در جستوجوی عیسای تاریخی

Shargh - - اندي -

در زندگینامــه و آموزههــای عیســی، در خــودداریاش از حد وســط را گرفتن به هنگام مواجهه با اخلاقهای ناروا، در تأکید او بر جهانشــمولی و امر کلی، و نامحدودیتهای خواستهای اخلاقی او از بشر، نیرویی نهفته است که از تمامی سدهای مذهبی میگذرد و چه عقاید دینی او را باور داشــته باشــیم و چه نداشــته باشیم ما را مجبور به اندیشــیدن درباره این «نظام اخلاقــی» میکند. تأثیر او بر امور انســانی، پس از خود او در هنر و فرهنگ امروز بســیار مهم اســت. از ابتدای مسیحیت و در قرون وســطا تا همین اواخر، تعداد کثیری از متفکران و هنرمندان اخلاقی اروپا به نحوی از انحا از عقاید مسیحی مایه گرفتهاند. آثاری به تنوع و گوناگونی کمدی الهی دانته و تمامی مکتبهای نقاشی مذهبی اروپا گواه جاذبه اخلاقی عیسی و کلیسای پرستنده اوست. با این حال بههیچوجه نمیتوان گفت که اینها بازتابی از دســتاورد فکری عیســای تاریخی است و این عیسای نجاتدهنــده به عنوان چهــره محوری مذهبی و رســتگاریبخش اســت که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. اما در قرن بیستم تصویر تغییر کرد و لااقل در محافل رادیکال، گرایشی روزافزون دیده شــد که منکر تمامی چارچوب مابعدالطبیعــی مذهب بود و آن را اســطوره میخواند و میگفــت نباید کلمه به کلمــه آن را صحیح دانست. همزمان با آن سعی شد گونهای نظام فلسفی دیگر ساخته شود که در آن تعلیمات اسطورهزداییشده عیسی بتواند مفید باشد. بهویژه بســیاری از حکمای الهی، اگزیستانسیالیسم را به جای تصویر یهودی مسیحی از خدا و بهشت و دوزخ عرضه کردهاند و این تفسیر اگزیستانسیالیســتی از عیسی و مسیحیت امروزه در محافل متکلمان مورد موافقت واقع است.

کتــاب همفــری کارپنتــر با نام «اندیشــه عیســی» به بررســی تاریخنگارانه داســتان مســیحیت از خلال بررســی جزئیات زندگی عیســی و اختلاف روایت این چهار انجیل میپردازد و تلاش میکند به این ســؤالها پاسخ گوید: روایت انجیلهای مسیحی درباره کردار و گفتار عیســی تا چه اندازه قابل اعتماد اســت؟ اندیشــه عیسی با اندیشــه معاصرانش چه فرقی داشــت؟ عیســی در مورد خود چه فکر میکرد؟ نویســنده در پیشــگفتار میگوید: «کتاب حاضر یکی از مجموعه کتابهایی است که در توصیف ماهیت و اصالت و اهمیت اندیشــه چهرههای روشــنفکر برجسته گذشــته به تحریر درمیآید. چرایی انتخاب کسی که زندگانی و مرگش موجب پیدایش مسیحیت شــد برای این سلسلهکتاب قابلفهم اســت. اما اینکه عیسی را یکی از چهرههای روشــنفکر برجسته گذشته بدانیم در نظر بسیاری افراد، دستکم، عجیب مینماید. به باور کلیسای مسیحی وی قطعا خیلی بیش از اینها بود، و چه بســا بیایمانها اســتدلال کنند که حضرت اصلا «روشــنفکر» نبود. فزون بر این میتوان گفت که مجزاســاختن «اندیشه» عیسی از سایر چیزهایی که کتاب مقدس درباره او میگوید تصوری نادرست است.» (صفحه ۱3)

عیسی هیچگاه کتابی ننوشــت و چهار کتاب انجیل متی، مرقس، لوقــا و یوحنا که به عنــوان چهار انجیــل قانونی پذیرفته شــدهاند، کتابهایی بودهاند که رسولان و شاگردان مسیح احتمالا در دهههای آخر ســده یکم میــلادی به یونانی نوشــتهاند. این انجیلها شــرح و تفصیل مسیحیان است از زندگی و اندیشه بنیانگذار خود. واژه انجیل هم بر کل کتاب «عهد جدید» و هم بر چهار بخش ابتدایی کتاب یعنی زندگینامههای مســیح اطلاق میشــود. چهار انجیــل درواقع چهار روایت از زندگی عیســی مسیح است که توســط چهار تن از حواریون مسیح نگاشــته شده و دارای قسمتهای مشــترک بسیاری است اما تفاوتهایی نیز با هم دارند. مســیحیان این چهار کتاب را مانند چهار تصویر از مسیح ولی از زوایای مختلف توصیف میکنند. مجزاساختن اندیشــه عیســی از آنچه در کتاب مقدس گفته شــده به نظر کارپنتر یکی از نکاتی اســت که او در نگارش کتاب به آن توجه کرده است و سعی کرده با بررســی نظر متکلمان مسیحی معاصر، اندیشه عیسی را با بررســی اســناد تاریخی توضیح دهد و مهمترین ویژگی کتاب این اســت که مسیحیت را در بستری تاریخی و نه با پیشفرضهای دینی مسیحی توضیح میدهد.

انجیلهــای مرقس، متی و لوقا را معمــولا تلخیصات میخوانند چون با وجود اختلافات بزرگ با همدیگر، کلام هر سه آنقدر همسانی دارد که میتوان آنها را در ستونهای متوازی تلخیصی جا داد و به کار برد. کهنترین نسخه خطی انجیل، به قرن چهارم میلادی باز میگردد. در بین انجیلها، مرقس پیش از همه نوشته شده و از همه نیز موجزتر است و به همین خاطر بیشتر ارجاعات در کتاب به این انجیل هستند. روایــت انجیل متی مفصلتر از انجیل مرقس اســت و مرقس و متی دعوی ســبک ادبی ندارند. انجیلهای آنها در بیان طبیعت معجزهگر و توان و اقتدار عظیم عیسی است، و به نقش خود به عنوان نویسنده کمتر توجه میشــود. امــا انجیل یوحنا کمتر رویــهای تاریخی دارد و بــا این کلمات آغاز میشــود: «در ازل کلمه بود، کلمــه با خدا بود و کلمه خود خدا بود.» انجیل یوحنا بیشتر حاصل تاملات روحانی است تا تاریخ موثق. یوحنا از یکســو منبع فکری سرشــاری درباره ماهیت عیســی به منزله «مســیح»- که در تورات به ظهور او بشــارت داده شــده بود- و «پسر خدا» فراهم میسازد به طوری که اندیشه مذهب مسیحی در مورد ماهیت عیسی بدون تردید بیشتر مدیون یوحناست تا ســه انجیل دیگر. از سویی دیگر تصویر یوحنا از عیسی در زمینه ادراک مورخان از عیسای انسان، فایدهای نسبتا ناچیز داشته است.

کتاب «اندیشــه عیســی» قبلا در چهار نوبت در انتشارات طرح نو چاپ شــده بود ولی اینک ویراست دوم آن توســط انتشارات فرهنگ جاوید منتشر شده است. حسن کامشــاد مترجم نامآشنا در یادداشت مترجم گفته: «متاســفانه ترجمههای رایج فارسی عهد جدید و عهد عتیــق هیچیــک در مقابله با متن کتــاب مقدس حق مطلــب را ادا نمیکــرد؛ از این رو مترجم خود به ترجمه مســتقل آیهها پرداخت». کتاب به شــکلی نوشته شده که برای خوانندهای که پیش از انجیلها با متون مربوط به الهیات مســیحی آشــنایی قبلی نداشــته باشد نیز سودمند باشد. نویســنده برای پاسخ به پرسشها به بررسی و ارزیابی شــواهدی که پایه آگاهی ما از عیسی است میپردازد و با زبانی روان، وجــوه مختلف پیدایــش مســیحیت را از خلال عهد جدید بررســی میکند؛ از زمان تولد او در چهار ســال قبــل از میلاد که او یک معلم مذهبی یهودی بود تا حدود ‪-3۰ ۲۸‬بعد از میلاد که به صلیب کشیده شد و جان سپرد.

همفری کارپنتر ترجمه: حسن کامشاد ناشر: فرهنگ جاوید قیمت: 13500 تومان

اندیشه عیسی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.