پاسداشت امید و صداقت

Shargh - - صفحه اول - كامبیز نوروزی . حقوقدان

مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاستجمهوری ایران آخرین روزهــای خــود را میگذراند. چند روز دیگــر با شــمارش آرای مردم، پیــروز انتخابات اعلام میشــود و برای چهار ســال دیگــر زمام ریاســتجمهوری را به دســت میگیرد. بههرحال ایــن انتخابات بیش از یک برنده نخواهد داشــت؛ ملت. این مردماند که براساس آنچه از نامزدها دیدهاند و شــنیدهاند و تجربهای که در طول ســالها از آنها داشــتهاند با رأی اکثریت، یكی را برمیگزینند. اما بازنده انتخابات کیست؟ شاید در ظاهر تصور شود نامزدهایی بازنده انتخاباتاند که نتوانستند رأی اکثریت ملت را به دســت آورند. این پاسخ درست است اما کامل نیست. بازنده اصلی را جایی دیگر و در چیزی بســیار مهمتر و عزیزتر از آدمها باید جســت. با همه روشــناییها و زیباییهایی که مبارزات انتخاباتی اخیر در چشــم ما نشــاند، حیف که نقطه تیره این ایام آنجاســت که اخلاق را به تباهی کشاندند. نشانههای زیادی برای این ســخن در دســت اســت. حجمی از بیاخلاقی که در این دوره بعضی از نامزدها به مبارزات انتخاباتــی تحمیل کردند شــاید در هیچیــک از ادوار انتخابات کشور سابقه نداشته است. در این دوره در حد بیسابقهای درباره واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشــور اطلاعات نادرست و غیرواقعی گفته شــد. خصوصاً دو نامزد اصلی اصولگرا تلاش فراوان در ایــن کار داشــتهاند. وعدههای واهی بیاســاس و غیرقابلتحقق دادند و این نیز غیراخلاقی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.