بنن، مدر گ وگ با « رهدئییذاکریاسنجفمتهوورشرق»ا درزابعاسدامخیتلهف شآخمصیرتیی اس کتیاوبنرم بناقزگشایییمیکن میدماند

Shargh - - جهان -

عبدالرحمن فتحاللهی: قدرتمند واقعی کســی اســت که هیچکس نداند او قدرتمند است ؛ این جمله را در هیئت جدید حاکمه آمریکا، فقط اســتیو بنن به خوبی میفهمد؛ چراکه تکتک کلماتش تنها درباره او صدق میکند؛ « » «» لنینیستی که از دل اندیشههای پوپولیستی اندرو جکسون دموکرات، خود را دارت ویدر کاخ سفید میداند. پسر یاغیاي که همه او را دومین مرد قدرتمند جهان میدانند. برخی حتی مدعی شدهاند رئیسجمهور واقعی آمریکا « » « » اوست و نه دونالد ترامپ ؛ مدیرعامل ارشد اجرائی کمپین ریاستجمهوری 2۰1۶، استراتژیست بلندپایه و ایدئولوگ دولت چهلوپنجم ایالات متحده. در کاخ سفید دو جریان عمده حضور دارد؛ یکی استیو بنن و دیگري استیفن «» « میلر است که هر دو ناسیونالیست و مخالف روند جهانگرایی هستند و کوشنر و گری کوهن ، مشاور اقتصادی ترامپ هستند که هر دو دارای ذهنیتهای جهانگرا هستند. همچنین دینا پاول ، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا » «»«» «» و نیکی هیلی ، سخنگوی ایالات متحده، در سارمان ملل نیز دیدگاهش به کوشنر و کوهن نزدیک است. کوهن و پاول هر دو از گلدمن ساکس میآیند و ارتباط نزدیکی با کوشنر دارند. بنن بیشترین مشکل را با کوهن دارد؛ تاجاییکه « » او را گری جهانگرا میخواند و کســانی که بنن را میشناســند، میدانند او به قصد توهین، افرادی را که فاقد دیدگاههای ناسیونالیستی هستند، جهانگرا مینامد. درحالیکه بنن خود را در میانههای یک جنگ با کوشنر میداند؛ « » اما به این نکته رســیده اســت که در این جنگ، برنده نخواهد شد؛ زیرا ترامپ به خانواده خود وفادار است. اما در واقع ابعاد شخصیتی بنن چیست؟ جایگاه واقعی او در هیئت جدید حاکمه آمریکا کجاست؟ ترامپ در میانه تنش دامادش با مراد فکریاش طرف کدام را میگیرد؟ آیا بنن و ترامپ به بنبست روابط خود رسیدهاند؟ مطلبی که در ادامه میخوانید گفتوگویی است با دکتر مهدی ذاکریان به این دلیل که در کارنامه خود تدریس و تحقیق در « » بنیاد دانشگاهی اروپا - بروکسل، مؤسسه دانشگاهی اتحادیه اروپا و همچنین استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، عضو هیئت تحریریه فصلنامه ‪Relacions Internationales‬ دانشگاه کورتابیا و بوئنوسآیرس را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.