آخرین ر مدنتاحلیلظفرعالاهنبسیاهسنیم فطرعحشتدیم دولت

Shargh - - سیاست -

آخریــن مناظــره تلویزیونــی انتخابات ریاستجمهوری در شرایطی برگزار شد که واکنشهای متعددی را به همراه داشــت. از انتقاد به ســبک برگزاری مناظرهها گرفته تا ذبحشــدن اخاق از سوی رقبای روحانی و جهانگیری. به اعتقاد فعالان سیاسی، در این مناظرهها برخی از نامزدها تنها تهمت و افتــرا زدنــد و از ارائه برنامــه خودداری کردند. به گفته این فعالان سیاســی، پیروز میدان آخرین مناظره روحانی و جهانگیری بودند.

مناظرههــا بــه مجموعــهای از اتهامات تبدیل شد

بر همین اســاس، حســامالدین آشــنا، مشــاور رســانهای رئیسجمهــوری بــه ایســنا گفــت: مناظــره میتوانســت نبرد برنامهها باشــد، اما متأسفانه تبدیل شد به مجموعهای از اتهامات ناروا از ســوی آقای قالیبــاف و مجموعــهای از ادعاهای بدون سند از طرف آقای رئیسی و مجموعهای از بغضهای فروخفته و سکوت برای مصلحت کشور از سوی آقایان روحانی و جهانگیری.

او گفــت: ای کاش یاد میگرفتیم بهجای چشــم دوختن به دوربین و تکــرار ادعای مکرر، یک ورق از برنامههای خود را ارائه میکردیم. کسی که در سال 92 ادعای ۱۴ جلد برنامه داشــت، امروز حتی حاضر نبود از نحوه محاسباتش سخن بگوید.

آشــنا همچنین با بیان اینکه برنامه آقای روحانی برای اطاع همگان موجود است، از جوانان خواست ایــن برنامههــا را در اختیار خانوادههــای خود قرار دهند. او با اشــاره به برخی بداخاقیهای رسانهای هنگام پخش مناظره از سوی تعدادی از سایتهای خبری گفت: وای به روزی که اسناد امنیتی و احوال شخصی مردم در اختیار آنها قرار بگیرند.

روحانی و جهانگیری پیروز مناظرات بودند

همچنین جهانبخش خانجانی، مسئول ستادهای اطاعرسانی حسن روحانی گفت: با توجه به رعایت اخاق و شــأن جایگاه ریاستجمهوری و احترام به صحبتهای مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از تخریبهــای انتخاباتی میتــوان گفت روحانی و جهانگیری پیروز مناظرات بودند.

خانجانــی، پــس از مناظــره آخــر کاندیداهای دوازدهمین دور انتخابات ریاستجمهوری به ایسنا گفت: مهمترین نقدی که به کاندیداها میتوان وارد کرد این اســت که بیشــتر آنها هیــچ برنامهای برای اداره کشور نداشتند. بیشتر آمده بودند تا شعار دهند و نکاتی که به ذهنشــان میرســد مطــرح کنند، اما بیبرنامگی دور از شأن ریاستجمهوری است.

او ادامه داد: یکــی از کاندیداها از میان خروارها اســناد گشته بود و یکســری اوراق را بهعنوان سند تخریبی با خود به مناظره آورده بود. حالا باید دید که اصا این اسناد در چه شــرایطی و چطور تهیه شده و بهطور کلی چطور به دست ایشان رسیده است.

او ســپس گفت: با قاطعیت میتوانم بگویم که آقایان قالیباف، میرســلیم و رئیســی هیچ برنامهای برای اداره کشور در این سه مناظره اعام نکردند.

خانجانی با اشــاره به بیانــات اخیر رهبری مبنی بــر ضرورت حفظ آرامش در انتخابات گفت: رهبری تأکیــد کــرده بودند کــه کاندیداها بایــد حریمهای اجتماعی را حفــظ کنند و به گســلهای اجتماعی دامن نزنند، اما متأســفانه دیدیم برخی از کاندیداها کــه ادعای ولایتمداری هم دارنــد و همچنین ادعا دارند که در کانون نیروهای ارزشی انقاب هستند به این صحبت توجهی نکردند.

رئیسی و قالیباف فقط تهمت زدند

غامحسین کرباســچی، دبیرکل حزب کارگزاران هم در گفتوگو با ایلنا، با انتقاد از برگزاری این سبک از مناظــرات گفت: ما در این مناظرهها فقط شــاهد طرح اتهامات و حمله برخــی کاندیداها بودیم. آن هم به خاطر ســاختاری اســت که آقایان کمیسیون تبلیغات و سازمان صداوسیما ترسیم کردهاند. اینکه هر کاندیدا دو دقیقه وقت داشــته باشد و در آن دو دقیقه به دیگــری اتهام بزند و کاندیــدای مقابل را مجبور به جوابدهی کنــد در آخر خروجی خاصی نخواهد داشــت. کرباســچی گفت: قالیبــاف مانند احمدینژاد فقط ســند رو میکند و کاغذی را مقابل دوربین میگیــرد و ادعا میکند کــه این تخلف رخ داده، اما اینکه حرف درســت اســت یا غلط و اینکه چه کســی به آن ادعا رسیدگی میکند، وجود ندارد. اینکه آقای روحانی در ســال 6۰ زمینی را خریده آن هــم به این قیمت و اینکه آیــا در آن زمان این زمین چه ارزشــی داشــته، اصا مشخص نیســت و فقط حرفهای مبهمی اســت که بیان میشود. او ادامه داد: این ســبک مناظرات چیــزی جز اخاق و منش کاندیداهــا را نشــان نمیدهد و در واقع مســائلی همچون بیــان مشــکات کشــور و راهحلهای آن اصا مورد کارشناســی قرار نمیگیرد. کاندیدایی که میگوید میخواهد یارانه را افزایش بدهد، باید بیان کند که از کجا منابــع را تأمین میکند یا اینکه از یک طرف میگویند دولت خرجش زیاد شده، اما از طرف دیگر شعار افزایش درآمد کارمندان را میدهند، خب همین عامل باعث افزایش هزینه دولت میشود.

کرباسچی ادامه داد: اینها همه سؤالاتی است که بیپاسخ مانده و چیزی جز جو بدبینی و بیاعتمادی را در جوانها و جامعه ایجاد نمیکند، من نمیدانم اعضای کمیســیون تبلیغــات و صداوســیما از چه چیزی نگران هســتند که مناظرات را اینطور برگزار میکنند. او افزود: طرح مســائل شــخصی درســت نیست، مگر آنکه جرمی رخ داده باشد، اخاق آقایان روحانی و جهانگیری برخاف قالیباف اینطور نیست که کنجکاوی کنند که این فــرد کجا زندگی میکند، چطور زندگــی میکند یا از کجا درآمد دارد، اینگونه روشهاي دیگر اثر خود را بین مردم از دست داده و مردم متوجه میشوند که این حرکات جز عوامفریبی چیزی نیســت و این روشهــای احمدینژادی دیگر جواب نمیدهد.

قالیباف برای آینده سیاسیاش انتحاری رفتار کرد

علی تاجرنیا، از اعضای حزب اتحاد ملت، هم در گفتوگو با ایلنا، بــا بیان اینکه مناظره آخر، بهنوعی مقابلــه بین نجابت و ســامت در برابر فســاد بود، گفت: قالیباف تمام اصــول و ارزشهای اخاقی را زیر پا گذاشت. او سعی کرد در طول مناظره کارنامه نظــام جمهوری اســامی ایران را در این ۳۰ ســال ســیاه نشــان دهد. او ادامه داد: درمقابل روحانی و جهانگیری با متانت و نجابت و درعینحال استدلال و دفاعیــات محکــم از عملکردشــان دفــاع کردند و آنچــه انتظار میرفــت تحقق پیدا کــرد. نماینده مجلس ششــم با اشــاره به اینکه قالیباف در آخرین مناظره هم خــارج از اخاق رفتار کرد، گفت: اگرچه برحســب ظاهر، آقای قالیباف دســت به افشــاگری زد، اما مردم بهخوبی میدانند که این افشاگریها باورپذیر نیست. او تأکید کــرد: در ایــن مناظــره از حرفهای آقای قالیباف دشمنان ملت و از حرفهای آقای روحانی ملت ایران شاد شدند.

او در ادامه افزود: رفتار قالیباف نهفقط برای ریاســتجمهوری، بلکه برای آینده سیاســیاش یــک انتحــار بــود. روحانی نشــان داد که به هر قیمتــی طلبقدرتی نمیکند. این فعال سیاســی اصاحطلب در ادامه با اشاره به اینکه روحانی بر مدار متانت و حقیقت حرکت کرد، گفت: آقای جهانگیــری و روحانی باوجــود اطاعات گســترده از فســادهای موجود با نجابت برنامه مناظره را کنترل کردهاند.

آرای خاکستری فعال میشود

اشــرف بروجردی، رئیس ســتاد زنان ســتاد مرکزی روحانی، هــم در گفتوگو با ایلنا، درخصــوص آخرین مناظره گفت: کســی که از حقیقــت دفاع میکند، همیشــه پیروز میدان اســت. او با بیان اینکــه صداقت و حقگویی مهمترین شــاخصههای عملکرد آقای روحانی بود، گفت: رئیس دولــت تدبیر و امید امروز تاش کرد تا حرمتها را نگــه دارد و حقایقی را که در پس پرده وجود دارد، افشــا نکند و آنها را در ســینه خود نگه دارد.

ایــن فعــال سیاســی اصاحطلب ادامــه داد: بداخاقها در مناظــره آنچنان رفتار کردند و آنقدر بیاخاقی کردند که موجب شــد آقای روحانی تنها بخــش کوچکی از حقایق را بگویند تــا امر بر مردم مشتبه نشود.

بروجردی با اشاره به عملکرد اسحاق جهانگیری گفت: ایشان با زبان شیوایی مطالب را بیان کردند و با تسلط بینظیری که نسبت به مباحث و امور داشتند، خوش درخشیدند. من معتقدم عملکرد خوب ایشان و دفاعی که از دولت یازدهم داشتند موجب افزایش رأی و جایــگاه آقــای روحانی شــده و میتواند در فعالکردن آرای خاکستری نقش ایفا کند.

او در رابطه بــا عملکرد محمدباقــر قالیباف نیز گفت: آقای قالیباف همانند مناظرههای قبلی حرفی برای گفتن نداشــتند و برنامــهای را ارائه ندادند. او نتوانســت خافهای خــود را پنهان کنــد و همین مســئله موجب شــد تا جایگاه او بیش از پیش تنزل پیــدا کند. معاون سیاســی حزب اتحــاد ملت ایران درخصوص عملکرد ســیدابراهیم رئیســی نیز ابراز کرد: آقای رئیسی نســبت به مناظرههای هفته قبل، مطلــب جدیدی را ارائه نکردند. او نیز مانند قالیباف برنامــهای ارائــه نکرد و تاش داشــت بــا تخریب دولت برای خود رأی جمع کند. این فعال سیاســی اصاحطلب تأکید کرد: این مناظره بیتردید موجب افزایش رأی آقای روحانی خواهد شد و میتواند اثر خوبی در فعالکردن آرای خاکستری داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.