چرا دولت یازدهم میگوید سرمایهگذاری خارجی؟

Shargh - - صفحه اول - سیدحسین میرافضلی مدیرعامل پتروشیمی جم

این یادداشــت متكــی بر اعداد جدولی اســت که نمایشدهنده نقش سرمایهگذاری خارجی بر توسعه و شكوفایی اقتصادی کشورهای توسعهیافته است. در این جدول مشاهده میشود کشورهایی که اکنون در صدر فهرست توسعهیافتهترین کشورهای جهان هستند، با جذب ســرمایهگذاری بسیار کلان خارجی به این هدف بزرگ نائل آمدهاند. کشــور آمریكا تا سال 2011 توانست 1818 میلیــارد دلار، بریتانیا هــزارو 135 میلیارد دلار، هنگکنگ حدود 770 میلیارد دلار، آلمان 764 میلیارد دلار، چین 699 میلیارد دلار، فرانسه 697 میلیارد دلار، بلژیک 633 میلیارد دلار، هلند 451 میلیارد دلار، اسپانیا 440 میلیــارد دلار، کانادا 398 میلیارد دلار، ایتالیا 295 میلیارد دلار و استرالیا ‪2 46‬میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کنند. فهرست ســرمایهگذاری خارجی در ســایر کشــورها در جدول ارائه شــده است. طبق بررسیهای بهعملآمده و گزارشهای وزارتخانههای مختلف، برای اجرای برنامههای توســعهای در کشور به 500 میلیارد دلار ســرمایهگذاری در میادین مشترک نفت و گاز و پتروشــیمی، توســعه صنعــت هوایی و ریلی، زیرساختهای عمرانی، نیروگاههای خورشیدی و ســایر حوزهها نیاز است. در یاداشتهای قبلی تأکید کردم اگر این سرمایهگذاریها انجام نشود، نمیتوانیم به اهداف تعیینشــده برای توسعه ایران دست یابیم. به شكل اولی، نخواهیم توانســت به اهداف بلندمان در حوزه نفت گاز و پتروشــیمی، توســعه حملونقل هوایــی و ریلی، انرژی خورشــیدی و ســایر حوزههای مهم و زیربنایی برســیم. مشــخص اســت که دولت چنین ســرمایهای در اختیــار ندارد. درآمــد حاصل از فروش نفت کمتر از 40میلیارد دلار اســت که بیش از 80 درصد آن صرف هزینههای جاری کشــور میشود. عمدهتریــن هزینههای دولت عبارتانــد از هزینههای سنگین آموزشوپرورش، آموزش عالی، حوزه دفاعی، یارانههای مســتقیم و غیرمستقیم، هزینههای سنگین حقــوق و مزایــای بازنشســتگان و ســایر حوزهها که بهاینترتیــب با درآمدهای محــدود موجود نمیتوان به اهداف یادشده دســت یافت. بنابراین برای توسعه کشور، تحول و شــكوفایی اقتصاد ملی، ایجاد اشتغال پویا و تبدیل ایران به یكی از کشــورهای مترقی جهان چارهای جز ســرمایهگذاری خارجی وجود ندارد. برای جذب ســرمایهگذاری خارجی در گام اول میبایســت تحریمها کاملا لغو میشــدند که دولت دکتر روحانی و تیم حرفهای مذاکرهکننده، تا حد زیادی با رســیدن به توافق برجام، این گام را برداشت. میدانیم تا تحریمها لغو نشــوند هیچیک از اهداف قابل تحقق نیســت و نمیتوان به ظرفیتهای ویژه ایران در توســعه صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی و حوزه هوایی و ریلی، انرژی لایــزال و بیکران خورشــیدی که مزیــت ویژه مهمی برای ایران اســت و سایر پیشرفتهای اقتصادی دست یافت. ظرفیتهای بالقوه ایــران در حوزه نفت و گاز و بهویژه صنایع بالادستی و پاییندستی پتروشیمی نیاز به حداقل 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری براي جلوگیری از خامفروشــی و افزایش ســالانه صد میلیارد دلاری درآمد ملی دارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.