چالشهای رئیسجمهور مکرون

Shargh - - جهان -

امانوئل مکــرون با وجــود اینکه توانســته بــا کســب 66 درصــد آرا بهعنــوان رئیسجمهــوری جدیــد فرانســه در انتخابات پیروز شــود اما دلایــل کافی وجــود دارد که نشــان میدهد ریاستجمهوری برای او بازی بــدون مانعی نخواهد بــود. مکرون هشــتم مي، یک روز پس از پیروزی در انتخابات ریاســتجمهوری فرانسه، در مراســم یادبود پایان جنگ جهانی دوم شــرکت کرد. درحالیکه فرانسوا اولانــد، رئیسجمهــور فعلــی ایــن کشــور در این مراســم از احساساتش گفت، مکرون لب به ســخن نگشود. حقیقت این اســت که پیروزی مکرون با رقم قاطعانه 66 درصد آنچنان که بایــد گویای پیچیدگیهــای انتخابات فرانســه نبود. همزمان با اعلام نتایج ایــن انتخابات، نتایج یک نظرســنجی نشــان داد که 91 درصد مردم فرانسه گمان میکنند مکرون قــادر نخواهد بــود کــه در انتخابــات پارلمانی آتی که در مــاه ژوئن برگزار خواهد شــد، اکثریت را کســب کند. شــرایط وقتی پیچیدهتر میشــود که آمارها نشــان میدهنــد 44 درصد واجدان شــرایط رأیدادن در فرانســه در این انتخابات شــرکت کردهانــد کــه 43 درصد از آنها برای رأینیــاوردن «مارین لوپن،» نامزد راســتهای افراطی به مکرون رأی دادهانــد. علاوه بر ایــن با وجود اینکه لوپن در این انتخابات شکســت خــورد اما توانســت آرای جبهه ملی را بهشــدت افزایش دهد. درحالیکه حدود 11 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردهاند، لوپن توانست مجموع آرای حزبش را در مقایسه با انتخابات سال 2002 دو برابر کند.

«اســتفان وانیچ»، از دانشمندان و محققان فرانسوی دراینباره میگوید: مکرون در میان مــردم تنها 24 درصد محبوبیــت دارد. ایــن اتحــادی از مــردم و احزاب سیاســی علیه جبهه ملی بــود که او را انتخــاب کرد. برای جمهوریخواهــان، انتخابــات آنهــا دزدیده شــده اســت و برای ملانشون هم شــرایط اینچنین بود کــه با 600 هزار رأی بیشــتر میتوانســت به دور دوم راه پیــدا کند. پیــش از برگزاری دور دوم انتخابــات صدها نفر از مردم فرانســه تحت عنوان جبهه اجتماعی بــه خیابانها آمدنــد و از مــردم این کشور خواســتند نه به مکرون و نه به لوپن رأی دهند. مســئله حائز اهمیت اکنون تقســیم دســتاوردها بهویژه در میان راســتگرایان اســت و بــه این ترتیب انتخاب نخستوزیر به اقدامی کلیدی تبدیل شــده اســت. وانیچ در بخــش دیگری از ســخنانش توضیح میدهــد: چه مکرون یــک چپگرا را بهعنوان نخســتوزیر انتخاب کند چه یک راستگرا، این انتخاب به بیثباتی در میــان جمهوریخواهــان منجــر خواهد شد. وانیچ گمان میکند خاویر برتراند، یکــی از وزرای دولت نیکلاس سارکوزی، رئیسجمهور سابق فرانسه یکی از گزینههای مطرح در این سمت است. بااینحال فیلیپ براود، تحلیلگر سیاسی معتقد است که برخلاف نظر وانیــچ، در ایــن انتخابــات 66 درصد علیه 34 درصد به پیروزی رســیدهاند. برای براود مقایســه انتخابات 2002 با انتخابات 2017 فرانســه بیمعناست چراکــه ژان ماری لوپن بهقدری منفور بــود کــه راهیابــی وی بــه دور دوم انتخابــات مــردم را برانگیخــت. این تحلیلگر سیاســی همچنین با این ایده مخالف است که مکرون در انتخاباتی بیرقیــب پیروز شــده اســت و اکنون میتوانــد در انتخابــات مجلــس نیز اکثریت را کسب کند.

بــراود همچنین تشــریح میکند: مــن نمیگویم کــه انتخابات مجلس برای مکرون آســان خواهــد بود. این مســئله که شــما نه به راست و نه به چــپ تعلق نــداری، شــرایط را برای تصمیمگیری بسیار دشوار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.