الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - علیاکبر فرقانی sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

معرفی فرمانده جدید پایگاه بسیج امام سجاد)ع( و درخواســت از ناحیه امام خمینــی)ره( منطقه 1۲ تهران: عدهای از نوجوانان و جوانان با عشــق و علاقه و برای خدمــات صادقانه و مخلصانه عضو بســیج پایگاههای مساجد میشــوند، فرماندهان باید بعد از نامنویســی و جذب جوانان، برای حفظ و اســتحكام بیشتر از بسیجیان، آنان را حمایت کنند تا از این طریق بیشــتر به مســاجد راه یابند. بهعنــوان نمونه پایگاه بسیج امام سجاد)ع(، واقع در خیابان ری سالهاست راهاندازی شــده؛ اما متأســفانه فرمانــده آن به علت مشــغله کاری فرصت خدمت به مردم را نداشــت و آقــای...، بهعنوان فرمانده جدید به این پایگاه معرفی شد. چون یكی از جوانان فعال و انقلابی است توانسته در مدت کوتاه بهخوبی نیرو جذب و جوانان را تشویق کند تا بهعنوان نمازگزاران مســجد و فعال بســیج در خدمت مردم باشند؛ بنابراین از مسئولان بسیج ناحیه 1۲ امام خمینــی)ره(، تقاضا داریم خدمات خالصانه این بســیجی جوان را با حمایتهای لازم پاس بدارند و با امكاناتی کــه در اختیار این پایگاه میگذارند، او را تشویق کنند تا بتواند در راه خدمت به ساکنان و جذب نیروی بیشتر تلاشهای مضاعفی انجام دهد.

یک مخاطب آقای شــهردار خدا قوت! آقای شهردار! از اینكه بــه فكر رفع مشــكلات ترافیكی شــهر هســتید و با ساختوســازهای بدون حســاب و کتاب و نسنجیده باعث اتلاف وقت و ترافیک سنگین خیابانها شدهاید، به شما خسته نباشید و خدا قوت میگوییم! بسیاری از شهروندان تهرانی میگویند دکتر قالیباف؛ شهردار متعهــد تهران این روزها ســرگرم کارهــای عمرانی اســت. چرا قبلا چنیــن کاری انجام نمــیداد! حال که شــهردار تهران قصد خوشخدمتــی دارد، مردم اَبَرشهر تهران انتظار دارند شهری بدون دود و ترافیک داشته باشــند؛ درحالیکه کارهای بهظاهر عمرانی و ســنگفرش به جای آســفالت، خود مزید بر علت و باعــث بهوجودآمدن ترافیک ســنگین در محلهایی که اقدام به ایــن کار کرده، میشــود. چنین تخریب و ساختوســازها -تخریــب آســفالت و بهکاربردن ســنگهای گرانقیمت - هزینــه بالایی در بر خواهد داشــت که این موضــوع باعث هدررفتــن پولهای بیتالمال شده و از لحاظ شرعی و قانونی اشكالاتی دارد. امیدواریم شهردار تهران برای این کارشان پاسخ قانعکننده داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.