از پشت خنرجنير زشكاد لیتراشدي، هايحماخالفالا آ طيرمرفدمدخرامربادب و گف راصفجهاانمتشده اید؟!

Shargh - - سیاست -

حســن روحانی، از کاندیداهای ریاستجمهوری، در ادامه ســفرهای انتخاباتی خود، روز گذشته به دو استان سفر کرد و در شهرهاي خرمآباد و اصفهان با مردم سخن گفت. او امروز نیز به تبریز میرود.

به گزارش ایسنا، رئیسجمهوری عصر دیروز در جمع هواداران خود در میدان امام خمینی اصفهان با تأکید بر اینکه ما آینده ایــران را در اختیار فریبکاران نمیگذاریم، گفــت: «ما آینــده ایــران را در اختیار شــعار نخواهیم گذاشت .»

او با بیان اینکه اصفهان انگشتر جهان و نقش جهان نگین این انگشــتر اســت، افزود: «ما بــرای یک تصمیم تاریخــی امروز در نگین انگشــتر جهان جمع شــدهایم. ما برای یک تصمیم مهم جمع شــدهایم و میخواهیم رئیسجمهور را به عنوان منتخــب و نماینده کل ملت ایران انتخاب کنیم یا به عنوان نماینده یک باند در کشور .»

این کاندیــدای انتخابات ریاســتجمهوری با طرح این پرســش که آیا مــا میخواهیم فــردی را به عنوان رئیسجمهور انتخاب کنیــم یا به عنوان رئیس و قیم از طرف یک گروه خاص؟ گفت : «رئیسجمهور کسی است که برای امنیت کشــور شــما تصمیم میگیرد، ما امروز صاحب امنیت هســتیم. البته این امنیت در سایه تلاش همه انسانهای فداکار، نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و نظامی اســت اما مگر همین نیروهای مسلح و امنیتی در سالهای قبل هم نبودند، پس چطور این همه امنیت وسیع را در کشور شاهد هستیم؟».

روحانی با بیان اینکه آنگاه که مردم در کنار نیروهای مسلح قرار بگیرند، امنیت کامل در کشور ایجاد میشود، عنوان کــرد: «آنگاه که همــه اقوام بــه دولت اعتماد کننــد، امنیت در کشــور حاکم میشــود. رئیسجمهور یعنی رئیس شــورای عالــی فضای مجــازی. اگر امروز شــما دسترسی به اطلاعات جهان دارید، در سایه دولت یازدهم است .»

او با بیان اینکه 10 بار تصمیم گرفتند که شــبکههای اجتماعــی را ببندنــد، ولی این روحانی بــود که در برابر این تصمیم ایســتاد، گفت: «رئیسجمهور یعنی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این دوره فضای امنیتی از دانشــگاهها برداشته شــد. آیا ما دانشگاه آزاد و امن را میخواهیم یا دانشگاه امنیتی؟ در سایه حضور مردم، در این مدت توانســتیم با کمک هم دیــوار را خراب کنیم و پل بسازیم .»

روحانی همچنین بــا بیان اینکه میان نصف جهان و کل جهــان با دیوار تحریم فاصلــه انداختند، افزود: «در ســال 92 ، 62 هزار توریســت به اصفهان آمــد، ولی در فروردین امســال 85 هزار گردشگر خارجی به این شهر سفر کردند. ما میخواهیم اصفهان به عنوان قلب جهان بتپــد و همه مردم جهان بتوانند به اصفهان بیایند و این میدان را ببینند. ما میخواهیم مردم دنیا به ایران بیایند و ساختن باغ بهشت را در این اصفهان ببینند.»

مابقی تحريمها را هم بر ميداريم

این کاندیدای انتخابات ریاســتجمهوری تأکید کرد: «خطری در ســال 92 وجود داشت که 14 میلیون ایرانی را تهدیــد میکرد. اگر دولت یازدهم نبود دریاچه ارومیه خشک شده بود و نمک آن 14 میلیون ساکن غرب کشور را تهدید کرده بود. ما برای هورالعظیم و دریاچه ارومیه ســرمایهگذاری کردیم. اینبــار نوبت زایندهرود اســت. اصفهان به زندهبــودن زایندهرودش اســت و اصفهان افتخار تمدن و همبستگی ایران و اسلام است.»

او با بیــان اینکــه در میدان نقش جهــان اصفهان سیاســت، مذهب و اقتصاد به هم گره خورده اســت و تمدن پرچم ســرافرازانه اســلام در این میدان در اهتزاز است، تأکید کرد: «اصفهان سرزمین پلهاست و سرزمین دیوار نیســت، ما با برجام بین ایران و جهــان پل برقرار کردیم و دیوار تحریم را فرو ریختیم.»

رئیس دولت تدبیر و امید گفت : «اگر ملت ایران اجازه بدهد و اگر رهبری یاری کند و ما را هدایت کند، با همین دکتر ظریف مابقی تحریمها را هم برميداریم .»

این کاندیدای انتخابات ریاســتجمهوری با تأکید بر اینکه ما میخواهیم تعامل ســازنده بــا جهان را ادامه بدهیــم، عنوان کــرد: «میخواهیم دانشــگاههای ما با دانشــگاههای جهان در ارتبــاط باشــند و فناوریهای پیشــرفته را به ایران بیاوریم. ما نمیگذاریم بازار نفت ما در اختیار عربســتان قرار بگیرد و گاز کشــور ما در اختیار همسایه جهانی باشد. ما نمیگذاریم نفت ایران در اختیار همســایه غربی باشد». روحانی با بیان اینکه ما به عقب برنمیگردیــم، گفت: «در هفتههــای اخیر خیلی گوش کردم که ببینم آیا دوستان ما طرح و برنامه جدیدی را هم به ارمغان آوردهاند یا نه اما دیدم برنامهشــان بازنویسی ســالهای 90 و 91 اســت». او با تأکید بر اینکه ما به 90 و 91 باز نمیگردیم، افزود: «روز جمعه، روز سرنوشــت ماست، اقتدار ملت ایران در روز جمعه متبلور میشود».

روحانی خطاب به مدیران و مســئولان کشــور تأکید کرد: «همه مســئولان حواسشــان به این باشــد که از تریبون و قــدرت سوءاســتفاده نکنیم». ایــن کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری با اشــاره به اظهارات برخی از رقبــای خود، گفت: «میگویند ما هــم برجام را قبول داریم؛ باور کنیم؟ شــما تا دیروز هرچه در توان داشتید و هرچه بیلبورد در تهران بود، علیه برجام استفاده کردید؛ وقتی با قدرتهای خارجی مشــغول مبــارزه بودیم، از پشت خنجر زدید، حالا طرفدار برجام شدهاید؟!». رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه حفظ برجام سختتر از بهدســتآوردن آن اســت، افزود: «نگهــداری برجام ســختتر از بهدســتآوردن توافق است، حفظ صلح و امنیت بالاتر از بهدستآوردن آنهاست».

روحانی تأکید کرد: «با شــعار به عقب بازنمیگردیم؛ به پای صنــدوق آرا میرویم. ما با تلاش و کمک شــما دیوار را خراب کردیم و پل ســاختیم، مــا این اجازه را به شما نمیدهیم».

رئیسجمهــوری گفــت: «برخــی در اتاقهای فکر خود میگویند اجازه نمیدهیم روحانی انتخاب شــود؛ شــما فکر میکنید روحانی نباشد برجام از بین میرود و تحریم برمیگردد؟ فکر میکنید میتوانید فضای مجازی را مســدود کنید؟ فکر میکنید میتوانید فضای امنیتی را بر دانشــگاهها برگردانید؟ مردم این اجازه را به شــما نمیدهند».

او با بیان اینکه ما تسلیم آرامش هستیم، عنوان کرد: «ما تنش را دوست نداریم و ایران آرام را میخواهیم. ما در این مدت قدمهایی را با هم برداشتیم و باید قدمهایی را بــا هم در آینده برداریم. ما قطــار تهران و اصفهان را تأمیــن اعتبار کردیم و این قطــار در دولت دوازدهم باید تمام شــود. همچنین ما تصمیم گرفتیــم فرودگاه بزرگ و بینالمللی در اصفهان ایجــاد کنیم و میخواهیم آن را در دولــت دوازدهم تکمیل کنیم. ما میخواهیم برای اشتغال جوانان تحصیلکرده دست به دست هم بدهیم، نه با شعار، بلکه با عمل».

روحانی در پاسخ به ادعای برخی رقبای خود، گفت: «آیا آنها میتوانند برای شــما اشــتغال میلیونی ایجاد کنند؟ ما اشــتغال بدون منت و خالــص ایجاد میکنیم همانطورکه در سال ‪650 95،‬ هزار شغل ایجاد کردیم».

این کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه مردم برای انتخاب میان کاندیداها باید به کارنامه افراد و برنامه آنها نگاه کنند، ادامه داد: «به برنامه برخی کسانی که برای انتخابات نامزد شدهاند نگاه کنید، آیا بهجز پمپاژ پول برنامه دیگری هم دارند؟».

میگويند اول 92 افتتاح میکرديد

رئیس دولت تدبیر و امید گفت: «میگویند این دولت یک کار اشــتباه بزرگی انجام داده اســت، میگوییم چه کاری؟ میگویند ســال 92 به فکــر رفع تحریم بود، بعد به فکــر کاهش تورم و رونق بوده اســت و اینک افتتاح میکند. میگویند اول 92 افتتاح میکردید. راه ما تدبیر و تلاش با هم و تأمین اعتبار است، میسازیم و بعد با هم با افتخار افتتاح میکنیم».

روحانی با دعوت مردم برای مشــارکت در انتخابات، تأکید کرد: «مــا میخواهیم جمعه پای صندوقهای آرا برویم، چون میخواهیم برخی از روزنامهها، سایتها و نهادها حاشــیه امنیتی نداشته باشند. میخواهیم همه روزنامههــا، خبرگزاریها و ســایتها و همه بنگاههای تولیدی با هم مساوی باشند. ما برای تساوی حقوق ملت پای صندوق رأی خواهیم رفت. ما برای رفع تبعیضهای ناروا پای صندوق میرویم».

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.