چهصرطفهبمعيهچبراهيربليهغ ارتد وربروزهريوآخر

Shargh - - سياست -

مرجان توحیدی: با مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصلاحات درباره انتخابــات پیشرو صحبت کردیم. پیشبینی معین از انتخابات روز جمعه این است که روحانی پیروز انتخابات است. او البته معتقد است که باید در این فرصت اندك باقيمانده تا روز رأيگیري، به تبلیغ چهرهبهچهره در خیابانها و معابر روی آورد. این نامزد پیشــین انتخابات ریاســتجمهوري، در مقایسه شرایط ســال 96 با انتخابات گذشته، معتقد اســت این انتخابات بیشتر شــبیه دوره 92 است تا انتخابات 84 .

بــا توجه به مناظــره آخر، پیشبینی شــما از انتخابات ریاستجمهوری چیست؟

پیشبینی من براســاس یک تحلیل کلی و ذهني نیست که دور از واقعیت باشد. با سفرهایی که ظرف دو، سه هفته گذشته داشتم و به چند استان سر زدم، فکر میکنم مقبولت روحاني به صورت تصاعدی رو به افزایش اســت. فکر ميکنم، تردید آنهایی هم که ممکن بود در انتخابات شــرکت نکنند، بهتدریج روبه کاهش گذاشــته است و انشــاءالله حضور بیشتری خواهند داشت. بااینحال باید مسئله را جدی گرفت، مخصوصــا فرهیختــگان، نخبگان، دانشــگاهیان و دانشــجویان باید بتوانند هم در ستادهای انتخاباتی حضور بیشــتری داشته باشــند و هم در متن جامعه در گذرگاههــا و چهارراهها حضور داشــته و با مردم برخورد و گفتوگوی چهره به چهره داشــته باشند. سعی کنند شرایط را تحلیل کرده و نقاط قوت دولت را مطرح کرده و خطراتی که ممکن اســت کشور در صورت عدم تداوم دولــت تدبیر و امید، با آن روبهرو شــود را برای مردم تشــریح کنند. من امــکان تداوم فعالیت این دولت را در دور دوم جدی میدانم.

وضعیــت آرای خاموش و مرددهــا چگونه است؟ آیا مناظره آخر این تأثیر را داشته تا بتواند آرای خاکستری را به صحنه بیاورد؟

مناظره برای مخاطبانی کــه تحلیل دقیقتری از شرایط کشور داشته و آگاهی سیاسی بیشتری دارند و البته بنا به دلایلی نمیخواستند در انتخابات شرکت کننــد، اثرگذارتر اســت و یخهای آنهــا بهتدریج آب میشــود. اما در سطح توده مردم بهویژه در روستاها و شــهرهای کوچک که ممکن است تحلیلي قوی از شرایط حساس کشور، منطقه و عملکرد دولت قبلی نداشته باشند، ممکن است خود مناظره مقداری آثار منفی داشته باشــد. در مناظره سوم از بعد سیاسی، برنده بیتردیــد آقای روحانی و جهانگیری بودند. به ایــن دلیل که هــم برنامهای و هــم اخلاقی برخورد کردند و هم نوع استدلال آنها منطقیتر بود. البته آنها در برابر تهاجم غیراخلاقی رقبا در موضع دفاعی قرار گرفتند و دفاعی جانانه، تأثیرگذار و اخلاقی داشــتند. موضــع طرف مقابــل تهاجمی بود و به جز شــعار چیزی نگفتند. هیچ برنامهای هم برای ارائه نداشتند. صحبتهای آنها و شــیوه برخوردشان غیراخلاقی و غیرمدنی بــود. مطالب آنها همراه بــا تهمت، افترا، توهین و تحقیر بود و باعث شــد ارزشهای اخلاقی در ســطح کشور قربانی شــود و منافع ملی به خاطر آن برخوردهای غلط تحتالشــعاع قرار بگیرد. حتی ممکن اســت در ســطح توده مردم نوعی بدبینی و بیانگیزگی ایجاد شــود. در مجموع من فکر میکنم در ســطوحی از جامعه این مناظره ســطح آگاهیها را بالا برد که بهتر بتوانند ســره را از ناســره تشخیص بدهند.

آینده سیاسی رقبای روحانی را چگونه ارزیابی میکنید؟

فرایندی که از دوم خرداد به این ســو آغاز شــده اســت؛ به عنوان یــک جنبش اجتماعــی اصلاحی تداوم داشــته و خود را در سالهای بعد به خصوص در انتخابات ســالهای 92 و 94 نشــان داده است و قاعدتا همان فرایند ادامــه پیدا خواهد کرد. طبیعی اســت افرادی که نــوع برخورد آنهــا غیرصادقانه و غیراخلاقی بــوده و بدون برنامه تنها شــعار محض دادهانــد، در افکار عمومی منزویتر خواهند شــد و فرصتهای سیاســی بعدی را از دست خواهند داد. مگر اینکه متنبه شده، در رویکرد و مشی خود تجدید نظر کنند و رفتار سیاســی خود را تغییر دهند و حتی صادقانه اعــلام کنند برخورد قبلــی آنها غلط بوده است. منتها به نظر میرسد رویکرد طیف اصولگرای اصیلی که در مســیر اخلاقی حرکت کرده، نسبت به دولت روحانی و حتی جنبش اصلاحات مثبتتر شده است. ما شاهد یک نوع رویشی در جبهه اصولگرا به سمت اصلاحطلبی و اعتدالگرایی هستیم که در این انتخابات هم خود را نشان خواهد داد.

در مناظره شاهد طرح مباحثی بودیم که ممکن اســت که اعتماد عمومی را مخدوش کرده باشد، این اعتماد چگونه بازسازی خواهد شد؟

در این مناظره هر چند بُرد سیاسی به لحاظ رویکرد برنامهای، اخلاقی و منطقی با دولت بود، ولی طرف مقابل به نحوی توهینآمیز و عوامفریبانه برخورد کرد که در ســطح فرهنگ عمومی ما به افول ارزشهای اخلاقی منجر میشــود و ســوژهای برای ضدانقلاب که بتواننــد علیه نظام از این ســوژهها برای مدتها سوءاســتفاده کنند. ترمیم اعتمــاد عمومی بهراحتی امکانپذیر نیســت و نیــاز به زمــان دارد. احتیاج به اســتمرار یــک مدیریت اخلاقی، علمــی و در جهت منافع ملی دارد و ما احتیاج به ثبات مدیریت داریم. یکی از رموز عقبافتادگی کشورهای در حال توسعه تسلســل و انقطاع مدیریتی به جــای ثبات مدیریتی است؛ چراکه فضا، فضای سیاستزده و هدف کسب قدرت است. به همین دلیل مدیریتها دچار بیثباتی شــده و پیدرپی تغییر میکنند و کشور فرصتهای توسعه را از دســت میدهد. در این صورت به جای پیشرفت با پسرفت مواجه خواهیم شد و این اتفاقی است که در کشور ما در دهه اخیر و دولت گذشته رخ داد و کشور دچار خسارت شده است.

فکر میکنید بدنه رأی اصولگرایان به ســمت کدام نامــزد این جریان خواهد بــود. با توجه به اینکه رأی بــه قالیباف معمــولا رأی ایدئولوژیک نبوده است؟

اگر ما پایداریها و افراطیــون را جزء اصولگرایی بدانیم که من شــخصا این مطلــب را تأیید نمیکنم، طبیعی اســت کــه رأی آنها به ســمت افرادی مثل قالیباف خواهد بود. اصولگرایانی که افراطی نیستند و سنتیتر فکر میکنند به رئیسی توجه نشان خواهند داد. اصولگرایانی کــه از روحیه اعتدالی و نیز دانش روز سیاســی و تجربه برخوردار هســتند، به ســمت روحانی میــل خواهند کرد. بخشــی از ایــن جریان زمانهشــناس به ســمت روحانی و حتی اصلاحات جذب خواهند شد.

در این زمان کوتــاه باقیمانده تا انتخابات چه کنیم؟!

در این زمان باید کسانی که پایبند به اخلاق، منافع ملی، دفاع از عدالت و آزادی و محرومان هستند سر از پا نشناسند. از نگاه ما هر چه سطح آگاهی و دانش فرد بالاتر باشد، مسئولیت او نســبت به جامعه خود باید بیشتر باشد. این نگاه اعتقادی و اصلاحطلبانه ماست. بنابراین نخبگان، روشنفکران، فعالان سیاسی و مدنی، اصحاب رســانه و خبرنگاران، باید ســر از پا نشناسند و ســعی کنند از همه فرصتها برای آگاهیبخشــی بــه جامعه اســتفاده کنند. چه در فضــای مجازی و چه در رســانه و مطبوعات و چــه رودررو و چهره به چهره، تلاش کنند. چون لحظاتی سرنوشتســاز برای آینده کشور اســت. در جنبه ایجابی باید از حق تعیین سرنوشت و حقوق شهروندی خود استفاده کنیم و در جنبه ســلبی نیز نسبت به سرنوشــت کشور احساس مســئولیت کنیم، از بازگشــت به دوران سیاه گذشته پیشگیری و خطر را از جامعه و کشور دور کنیم.

برخی ایــن انتخابــات را بــا انتخاباتهای ســالهای 84 و 88 مقایسه کردهاند. از نظر شما فضــای حاکم بر این انتخابات شــبیه کدامیک از انتخاباتهای ریاستجمهوری گذشته است؟

این انتخابات بیشترین شباهت را با انتخاباتهاي ســال 92 دارد و بهنوعــی در ادامــه آن اســت و انشــاءالله که با قوت بیشــتری به انتخــاب روحانی ختم شــود. تفاوت این دوره با سال 84 این است که آن دوران جریان اصلاحات مدیریت نداشت. خاتمی رئیسجمهور بود و محدودیتهــای خاص خود را داشت و نمیتوانســت مدیریت کند؛ اما در سال 92 مدیریت کردند و وقتی در نظرسنجیها رأی روحانی بالاتر بود او از عارف درخواســت کرد که کنار بکشد. منتها در سال 84 اینطور نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.