کارآفرینی در دانشگاه

Shargh - - علم - فاطمه کاظمی

معاون پژوهشــی و فناوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، صدور مجــوز پارکهــای علــم و فنــاوری تخصصی و خصوصــی را از اقداماتی برشــمرد که برای اولینبــار در دولت یازدهم به نتیجه رســیده است. دکتر «وحیــد احمدی » سهشــنبه گذشــته در دوازدهمین نشســت ســران پارک علم و فناوری عضو انجمن آســیایی پارکهــای علمی ASPA() گفت: «در تمام کشورها پارکهای علم و فناوری و مراکز رشــد به عنــوان محوریترین عامل برای رشــد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها شناخته میشود.» وی افــزود : «اصطلاحهــای توســعه دانشبنیان و اقتصاد دانشبنیان که در ایران رایج شده است، در دیگر کشورها نیز مــورد توجه قرار میگیــرد». دکتر «احمــدی» به فعالیت پارکهای علم و فناوری در سراسر کشــور اشاره کرد و گفت : «اغلب دانشــگاههای ما مرکز رشــد دارند و حتی بخش خصوصی بهویژه صنایع میتوانند برای راهاندازی مراکز رشد حوزه تخصصی خود مجوز بگیرند و نباید تصور شــود مرکز رشد، فقــط مختص دانشگاههاســت ». وی یادآور شــد: «در دورههای قبل، مجوز ایجــاد پارکهــای علم و فنــاوری به بخش خصوصی داده نمیشــد، ولی در دولت فعلی )یازدهم( به این نتیجه رسیدیم وجود پارکهای تخصصی و پارکهــای خصوصی در کشــور لازم اســت». به گفته معــاون وزیر علوم، فعالان صنعتی در حوزههای مختلف میتوانند در صورت داشــتن شــرایط لازم، مجوزهای مربوطــه را از وزارت علــوم دریافت کنند. وی خاطرنشــان کرد : «آییننامه و اساسنامههای مربوط بــه ایجــاد پارکهای علــم و فناوری تخصصــی و خصوصــی در وزارت علوم، تهیه شــده و از این امر حمایت و اســتقبال میکنیم ». دکتر «احمدی» درباره نشســت ســران پــارک علم و فناوری عضو انجمن آســپا نیز گفت: «هدف این انجمن آسیایی، استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه در قالب یک شبکه پارکهای علم و فناوری است و کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی جزء پیشــگامان این حوزه در آسیا هستند و ایران نیز خوشــبختانه یکی از اعضای بسیار فعال در آســپا است». به گفته دکتر «احمــدی»، هماکنون حدود 15 پارک ایران که قدمت و سابقه فعالیت بیشــتری دارند، عضو انجمن جهانی پارکهای علم و فناوری هستند و زمینه برای عضویت دیگر پارکهای کشور نیز درحال ایجاد اســت ». در اردیبهشــت ســال جاری نیز معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری گفته بود: «در راســتای بومیکردن علم و کمک بــه اجرای اقتصــاد مقاومتــی، مراکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاهها در این وزارتخانه در دولت یازدهم 110 درصد رشــد داشــته اســت ». دکتر «مجتبی شریعتینیاســر » گفته بود : «اشــتغال ایجادشده در حوزه دانشبنیان در این مدت 50 درصد رشد داشته و امروز 32 هزار جوان در پارکهای علم و فناوری کشور مشــغول به کار هستند». وی با اشــاره به صــادرات 14 میلیوندلاری کالاهــای دانشبنیــان در ســال 92، خاطرنشــان کرد: «این میزان صادرات در سال 95 با 10 برابر رشد 140 میلیون دلار شده اســت». وی در ادامه گفت: «دولت توانسته شــتاب علمی کشور را از رتبــه 25 در ســال 92 بــه رتبــه نخست دنیا در سال 95 برساند». دکتر «شریعتینیاسر» با اشــاره به گامهای مثبت دولت یازدهم در حوزه آموزش عالی، تصریح کرد : «این دولت توانست اقتدار مراکز علمی، ارتقای کیفی آنها و کنترل کمی وضعیت آموزش عالی در کشور را بازگرداند». معاون وزیر علوم اظهار کرد : «در دولت قبل تعداد مراکز علمی شاهد رشــد نامتوازن، بیرویه و خــارج از کنترل بــود، به گونهای که جمعیت دانشــجویی کشور در هشت ســال، 120 درصــد افزایش داشــته و تعــداد مراکز نیــز از 916 بــه بیش از 2 هــزار و 800 مرکز رســیده اســت.» وی منطقــهاي کردن آمــوزش عالي، مدیریت منطقــهاي و مأموریتگرایي دانشگاهها را از جمله کارهاي مهم این وزارتخانه در این زمینه برشمرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.