نوه ناخلف طراح سرقت از خانه مادربزرگ

Shargh - - حوادث -

شــرق: نــوه جــوان کــه بــرای ســرقت از خانه مادربزرگش دو ســارق اجیر کــرده و اموال او را به ســرقت برده بود از سوی مأموران پلیس شناسایی و بازداشت شد.

بــه گزارش خبرنــگار ما، در 12 فروردین ســال جاری از طریق مرکز فوریتهای پلیســی 110 وقوع یک فقره ســرقت به عنف منزل در منطقه گیشا – خیابان بیســتویکم به کلانتری 137 گیشــا اعلام شــد. با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد سرقت از منزل پیرزنی 75ساله انجام شده و ســارقان اقدام به سرقت وجوه نقد و جواهرات پیرزن به ارزش تقریبی 70 میلیون تومان کردهانــد. با تشــکیل پرونده مقدماتــی با موضوع «سرقت به عنف منزل» و به دستور بازپرس شعبه 14 دادسرای ناحیه دو تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. پیرزن صاحبخانه پــس از حضور در پایگاه دوم پلیــس آگاهــی در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «حــدودا ســاعت ‪12 14:30،‬ فروردین زنگ خانه به صــدا درآمــد؛ دو نفر آقــا و خانم جوان خودشــان را از همســایگان داخل مجتمع معرفی و به بهانه اینکه کلید خانهشــان را جا گذاشــتهاند از من خواهش کردند تا درِ مجتمع را برایشــان باز کنــم. چنددقیقهای از این ماجرا نگذشــته بود که صدای زنــگ واحد من به صــدا درآمد؛ به محض بازکردن درِ آپارتمان، ناگهان دو زن و مرد جوان که صورتهای خود را با توری مشــکی کاملا پوشانده بودند به داخل خانه حملهور شده و با تهدید چاقو من را مجبور به ســکوت کردند. آنها پس از بستن دستوپا و دهانم اموال باارزش خانهام مانند طلا، لپتاپ، گوشی تلفن همراه، سکههای طلا و وجوه نقد را سرقت کرده و از خانه خارج شدند.»

مالباختــه در ادامه اظهاراتش بــه کارآگاهان گفــت: «در همان وضعیــت )دســتوپا و دهان بستهشده( بودم تا اینکه پس از گذشت چند ساعت یکی از دخترانم که برای ســرزدن به خانهام آمده بود من را در آن وضعیت پیدا کرد و نجاتم داد.»

بــا توجه بــه اظهارات پیــرزن مبنی بــر اینکه ســارقان از پشــت آیفــون او را بــه فامیلی صدا کردهانــد، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند ســارقان با داشــتن اطلاعات دقیق از پیرزن، سرقت خود را طراحی و اجرا کردهاند. بنابراین تحقیقات پلیســی درباره افراد مرتبط و همچنین بســتگان مالباخته در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

کارآگاهــان در تحقیقــات پلیســی موفــق به شناســایی یکی از نوههای شــاکی پرونــده به نام محســن. ب )30ســاله( بهعنوان یکی از مجرمان ســابقهدار در زمینه سرقت منزل شدند که پیش از این نیز از سوی پایگاه یکم آگاهی دستگیر و روانه زندان شــده بود. با توجه به شواهد و قرائن مستند و انکارناپذیر، محسن در مورخ ششم اردیبهشت و در خانه مجردیاش واقع در خیابان کمیل دستگیر شــد. محســن در تحقیقــات اولیه منکــر هرگونه آشــنایی و دوســتی با مینا یا اطلاع از سرقت منزل مادربزرگش شــد! اما پس از ارائه دلایل و قرائن از سوی کارآگاهان بهناچار لب به اعتراف گشود و به طرح پیشــنهاد و طراحی سرقت از منزل مادربزرگ خود اعتراف کرد.

در ادامه اقدامات پلیســی، کارآگاهان موفق به شناســایی خانم جوانی به نام «مینا» شــدند که از چندی پیش با محسن رابطه دوستی داشته و برابر اعترافات محســن، در ســرقت از منــزل مادربزرگ محسن حضور مستقیم داشته است.

محســن در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «با اطلاعات دقیقی کــه از زندگی مادربــزرگ خود و وضعیت مالی او داشتم، موضوع را با مینا در میان گذاشــتم و قرار شــد مینا به همراه برادرش به نام نادر )متولد 1370( سرقت را انجام دهند و پس از ســرقت نیز پولهای حاصل از سرقت را به صورت مساوی بین خود تقســیم کنیم». محسن در ادامه اعترافاتــش به کارآگاهان گفت: روز ســرقت من با اطمینان از تنهابودن مادربزرگم در خانهاش، مینا و برادرش را به درِ مجتمع رسانده و دقیقا زنگ واحد را نیز به آنها نشان دادم تا به اشتباه زنگ دیگری را نزنند پس از آن از محل دور شــدم و مینا و نادر نیز نقشه سرقت را اجرا کردند.

در ادامه مینــا و برادرش )نــادر( نیز در مورخ 1396/02/08، در محل سکونتشــان در شهرستان بهارســتان، منطقه اکبرآباد دســتگیر شــدند و به سرقت از خانه پیرزن اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه ســعدالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیــس آگاهی، با اعــلام این خبــر گفت: «با دستگیری متهمان و اعتراف صریح آنها به سرقت، محل فروش طلا و جواهرات مســروقه در منطقه اکبرآباد شناســایی و قسمت قابلتوجهی از اموال مسروقه کشف و توقیف شد».

سرهنگ کارآگاه ســعدالله گزافی، در پایان خبر عنوان کــرد: «با تکمیل تحقیقــات، اعتراف صریح متهمان به طراحی و اجرای سرقت و کشف قسمت عمده اموال مسروقه، قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده صادر شــد و پرونده به همــراه متهمان در اختیار مرجع محترم قضائی قرار گرفت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.