چهرهبهچهره روبهرو

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: با مصطفی معین، وزیــر علوم دولت اصلاحات دربــاره انتخابات پیــشرو صحبت کردیم. پیشبینی معین از انتخابات روز جمعه این اســت که روحانی پیروز انتخابات است. او البته معتقد است که باید در این فرصت اندك باقيمانده...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.