاش کند».

ظریف افزود: «رفتن به صحنه مذاکره برای اعلام مواضع، یک کار اســت و رفتن به مذاکره برای رسیدن به نتیجه کار دیگری است».

او ادامه داد: «برای اعلام مواضع به شــهامت نیاز نداریــد چون از جیب مردم خرج میکنید و میتوانید همــواره ادعا کنید که ما مقاومت کردیم و نپذیرفتیم؛ آثار و عواقب نپذیرفتنهــا و مذاکره بیفایده را مردم میدانستند».

وزیر خارجه یادآور شــد: «برای رســیدن به نتیجه نیازمند شهامت هستیم برای اینكه بتوانیم مقداری از فشار را از روی دوش مردم برداریم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.