سودوکوسخت1818

Shargh - - جامعه -

قانونهاي حل جدول سودوكو:

1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هیچ عددي نبايد تكرار شود. 2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نبايد تكرار شود. سودوکو 1818 سودوكو

سودوكو Sudoku يك واژه تركیبي ژاپني به معناي عددهاي بيتكرار است و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.