برنامه تبليغات تلویزیونی حسن روحانی پخش نشد

Shargh - - سیاست -

ایرنــا:

برنامــه تبلیغــات انتخاباتــی عصر روز گذشــته حســن روحانی یکی ازنامزدهای انتخابات ریاســتجمهوری با عنوان «پرســش96» از شبکه چهار ســیما پخش نشــد. بــا توجه بــه زمانبندی اعلامشــده قرار بود رأس ساعت 18، حسن روحانی در یک برنامه ضبطشــده به ســه نفر از کارشناسان درشــبکه چهار ســیما پاســخ دهــد و ایــن برنامه ضبطشــده در ســاعت یادشــده پخش شــود. اما براساس زیرنویس اعلامشده در شبکه چهارم سیما، از آنجا که ســتاد انتخاباتی حسن روحانی درفرصت قانونی قادر به ضبط برنامه نشــده است، این برنامه پخش نخواهد شد.

همچنین، اســحاق جهانگیری نامــزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری از تحویلنگرفتن فیلم مســتند دوم خود از سوی صداوسیما به بهانه تأخیر در ارســال این فیلم خبر داد. او روز گذشته در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «دوستان خبر دادند صبح امروز صداوســیما از تحویلگرفتن فیلم مستند دوم اینجانــب به بهانه تأخیر در ارســال خودداری کــرده، حال آنکه تا زمان پخش برنامه فرصت کافی برای بازبینی وجود دارد. انتظار این است صداوسیما در تصمیم خود تجدیدنظر کند».

معاون حقوقــی رئیسجمهور نیز روز گذشــته با انتقــاد از رویه صداوســیما در تبلیغات انتخابات ریاســتجمهوری گفــت: «صداوســیما بــه رقیب روحانی تبدیل شده اســت». به گزارش ایسنا، مجید انصاری با اشاره به اینکه براساس قانون، صداوسیما موظف اســت بــا حفــظ بیطرفی کامــل تبلیغات انتخابــات را برگزار کند، عنوان کرد: با کمال تأســف شاهدیم صداوسیما با بیتوجهی به اصل بیطرفی، به بهانههای مختلف، با ایجاد برنامههای خود علیه دولت مستقر و شخص رئیسجمهور اقدام تخریبی انجام میدهد. عدالت اطلاعرســانی در برنامههای صداوسیما بهویژه در برنامه 20:۳0 رعایت نمیشود.

او افزود: «برنامههای سایر نامزدها از جمله آقای رئیســی به صــورت مکرر و متعدد پخش میشــود درحالیکــه اجتماع چنــد ده هزار نفــری مردم در استادیوم آزادی شاید فقط چند ثانیه پخش شد و در نمایش تعداد جمعیت و شعارهای مردم یکجانبه عمل شد. شــورای نظارت بر تبلیغات صداوسیما یا نظارت کافی اعمال نمیکند یا صداوســیما به تذکر آنها وقعی نمینهد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.