عارف: پای حمایت از روحانی ایستادهایم

Shargh - - سياست -

ایلنــا:

عارف گفت: در شــورای سیاســتگذاری حمایــت از آقای روحانی با اکثریــت آرا به تصویب رسید. روحانی شــعار نمیدهد؛ بلکه عمل میکند. کاندیداهــای مختلفــی از جبهههــای سیاســی در انتخابات هستند؛ اما از جریان اصلاحطلبی فقط یک صدا بیرون آمد و آن حمایت از روحانی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.