نسيم اعتدال در اصفهان

Shargh - - سیاست -

شــرق، ســميه قنبري:

یکشــنبه 24 اردیبهشت ســومینباری بود که اصفهان میزبان حسن روحانی بود؛ اما میزبانی بسیار متفاوت که شاید در تاریخ ایران ثبت شود و این تفاوت اینبار به دلیل حضور جوانانی بود که نگران آینده ایران هســتند. روز گذشته شعار «روحانی زنده باد... پاینده باد» به همه یادآوری کرد که اصلاحــات در دل تکتک شــهروندان اصفهانی زنده و ســبز است. بسیاری از شــهروندان اصفهانی با توزیع دســتبند ســبز و بنفش بین جمعیت، نشان دادند ســتادهای مردمی چگونه فعال شــده است. مســنترها میگفتنــد جمعیت روز گذشــته میدان نقش جهان، یادآور جمیعتی است که فقط در اوایل انقلاب آنهم در تشییع شــهدا دیدهایم. روز گذشته دوباره اصفهان به اعتبار سرداران شهیدش، همت و خرازی، میزبان مردی بود که به گواه ســاکنان شهر و صنعتگران و هنرمندان میدان نقش جهان، صنعت گردشگری اصفهان را دوباره زنده کرده است.

دیروز در کنار شــهروندان اصفهانــی، جمیعت فراوانی از گردشــکران خارجی هم حضور داشــتند؛ گردشــگرانی که بــه گفتــه رئیسجمهــور، برجام توانســت با برداشــتن دیوار و ایجاد پلهای دوستی، زمینــه حضــور آنهــا را در اصفهــان فراهــم کند. گردشــگران خارجی در میدان نقش جهان جلوهای دیگر از ایران را نظارهگر بودند.

شعارنوشــتههای دختــران و زنــان اصفهانی با عنــوان «به عقب برنمیگردیم» همراه با حضور یکی از قربانیان اسیدپاشــی، یادآوری کرد هنوز عاملان این جنایت دستگیر نشــدهاند. زنان اصفهان شعار دادند بــه 92 بازنمیگردیم؛ چراکه در دولت دوازدهم آقای روحانی خواهان ســهمی عادلانه در مدیریت و اداره شــهر اصفهان هستیم. اســتقبالکنندگان از روحاني شعار ميدادند «آزادی اندیشــه، گازانبری نمیشه»؛ مــردم اصفهان روز گذشــته به میــدان نقش جهان آمدند تا از مرزهــای آزادی، اعتــدال و تدبیر در برابر عوامفریبی دفاع کنند. هرچند بیشتر بنرهای روحانی در خیابانهای منتهی به میدان نقش جهان پاره شده بود؛ اما دیروز نقشجهان فیروزهای یکدست بنفش شد. روز گذشته امید در اصفهان جاری بود؛ همچون امیــد به احیــای زاینــدهرود. بهویژه وقتــي روحاني در پاســخ بهدرخواســت اصفهانیها برای بازگشت زندگي به زایندهرود گفت: «در دولت دوازدهم احیای زایندهرود در دستور کار است؛ همانگونه که در دولت یازدهم دریاچه ارومیه و هورالعظیم احیا شدند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.