كتاب از پوپوليسم جلوگيري ميكند

Shargh - - هنر -

شرق: ســیدرضا صالحیامیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم پایانی نمایشگاه کتاب که شنبه ۲۳ اردیبهشت در شــهر آفتاب برگزار شد، گفت: سیاست رسمی ما واگذاری همه امور اجرائی فرهنگ به بخش خصوصی اســت. در حضور اصحاب نشــر و فرهنگ رســما اعلام میکنیم در سال 96 کلید نمایشگاه کتاب را به اتحادیههای نشر واگذار خواهیم کرد.

او با اشاره به اینکه ما در مراسم افتتاحیه هم اعلام کردیم که سال 96 همه امور اجرائی نمایشگاهها را در سراسر کشور به اتحادیهها واگذار خواهیم کرد، گفت: ما برای مطبوعات هم ســازمان رسانهای و برای هنر، ســازمان هنر را در دســت اجرا داریم و در حوزه نشر و کتاب هم ســال 96 شــاهد خواهیم بود که نهفقط در تهران بلکه در سراســر کشــور امور نشر و برگزاری نمایشگاه به صنوف واگذار شود.

وزیر ارشاد نمایشــگاه کتاب تهران را بهار فرهنگی دانســت و گفــت: این نمایشــگاه یک رخــداد ملی و فرهنگی است که مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی در این جشنواره ملی شــکل میگیرد. نمایشگاه کتاب ســالمترین فعالیت فرهنگی است و معتقدیم دولت کمترین دخالت را در آن باید داشته باشد.

صالحیامیــری نمایشــگاه کتــاب را گفتوگوی فرهنگــی نامید و گفــت: هرچند کتاب خــود مظهر گفتوگوی فرهنگی است؛ هم در سطح ملی و هم در ســطح بینالملل. حضور 140 نمایندگی از کشورهای دنیا و میهمان ویژه بودن کشور ایتالیا و شهر استانبول بیانگــر توجــه جمهــوری اســلامی ایران بــه ابعاد دیپلماسی فرهنگی است.

او یادآور شــد: جامعهای که بینیاز از کتابخوانی اســت با انبوهی از مشکلات اخلاقی و انسانی مواجه میشود و در جامعهای که کتابخوانی در آن تبدیل به ارزش ملی نشــود، باید منتظر جهل و ناآگاهی باشیم. در جامعهای که حال مؤلف و ناشر خوب نباشد، دروغ جای صداقت، تاریکخانه جای روشــنگری و شایعه دروغ و تحجر جای روشنفکری را میگیرد.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی کتاب را رکن پایدار فرهنگ ایرانی و اســلامی دانســت و گفــت: کتاب از ســقوط جامعه به ورطه پوپولیسم جلوگیری میکند. زیبنده ایران نیســت که کتاب اولویت دوم مردم باشد. همچنین نباید مردم و ناشــران و میهمانان نمایشگاه کتاب برای حضور در نمایشگاه دچار سختی شوند.

صالحی از بابت تمام کاستیهایی که در این دوره برای ناشــران و مردم به وجود آمده اســت، شــدیدا عذرخواهــی و اظهار امیدواری کــرد که در دورههای بعد دچار این مشکلات نباشیم.

ســیدعباس صالحی معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی و رئیــس ســیامین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهــران هم از افزایش تعــداد بازدیدکنندگان از این رویداد فرهنگی خبر داد و گفت: با وجود شــرایط داغ سیاســی و اجتماعی کشور صد هزار نفر به تعداد بازدیدکنندگان نمایشــگاه امسال اضافه شد. او با بیان اینکه از چهار ســال پیش یک گروه جمعیتشــناس متخصص به صورت غیرمحســوس و بــا متدولوژی دقیق به بررســی آمارهــای نمایشــگاهی پرداختند، توضیــح داد: در روز نهم نمایشــگاه بیســتونهم در مجموع 147هزار و ۳46 نفر از نمایشگاه کتاب بازدید کردند که این رقم در نمایشــگاه ســیاُم به ۲4۵ هزار نفر افزایش یافت.

در این مراســم از ســفیر ایتالیا که کشورش امسال میهمان ویژه نمایشــگاه کتاب تهران بود، تقدیر شــد. همچنین از طرگای شــفق مدیر مؤسســه یونس امره به نمایندگی از غرفه شــهر اســتانبول که امسال شهر میهمان ویژه نمایشگاه بود، تقدیر شد.

مائورو کنچاتوری ســفیر ایتالیا در ایران با دریافت جایزه میهمان ویژه نمایشگاه کتاب اعلام کرد: افتخار میکنــم در این روز بزرگ این جایــزه بزرگ را دریافت میکنم. در مراســم پایانی ســیامین نمایشگاه کتاب تهران، با حکم هیئت داوران ناشران داخلی سیاُمین نمایشــگاه بینالمللــی کتاب تهــران، غرفههای برتر نمایشگاه معرفی شدند.

براســاس حکــم هیئــت داوران ناشــران داخلی سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، در بخش ناشــران عمومی حوزه تهران ضمن تقدیر از انتشارات ســفیر اردهال، غرفه انتشارات ققنوس بهعنوان غرفه برتر معرفی شــد. همچنیــن روز گذشــته، قائممقام نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران در نشست خبری از عملکرد شــهرداری تهران برای گســترش شهر آفتاب نسبت به سال گذشته انتقاد کرد و از افزایش 1۵درصدی بازدیدکننــدگان، 1۲درصدی فروش و گســترش بخش بینالملل گفت.

امیرمسعود شهرامنیا شنبه ۲۳ اردیبهشت، با اشاره به اینکه از اردیبهشــت ســال 9۵ تاکنون هیچ اتفاقی در شــهر آفتاب نیفتاده است، شــهرداری را پاسخگوی ایــن نقیصه دانســت و گفت: در این یک ســال نهتنها یک ســاختمان در اینجا ساخته نشده، بلکه نواقص آن هم برطرف نشــده است. قائممقام سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: به دلیل شــرایط سیاسی و تبلیغات انتخاباتی فضای دوره ســیام پرالتهاب بود که همین مســئله کار نمایشگاه را سختتر میکرد؛ اما امروز خوشــحالیم نمایشــگاه موفق به کار خود پایان میدهد. او با پذیرفتن کاستیها و نارساییها تأکید کرد: اما موفقیتهایی که کسب شده، خوب بود و امیدواریم با اندوخته تجربه امســال و نوآوریهایی که انجام شد، قدمهای رو به جلویی برای سال آینده برداریم؛ بهویژه در بخــش بینالملل قدمهای جدیتری برای تعامل با دنیا برداشتهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.