بازخواني رخداد 84

Shargh - - سياست -

ســال 84 نهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری برگزار شــد. در این دوره از انتخابــات جریان اصولگرا فعالیــت خود را در قالب شــورای هماهنگی نیروهای انقلاب و به ریاســت ناطقنوری آغاز کرد. این شورا به دلیل اختلافات زیاد نتوانســت کارکرد خود را حفظ کند و ناطقنــوری هم از همان زمــان، قهر خود را با جریان اصولگــرا آغاز کــرد. در نتیجــه این اختلافــات، از این جریان محمدباقر قالیباف، محمود احمدینژاد و علی لاریجانی پا بــه عرصه رقابت با جریــان اصلاحطلبی گذاشــتند. جریــان اصلاحطلب هم در ایــن انتخابات نتوانست به وحدت برسد و بعدها همه فعالان سیاسی این جریان به اشــتباه خود اعتراف کردند. اصلاحطلبان در آن انتخابات با حضور ســه نامزد اصلی پا به عرصه رقابت گذاشتند. مصطفی معین، مهدی کروبی و محسن مهرعلیزاده. هاشمیرفســنجانی هــم گزینهای بود که در دوره دوم ایــن انتخابات مورد حمایت قاطبه جریان اصلاحطلب قرار گرفت. در جریان این رقابتها، هرگونه تلاشــی برای ایجاد ائتلاف بین نامزدهای اصلاحطلب به ناکامی انجامید. مصطفــی معین در مصاحبه خود توضیح داده است که یکی از علل تحققنیافتن ائتلاف این بود که ســیدمحمد خاتمی در دولــت بود و عملا نمیتوانست نقشی را که امروز ایفا میکند، در آن دوره هم ایفا کند؛ چراکه هرگونه دخالت او به منزله دخالت دولت در امر انتخابات تلقی میشد. از رقابت این هفت نامزد، محمود احمدینژاد و هاشمیرفسنجانی به دور دوم رقابتهــا راه یافتند. در فاصله دوره اول و دوم که شش روز میشد و به جنبش ششروزه هم مشهور شد، اصلاحطلبان به اتفاق از هاشمیرفســنجانی حمایت کردند؛ بااینحال پیروز میدان محمد احمدینژاد بود، به تاریخ سوم تیرماه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.