همه مردان احمدينژاد به گرد رئيسي

Shargh - - سیاست -

شــرق: وقتي براي چندمینبــار ابراهیم رئیســي با عصبانیــت به حســن روحانــي گفت یك بــار براي همیشــه با محمود احمدينژاد مناظــره کن و قال قضیه را بکن، روحاني پاســخي به او داد که شــاید کمتر کســي به آن توجه کرده بود. روحاني گفت ما با شما مناظره ميکنیم که همه مردان دولت سابق را در ســتاد خود دارید. حق با روحاني اســت. همه اصولگرایان به ســمت رئیســي کوچیدهاند؛ بهویژه همه یاران سابق و وزراي محمود احمدينژاد.

نتیجــه رقابت درونجناحي بیــن قالیباف، تا این لحظه چند- هیچ به نفع رئیســي است. تا جایي که حتي محمد حسیني، وزیر ارشاد احمدينژاد و عضو جمنا گفته اســت، احتمالا قالیباف معاون رئیســي ميشــود. به نظر ميرسد آنها از هماکنون همهچیز را تقســیم کردهاند. رئیســي، رئیس دولت و شهردار تهران زیردســتش. شــاید براي همین است که هیچ اصولگرایي این روزها ســمت قالیبــاف نميرود. او خودش است و مردان شهردارياش. پس در دولت احتمالي اصولگرا تنها سهمي که به او خواهد رسید، نهایتا همان معاوناولي اســت. شاید سرّ کوچ همه اصولگرایان به ســمت رئیسي همین است. بودن در کنار قالیباف غنیمتي نصیب کسي نميکند. برخلاف قالیباف، اما مردان دور و بر رئیســي بسیارند. جالب اینکه برخيشان مانند رسایي یا پناهیان چندان میانه خوبي هم با قالیباف ندارند.

حمید رسايي

رســایي اصولگراي تندرو مخالــف دولت فعلي، از حامیان احمدينژاد بود. کســي کــه در انتخابات مجلــس، دور اول رد صلاحیت شــد و بعد از آن به گفته خودش به کاشت کدو رو آورد، اما در انتخابات میاندورهاي از اصفهان نامزد شد، تأیید صلاحیتش را گرفت و کنار کشــید. او ســال گذشــته در سایت خود، دربــاره قالیباف نوشــت: «قالیبــاف درحالی برجام را موفقیتآمیز دانســته کــه رهبرانقلاب در نامه موافقت مشــروط، آن را پرابهام، دارای ضعف ساختار در رفع تحریمها، با امکان واردآمدن خسارت بزرگ برای حال و آینده کشور دانسته است». رسایي معتقد بــود که قالیبــاف با دولــت روحاني همراه اســت و نوشته بود که راز همراهي قالیباف با دولت را باید در واگذاريهاي نجومي جســتوجو کرد. او 11 اردیبهشــت در گردهمایــی ســتادهای مرکزی و شهرستانی ابراهیم رئیسی در مسجد اعظم شهرکرد، سخنراني کرده است.

سعید جلیلي

او نخســتین کســي بود که حمایتش از رئیســي را علنــي کرد. مســئول پرونده هســتهاي در دولت احمدينژاد، بعد از انتشار بیانیه انصرافش از شرکت در انتخابات به دیدار رئیســي رفــت. او تا این لحظه بیشتر از دیگر اصولگرایان در حمایت از رئیسي سفر و سخنراني کرده است. در قزوین، همدان، خوزستان و دانشــگاه امیرکبیر به عنوان مدافع رئیسي حضور یافته اســت. یك نکته جالب این اســت که حامیان رئیســي علاقه زیــادي به حضور در مســاجد اعظم دارند. هم رسایي در مسجد اعظم شهرکرد سخنراني کرده و هم جلیلي در مسجد اعظم اهواز. گویا در این دو شهر مسجد اعظم در اختیار جریان اصولگراست. البته در همیشــه بــر روي یك پاشــنه نميچرخد؛ مثــلا اگر این دو نفر به اصفهــان بروند، یحتمل باید در مسجد ســید ســخنراني ميکنند. مسجد اعظم اصفهان از قدیــم پایگاه خط اماميها و جناح چپ، بهویژه حامیان آیتالله طاهري بوده است.

نیكزاد

علي نیکزاد، رئیس ستاد انتخاباتي رئیسي است. او از وزراي نزدیك و کلیدي احمدينژاد بود و ســال 92 بــه همراه احمدينژاد براي ثبتنام مشایي به وزارت کشور رفــت. نیکــزاد، وزیر مســکن، راه و شهرســازي احمدينــژاد بود که پروژه مســکن مهر ذیل سیاســتهاي وزارتخانــه او کلید خــورد. همان پروژهاي که هماکنون ابراهیم رئیســي هم بهشــدت از آن دفــاع ميکند. بعید نیســت نیکــزاد در دولت احتمالي رئیســي هم مسئولیت ادامــه پــروژه مســکن مهر را عهدهدار شود.

عزتالله ضرغامي و بذرپاش

ماجــراي «عزتالله ضرغامــی» در میــان حامیان رئیســي از همــه عجیبتــر و جالبتر اســت. او تنها فــردي بود که بعد از اعلام اســتقلال رئیســي از جمنا و فراجناحيخواندن خود، نامهاي نوشــت و خواســتار کنارگذاشــتن او از فهرســت منتخبان جمنا شد. رئیس اســبق ســازمان صداوســیما کــه خــود از گزینههای کاندیداتــوری جبهه مردمــی در انتخابات پیشرو بود، در نامه خود نوشــته بود: چون رئیسی نميخواهد زیر چتر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی قرار بگیرد بهتر اســت نامش از فهرســت پنج کاندیــدای نهایی جمنا کنار گذاشــته شــود و به جاي او و فتاح که کنار کشــیده، حاجبابایی و علی نیکزاد جایگزین شــوند. او تأکیــد کرده بود که عملکردن خــلاف این رویه، مغایر آییننامه صریح جمناســت که مورد پیمان همه اعضا بوده اســت، اما اخیرا اعلام شــده که ضرغامي هم به حامیان رئیســي پیوسته است. رئیس ســتاد انتخابات رئیســي در زنجــان، 13 اردیبهشــت گفــت بذرپاش و ضرغامی در حمایت از رئیسی به زنجان سفر میکنند. البته 13 اردیبهشت گذشت، رئیسي هم به زنجان سفر کرد و این دو نفر حتي اگر همراه رئیسي هم رفته بودند، خبري از سخنرانيشان مخابره نشد. به جایش بذرپاش روز گذشــته )23 اردیبهشــت( قرار بود در بندرعباس به نفع رئیســي ســخنراني کند. این درحالي اســت که قالیباف خودش سهشــنبه در هرمــزگان خواهد بود تا در مســجد قدس بندرعباس سخنراني کند؛ درحاليکه هیــچ اصولگرایي او را همراهي نميکند. بذرپاش یکي از پنج برگزیده نخست جمنا بود، اما روز آخر ثبتنامها دیر به ســتاد انتخابات رسید و نتوانســت ثبتنام کند. خودش گفت که بــراي اعلام انصــراف در حمایت از دیگــر نامزدهاي اصولگرا آمده بــوده، اما برخي اخبار حاکي از این اســت که به اطلاع او رســانده شده بوده کــه به علت عدم احراز صلاحیت بهتر اســت انصراف بدهد. بذرپاش هم از مدیران سابق احمدينژاد بود که در جوانــي به مدیرعالي شــرکت سایپا رسید.

نتیجه رقابت درونجناحي بین قالیباف، تا اين لحظه چند- هیچ به نفع رئیسي است. تا جايي كه حتي محمد حسیني، وزير ارشاد احمدينژاد و عضو جمنا گفته است، احتمالا قالیباف معاون رئیسي ميشود. به نظر ميرسد آنها از هماكنون همهچیز را تقسیم كردهاند. رئیسي، رئیس دولت و شهردار تهران زيردستش. شايد براي همین است كه هیچ اصولگرايي اين روزها سمت قالیباف نميرود

پناهیان و حسن عباسي

علیرضــا پناهیــان را چهرهاي نزدیك به آیتالله مصباحیزدي ميداننــد کــه زمانــي حامــي احمدينــژاد بــود. پناهیــان در جریــان برگــزاري نخســتین همایش معــروف دلواپســان، در نقــد برجام و علیــه دولت هــم نقــش فعالي داشــت. او 11 اردیبهشــت در تجمع بزرگ حامیــان رئیســی در مدرســه معصومیه سخنراني و کنایهاي هم نثار قالیباف کرد. او گفت: «تا حالا هیچ کاندیدای ریاستجمهوری نبوده که موقع کاندیداشدن اینقدر مسئولیتهای کلان داشــته باشد. کاندیداهای دیگر را بگویید. فوقش شــهردار یک شهر کلان بودند. چه پســتهایی داشتند؟» و در جایي دیگر به انتقادهاي دروني که در محافل خصوصي به حامیان رئیســي مطرح ميشــود پاســخ داد و گفت: «بعضی سؤال میکنند ایشان چه ســابقه مدیریت اجرائی داشتند. رئیسجمهور که نباید مدیریت پروژه کرده باشد. باید مدیر کلان نظام باشــد...». حسن عباسي هم یکي از ســخنوران تندرو جریان اصولگراست که در ماههاي اخیر ســخنان تندي علیه حســن روحانــي بر زبان رانده اســت. او در سخنراني چندروز پیش خود ابراز امیدواري کرده بود که در صورت تغییر دولت، برخي چهرههاي شاخص جریان اصلاحطلب اعدام شوند. همچنیــن خبرگزاريها اعلام کردهانــد که علیرضا پناهیان و حسن عباسی نیز در مساجد مختلف تهران سخنرانی خواهند کرد.

زاكاني، زريبافان، زاهدي

سه نامزد ردصلاحیتشــده اصولگرا هم در تیم رئیســياند. زاکاني، زریبافان و محمدمهدي زاهدي هر ســه ردصلاحیت شــدند. زاکانــي در مجلس از منتقدان سفتوســخت دولت و تیم هســتهاي بود و حتي شــایعه انتصابش به ریاســت ســتاد رئیسي هم بهشــدت قوي شــد، اما در نهایت جایش را به نیکزاد داد. زریبافان هم پیــش از این در حلقه دوم حامیان احمدينژاد ردهبندي ميشــد و رئیس بنیاد شهید در آن دولت بود. زاهدي هم وزیر علوم دولت احمدينژاد بود. هر ســه در حمایت از رئیسي بیانیه دادهاند. مســعود زریبافان در بیانیهاش نوشته بود: «لازم به ذکر است کلیه ستادها و تشکیلات منسجم شــکلگرفته در تهران و استانها، در جهت حمایت از حضرت حجتالاسلاموالمســلمین ســیدابراهیم رئیســی قرار خواهــد گرفــت». خبرگزاريها اعلام کردهانــد که قاضــيزاده و کریميقدوســي هم در حمایت از رئیسي سخنراني خواهند کرد.

محمد عباسي و میركاظمي

هــردو وزیر احمدينژاد بودند. وزیر ورزش و وزیر نفت، میرکاظمي، حتي یك روز به سمت رئیس ستاد رئیســي منصوب شــد، اما بعدا جایش را به نیکزاد داد و او بهعنوان رئیس کمیته طرح و برنامه ســتاد معرفي شــد. میرکاظمی تنها وزیر اقتصادی دولت نهم بود که در کوران گرم انتخابات ریاستجمهوری سال88، بهجد از محمود احمدینژاد حمایت کرد و با حضور در همایشهای انتخاباتی، از سیاستهای اقتصادی دولت دفاع کرد.

كريميقدوسي، قاضيپور و وحیددستجردي

هفته پیــش ایلنا گــزارش داده بود کــه برنامه اجتماعات بزرگ حامیان جوان ســیدابراهیم رئیسی در شــهرهای مختلــف ایــران اعلام شــده اســت. اینکه جواد کریمیقدوســی، دیگر منتقد سیاســت خارجی روحانی، به گیلان مــیرود. نادر قاضیپور، نماینــده ارومیه، در ارومیه ســخنرانی خواهد کرد و مرضیه وحیددســتجری نیز به اردبیل خواهد رفت. دســتجردي وزیر بهداشــت دولت احمدينژاد بود. دســتجردي در ســخنرانياش صراحتــا از رئیســي حمایت نکرد. او که سخنگوي جمناست، نميتواند صراحتــا جانــب رئیســي را بگیرد در شــرایطي که قالیباف هم در میدان اســت. دستجردي در اردبیل گفته بود: «احتمال اینکه فــردی بهنفع فردی دیگر کنار برود یا انتخابات دومرحلهای شــود وجود دارد و تــا پایان هردو نامزد مورد حمایت جمنا در صحنه حضور خواهند داشت .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.