خیزِ آشوب به سمت تأمین اجتماعی

Shargh - - صفحه اول - علی حیدری نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی

کتیبهای باستانی از داریوش یكم بر جای مانده است که نیایش او به درگاه اهورامزدا برای کشور ایران است. داریوش در فرازی از ایــن نیایش میگوید «اهورامزدا این کشــور را بپاید؛ از ســپاه دشــمن، از خشکسالی و از دروغ. بــه این کشــور نیاید نه ســپاه دشــمن، نه خشکسالی و نه دروغ»؛ سازمان تأمین اجتماعی یک ســازمان خدماترســان اجتماعی و کارکرد آن ایجاد ثبــات و آرامش خاطر، اطمینان و امید به آینده، کمک به تأمین و تضمین معیشت و سلامت و... برای نیمی از جمعیت کشــور اســت. به نظر میرسد همانطور که در کشورهای پیشــرفته، مناصب و مسئولیتهای اجرائی به دو دســته متغیر )سیاسی( و ثابت تقسیم ميشوند، باید در ایران نیز برخی از حوزهها را به عنوان حوزههای ثابت و غیرسیاســی تلقی کــرد و آنها را از کشــاکشها و مجاملات و مجادلات سیاســی به دور داشــت. یكی از این حوزهها، حوزه خدمات اجتماعی به طور اعم و ســازمان تأمین اجتماعی بهطور اخص اســت؛ بهویژه آنكه غالب خدمات اجتماعی در کشور از سوی دولت تأمین مالی میشود، اما سازمان تأمین اجتماعی براســاس مشــارکت کارگران و کارفرمایان شكل میگیرد. به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی در حكم «حقالناس» و «امانت مردم» اســت و جزء بیتالمــال و امــوال دولتی و عمومی نیســت و باید از سیاســت، آشــوب و دروغ به دور باشــد. عدهای از کاندیداهای رقیب دولــت برای تخریب رقیب مجددا میخواهند آن را وارد تنازعات قدرت کنند و مانند سال 1392 آشوب را به آن برگردانند؛ غافل از اینكه سازمان تأمین اجتماعــی، امانت مردم اســت و باید منادی و نویدبخش آرامش و ثبات و اطمینان برای افراد تحت پوشش خود باشد و نباید به محل منازعه و کشمكش سیاســی تبدیل شود. متأسفانه مشــاهده میشود که عــدهای برای تخریب رقیب و با مستمســکقراردادن مســائل و چالشهــای مبتلابه امروز ســازمان تأمین اجتماعی کــه ماحصل چند دهه تصمیمات مجالس و دولتهای قبلی اســت، میخواهند از آن به عنوان چماقــی بر ســر رقیب و برای تخریب دولت مســتقر استفاده کنند. یک مثال ساده و بارز این موضوع بحث بدهیهای دولت به ســازمان تأمین اجتماعی است، امری سنواتی که به چهار دهه قبل تا الان برمیگردد. بهعبارت دیگر، دولت از ابتدای اینكه سهمالشرکهای در حق بیمه تأمین اجتماعی پیدا کرد، آن را نپرداخته است و در غالب دولتها به استثناي دولت فعلی یک یا چند منشــأ بدهی جدید به سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شــده اســت که با نگاهی به انــواع و تعداد و حجــم این بدهیهای جدیــد بهخوبی میتوان گفت کارنامه کدام دولت مثبت یا منفی بوده اســت. به هر تقدیر از یک طرف با توجه به تولید و انباشــت مستمر و متزاید بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی و از طــرف دیگر به خاطر مضایــق و محدودیتهای بودجهای تمامی دولتها و کســری شــدید و مزمن بودجه و نقدینگی، یكی از راهكارهایي که میتوانست و میتواند منجر بــه بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی شود..

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.