بازآفریني شهر براي درمان فرسودگي اجتماعي

Shargh - - صفحه اول - الهام فخاري كاندیداي ائتلاف اصلاحطلبان شورای شهر تهران

پرسش بنیادیني که باید به آن در محیط کلان اجتماعي ایران پاسخ داد، این اســت که چرا آموزش در بســیاري کشــورها ميتواند روند توسعه را شتاب دهد ولي در ایران با اینكه آموزش در موقعیتي وارداتي و در مواقع دیگر برخاسته از نیاز اجتماعي بوده، نميتواند میوه خود را حفظ یا به نســل بعد منتقل کند؟ بسیار شنیدهایم در فرایند آموزشي این دانشجو یا دانشآموز است که مقصر جلوه داده ميشود، گویي همیشه آموختهایم مقصر دانشآموز اســت یا ســوي دیگر ماجرا، استاد است که پاسخ و دلیل مســئله بالا خوانده ميشود، بيتردید دوگانه اســتاد- دانشــجو بوده که همواره دلیل کندي روند توســعه علمي تلقي شــده است. اگرچه ســهم ایــن دوگانــه در کارایي نهــاد علمي انكارناشــدني است، اما پاســخ اصلي این پرسش با مفهومي «نگرشــي» مرتبط ميشــود؛ مسئلهاي که در طول زمــان اتفاق ميافتــد و در بلندمدت نتایج آن نمایان ميشــود.چنانکه در سازهها و نظریههاي روانشناسي صنعتي-سازماني، صحبت از فرسودگي شغلي ميکنیم، ميتوانیم در زمینه آموزش، سیاست یا اجتماع هــم چنین مفهومي را در چارچوب نظري بازگو کنیم. «فرســودگي اجتماعــي» یك «وضعیت منفــي نگرشــي» اســت کــه ابعــاد و زیرســاخت روانشناختي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.