آینه

Shargh - - سیاست -

ساخت و تولید لحظهای آمار!

حسین شمســیان: ... برخلاف تصور دولتمردان و اتاقفکرهــای امنیتی آنها، نبایــد کمترین تردیدی داشــت که آنچه در آخرین مناظــره رخ داد، نه یک پیــروزی پرافتخــار برای دولت، که شکســت دولت مستقر بود. دیروز همه مردم ایران، به عنوان داورانی هوشمند، به خوبی شــاهد فرار دولت از پاسخگویی بــه کارنامه اقتصــادی خود بودند. مــردم در همان لحظهای کــه روحانی و جهانگیری با فریاد ســعی میکردند رشــد اقتصادی و شکوفایی و عبور از رکود و کاهــش تورم و... را به زور به آنها تحمیل کنند، به اطراف خود نگاهــی میکردند. در هر خانه، جوانان برومنــد بیکار، کذب آن ســخنان را اثبــات میکرد. بیکاری دختران و پســران باهوش و تحصیلکرده و دریافت حقوقهای نجومی و واردات توســط دختر فلان وزیــر و برادر فــلان مقام ارشــد و...، واقعیت شــکوفایی اقتصــاد را بیش از پیش نشــان میداد. پدران بیکارشده و کارخانههای تعطیلشده، ماهیت عبور از رکود را به مردم آشکار و عریان نشان میداد و خلاصه، وضع معیشــت و حال و روز مردم، بیش از هــر چیز ثابت میکرد که دولتمــردان، هر قدر در کار و تلاش و برنامهریزی بــرای زندگی مردم ناتوان و مــردود و بیکارنامهانــد، در خلافگویــی و قلب واقعیات و وارونهنمایی، ید طولایی دارند!... .

مناظره سوم تكلیف همهچیز را روشن كرد

احمد خرم: ... دیــروز آخرین مناظره میان نامزدهاي ریاستجمهوي برگزار شد؛ مناظرهاي که بدون تردید تکلیف بســیاري از مسائل را روشن کرد و براي ملت ایران بسیار آگاهبخش بود و نکات مهم زیادي در آن به صورت شفاف بیان شد. در این میان اما چند نکته بســیار قابل تأمل بود. در وهله نخست کاندیداهاي اصولگرا یعني آقایان رئیســي، قالیباف و میرســلیم نشان دادند حاضر نیستند پاســخگوي کارنامه خود باشــند و مســئولیت حمایتشــان از دولتهاي نهم و دهــم را بپذیرنــد. حقیقــت امر این اســت که هر ســه این افراد و جریان اصولگــرا مهمترین حامیان دولت نهم و دهم بودند و در طول آن هشــت سال چشم بر سیاســتهاي غلط و برنامههاي نابخردانه دولــت احمدينژاد بســتند و در مقابــل هزینههاي ســنگیني همچون تحریمها ســکوت کردند و امروز حاضر نیســتند پاســخگوي حمایتها و سکوتشــان در قبــال دولت قبل باشــند. به بیــان دیگر این عدم مسئولیتپذیري و عدم پاسخگویي یك علامت سؤال بزرگ و جدي مقابل نام این افراد ميگذارد.

دولت قبل دولت شماست

... مناظــره ســوم را هم دیدیــم و همانطور که قابــل پیشبینی بود، حتی در ایــن مناظره آخر هم، آقایان روحانی و جهانگیــری، زبان قاصری در مقام دفاع از کارنامــه دولت یازدهم داشــتند؛ دراینباره یا هیچ نگفتنــد یا آنچه به عنوان آمــار ارائه دادند، هرگــز قابل تطبیق بــا جیب مردم نبوده و نیســت! طرفه حکایت اینجاســت که شخص آقای روحانی، در مقام نقد دولتهای نهم و دهم، یکی هم اشــاره به این مهم داشــتند که آمار اقتصــادی باید به تأیید جیب مردم برســد! قدر مســلم، مناظره سوم، بیش از پیش، بر ضرورت تغییر در مدیریت اجرائی کشــور صحه گذاشت! چهار ســال گمانم کافی بود تا امور اقتصادی و معیشــتی مــردم، معطل دولتی شــود که نزد آحاد ملت، شــهره به «دولت حرف » اســت! بــا صرف حرف و اینکه قبلیهــا اِل بودند و بل، گره مشکلاتی از قبیل رکود و بیکاری و فساد و تبعیض، هرگز باز نخواهد شد!... .

مباني التقاطي و اصلاحات معكوس

باقر پیشــنمازی:..اگر ســند تحول بنیادین بهدلیل بياعتقــادي بــه آن در بیــن مســئولان عالــي آموزشوپرورش زمینگیر شد اما سند 2030 از گرد راه نرســیده عملیاتي شد! بهعنوان نمونه در سال گذشــته درس مربوط به معرفي شخصیت شهید محمدحســین فهمیده قهرماني کــه امام خمیني رضوان الله تعالي علیه او را «رهبر خود» توصیف کردند، از کتاب درسي «هدیههاي آسماني» ششم ابتدایي حذف ميشود! چون به تشخیص خِردهاي کوچک! موردپسند قدرتهاي بزرگ نبود و با سند 2030 همخواني نداشــت! چون از نظر «کدخدا» ملتي مدرن هســتند که وقتي مــورد هجوم و قتل و غارت واقع ميشــوند بــدون اینکه براي متجاوز کمترین هزینه یا دردســري ایجاد کنند زود تسلیم شوند! و لذا سیره مقاومت شهید فهمیده خطرناک و مضر ارزیابي ميشود و باید حذف شود! این یک نمونه از «اصلاحات معکوس» است! که از مباني التقاطي نشئت گرفته است و اکنون نیز قرار است چهار سال دیگر از ملت ایران فرصت بگیرند که به این قبیل اصلاحات وارونه ادامه دهند!! اصلاحات معکــوس محصول شــخصیت معکــوس یعني تعریف وارونه از هویت انسان است. یعني انساني که قوه عاقلــهاش را از نظر قــدرت راهبري تنزل داده و به فرودســت برده است و قواي شهواني و غریــزي و امیال حیواني خود را به فرادســت برده و قدرت راهبري بخشــیده اســت! گویا وارونه راه ميرود قلب و ســمع و بصــرش در پایین و اندام شهواني و غریزي و امیال ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.