بحث اشخاص نیست دو جریان فکري مقابل هم هستند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: عبــدالله نــوری، وزیر کشــور دولت اصلاحات، در گفتاری که در اختیار «شــرق» قرار داده اســت، از نامزدی حسن روحانی حمایت کرده و دلایل آن را برشــمرده اســت. نوری معتقد است که دولت نهتنها در حوزه سیاست خارجی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.