جدول 2822 طراح: بیژن گورانی

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- فرمانروایان- آرامگاه- چاق و فربه 2- رمانی نوشته محمدرضا بایرامی- از شهرهای مهم اسپانیا 3- برداشــت محصول- بلنــد و رفیع- از نیروهای نظامی کشورمان 4- بشارتدهنده- برق را از کوئل به دلکو میرســاند- آینده 5- لنگه بار- همســایه کلمبیا و پــرو- جامه، لباس 6- وطــن- تاریخنگار – ویرگول 7- ســتارهای کمنور در دباکبر- سایبان چشم- مایع مشتقی از خون که نسبت بخش مایع آن به ســلولهای خونی بیش از حد طبیعی است 8- عبادت غیرواجب- ارتقایافتن 9- مشورت- علم مواد- شــهری در آلمان 10- سرشــت- آواز بلند – آپارتمانهای مســتقر در یک مجموعه مســکونی بزرگ 11- دارای طول زمانی- محل اقامت زائرانبــاران انــدک 12- از الفبای انگلیســی- خواهانپارلمــان 13- مقابل عمدی- مثل و مانند- درخت مجنــون 14- پایتخت لیتوانــی- کوچکترین واحد اجتماعــی 15- رمــان مشــهور پائولــو کوئیلــوآموزگار- شک و تردید.

عمودی:

1 – امــام علــی)ع( آن را زنــدان روح میدانداستهزا- نوشتهشــده 2- انرژی- بیماری کمخونیزمین آذری 3- پیامبر صبور- بازیگر خانم فیلم نقطه کور 4- ابر نزدیک زمین- حفرههایی که زنبور عســل از موم میسازد- رها- کشور تاجمحل 5- برای خدا شریک قائل است- جنگ و جدال- خواب خوش 6- جایی که همگان در آن حضور دارند- ورزشگاه مشهور

انگلســتان- زنی که تازه زایمان کرده 7- جراحت- در کبد تولید میشود- گلشــن- زهر 8- اتومبیل- شک و تردید 9- پروردگار- برای بیان تأســف به کار میرودحلال رنگ- اخلالکننده 10- آســان- رمان مشهور اتل لیلیان وینیچ ایرلندی- بهترین نوع اختیار 11- چاشــنی غذایی- اهل کوفه- داســتان بلند 12- بیماری سبزی

و آب آلــوده- معدنی- پول زور- مجمــوع دانههای پنبــه و تارهــای آن 13- مؤســس سلســله صفویان که مذهب شــیعه را رســمی کرد- برگزیده از هر چیز 14- خطکــش مهندســی- توبهکننــده- نــوزاد 15- صندلی دندانپزشکی- مجرای تهویه هوا- دوره 10روزه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.