نامز قزاارلتیراهبباهفدربیاسه تج ر شمهوکراییرایتاه اتندازهیدومییند شتد

آخوندی: راه اندازی سایت«ساماندهی متقاضیان مسکن مهر» ، مصداق کلاهبرداری و خرید رأی است

Shargh - - اقتصاد -

شرق، شــكوفه حبيبزاده:

«ســامانه کار» کم بود، حالا نوبت به «سامانه مســکن» رسیده؛ همان سامانهاي که واکنشهاي پيدرپي مســئولان و کارشناســان را در پي داشــت و در نهایت به دســتور قوه قضائیه فیلتر شــد. محمدباقر قالیباف که گویا از فیلترشدن آن سامانه، متنبه نشده، اینبار براي تداوم وعدههاي پوپولیستي خود، اقدام به راهاندازي ســامانه مسکن کرده اســت. حالا معاون مسکن وزیر راهوشهرسازي در گفتوگو با «شرق» خبر از ارسال نامهاي هشدارآمیز به قالیباف داده تا اگر این اقدام، تخلفي از ســوي ستاد اوست، آن را تکذیب کند و اگر نه، وزارت راه پیگیري قضائي را در دستور کار قرار ميدهد.

آخوندي: کلاهبرداري است

رفتار غیرقانوني محمدباقر قالیباف را پایاني نیســت. زبان قاصر است از اوج رفتارهاي پوپولیستي او که فکري جز منفعت خویش در سر ندارد. حالا نوبت به «سامانه مسکن» رســیده )پس از گذشت چند ساعت از رونمایي این سامانه به «ساماندهي متقاضیان مسکن مهر» تغییر نام داد(، این اقدام او، واکنش ســریع وزیر راه، مســکن و شهرسازي را به دنبال داشت. عباس آخوندي در این باره گفت : «راهاندازی سایت مسکن از سوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصداق کلاهبرداری و خرید رأي اســت ». به گفته او : «این اقدام از سوی یک شهروند معمولی انجام شده است و یک اقدام کلاهبردارانه است و در صورتیکه شرایط تغییر نکند امکان پیگیری قضائي و قانونی چنین اقدامی وجود خواهد داشــت». دلیل او روشن است: «کسی نمیتواند درباره املاک مردم سایت تاسیس کند و این اقدام عجیبی است». البته این واکنش آخوندي زماني بود که هنوز از وجهه مســکن مهري این سامانه رونمایي نشده بود.

برای اموال مردم کیسه دوختهاند

حامد مظاهریان، معاون مسکن آخوندي هم در این باره واکنش نشــان داد و گفت: «مردم مراقب اطلاعات شخصی خود باشــند. بهطور قطع این سایت نمیتواند قانونی باشــد و گویا عــدهای برای اموال مردم کیســه دوختهاند».

معاون وزیر راه و شهرســازی هشــدار داده اســت: «بهطور قطع این سایت قانونی نیست و قطعهای جدید از پوپولیســم ایرانی است و به نظر میرسد برخی قصد دخالت در اموال مردم را دارند و این عین تشویش اذهان عمومی است و نميتواند توجیه داشته باشد».

مظاهریان در گفتوگو با «شــرق» بــا انتقاد از تأکید این ســامانه بر خانههاي خالي ميگوید: «سیستم رانتي شهري و تراکمفروشي با محوریت مدیریت آقاي قالیباف منجر به صدور مجوز ســاخت این خانهها که اغلب هم خانههاي لوکس به شمار ميروند، شده است. مدیریت نادرست شهري ایشان، مسبب رانتهای شهری بوده و او مسئولیت مستقیم در این ارتباط دارد.»

دخالت غیرموجه و خارج از اختیارات قانونی

ایــن معاون وزیر با بیان اینکه راهاندازي این ســامانه «دخالــت غیرموجه و خارج از اختیــارات قانونی بوده» اســت، ميافزاید: «او رئیسجمهور نیست و اکنون هم از شــهرداري مرخصی گرفته تا نامزد ریاستجمهوري شود، بنابراین فردي عادي است که در انتخابات شرکت کرده. با این اوصاف، اقدام او یا ســتاد او میتواند نوعي کلاهبــرداري محســوب شــود و در صورت شــکایت، دادســتاني باید بلافاصله اقدام قانونــی در جلوگیری از جرم را مدنظر قرار دهد .»

نامه هشدار به قالیباف

مظاهریــان همچنین از نامهاي بــا امضاي خود خبر ميدهد که از ســوي وزارت راهوشهرســازي خطاب به محمدباقــر قالیباف به نگارش درآمده و در آن نســبت به اقدام او هشــدار داده شده اســت که اگر این سامانه تکذیب نشود، وزارت راه و شهرسازي مطابق قانون براي پیگیري قضائي اقــدام ميکند. در متن ایــن نامه آمده: «بنا به گزارشهاي اعلام شــده در تارنماي اختصاصي خبرگزاريهاي تسنیم و مهر و به قرار مسموع، سامانهاي تحت عنوان ساماندهي متقاضیان مسکن مهر به آدرس

از ســوي ســتاد منتســب بــه جنابعالــي ایجــاد و آغاز بــه فعالیت کــرده که ضمن ثبتنــام از متقاضیــان با دخالت غیرموجــه و خارج از اختیارات قانوني و با ورود به حوزه مســئولیت دولت در واگذاري مســکن مهر، در حال ایجاد تعهد براي مساکن موجود نیز هســت.همانگونه که اطلاع دارید، داوطلبان انتخابات ریاســتجمهوري تا زمان انتخاب توسط مردم و تنفیذ حکم ایشان توسط مقام معظم رهبري، در شمار شــهروندان عادي محسوب ميشــوند و هرگونه ایجاد تعهد خصوصا در شکل رسمي براي آحاد جامعه، امري خلاف قانون و مقررات بوده و موجب ضمان و مسئولیت اســت و در آینده نیز باعث بروز تبعات منفي در جامعه و ســلب آرامش عمومي خواهد بود.شایســته اســت چنانچه ســامانه موصوف زیر نظــر جنابعالي مدیریت نميشود دستور فرمایید سریعا و بهطور رسمي نسبت به تکذیب آن اقدام گردد. مزید اطلاع متذکر ميشود وزارت راهوشهرسازي مطابق قانون پیگیري قضائي را در دست اقدام دارد».

این نامه همچنین براي پیگیريهاي بیشتر به رئیس ســتاد انتخابات وزارت کشور براي اســتحضار و دستور اقدام لازم رونوشت شده است.

از سامانه «پیگیري متقاضیان مسكن مهر» چه خبر؟

«

» را کــه در مرورگــر رایانه خود تایپ کنید، صفحهاي با یك «شــعار» باز ميشود: «3میلیون مسکن خالي در کشور وجود دارد که متعلق به 4درصد است». در مرحله بعدي، زیر صفحه آدرس تلگرامي همان سایت قبلي را مينویسد: «جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامي کارانه بپیوندید». البته فراموش کردهاند روي ســایت اســم دقیق کانال بهروز شده را اصلاح کنند: «کانال مسکن و کارانه».

مرحله اول:

تا اینجاي کار مشخص نیست، این مسکن، کجاست؟ باید حتما ثبتنام کنید تا پرده از اسرار پشت این سامانه کنار برود.

مرحله دوم:

و باز هم «مسکن مهر» ! وعــدهاي که به زبان قالیباف نیامده بود و بیشــتر از زبان ابراهیم رئیسي، دیگر نامزد ریاستجمهوري، شنیده بودیم. حالا این ســامانه از مخاطب ميپرسد، اگر شما یکی از صاحبان مسکن مهر هستید که تکمیل خانه شما با وقفه روبهرو شــده اســت و یا متقاضی جدید مسکن مهر هســتید، برای ثبت نام بر روی کلید «درخواســت پیگیری مســکن مهر- متقاضی جدیــد» کلیک کنید و در گزینهاي دیگر مخاطب ميتواند پیامي مســتقیم به قالیباف بفرستد!

مرحله سوم:

صفحــه با حدیثي از پیامبر اکــرم )ص( بالا ميآید: «بهترین اعمال در پیشــگاه الهی ســه چیز است: ایجاد خوشــحالی در دل مؤمن، رفع گرســنگی، و زدودن غم و انــدوه از چهــره او» و بعد با شــعار فخیمه او! زینت ميشــود: «دوره، نداریم، نمیشــود و نمیتوانیم تمام شده است».

پــس از آن نوبت به بیان ســه اولویــت اصلي این کاندیدای ریاســتجمهوري ميرسد: «طرح ساماندهی متقاضیان مســکن مهر، از آنجایی که مسکن نیاز اولیه هر انســانی اســت، بهعنوان موضوع مســکن در کنار برنامههای تولید، کار و اشــتغال و ساماندهی وامهای ازدواج بهعنــوان ســه اولویت اصلی دولــت مردم در دستور کار قرار دارد».

و بعد ادعا ميکند: «با توجه به اجرای مســکن مهر در دولت دهم و عدم پیگیریهای تکمیل مســکنهای نیمهتمام در دولت یازدهم تمامي صاحبان مسکن مهر که تکمیــل خانه آنها نیاز به پیگیــری دارد و همچنین متقاضیان جدید مســکن با ثبتنام در این طرح موجب تسریع در اجرای این برنامه در دولت مردم خواهند شد».

حــال آنکــه بارهــا عبــاس آخونــدي، وزیــر راه و شهرســازي، خطاب به مدعي دیگر بــراي اجراي طرح «مســکن کرامت»، گفته این طرحها به اتمام ميرسد و دیگر زحمتي براي دولت بعدي باقي نیست!

این تمام ماجرا نیست. در پایان مرامنامه این سامانه نوشته شــده: «با تشکر از اعتماد شــما به خادم ملت، اطلاعات شــما در صورت انتخاب هر یک از کاندیداها و با موافقت شما به ایشــان ارائه خواهد شد»؛ جملهاي عوامفریبانه در تلاش بــراي آنکه نبود امنیت اطلاعات فردي ثبتنامکنندگان را مخفي کند.

مرحله چهارم:

اینجا در مورد مســکن مهر متقاضي ميپرسد: فاقد مسکن )متقاضی جدید مسکن( یا مسکن مهر نیمهساز و اگر گزینــه دوم را انتخاب کنید جزئیات مســکن مهر مربوطه را ميپرسد.

مرحله پایاني:

در ایــن مرحله بــا وعده دروغین دیگــري، در بالاي ســایت درج ميشــود: «انشــاالله در دولــت مــردم درخواست شما با اولویت بالا پیگیری خواهد شد.»

وعده تاريخگذشته مسكن بيسرانجام قالیباف

جالب آنکــه از این وعدهها قالیبــاف حتي در دوره شهرداري خود کم نداده بود. به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در ســال 1388 اقدام بــه کلنگزنی یک پروژه مسکونی برای کارکنان سازمان خدمات موتوری، بازیافت و میادین میوهوترهبار شهر تهران با نام ابرپروژه مسکونی الهام کــرد، اما هنوز خبری از این امــلاک برای کارکنان نیســت. او در یکم مهرماه سال 1386 با ابلاغ دستوری در یک نامه رسمی به ستاد مسکن شهرداری تهران، به این ســازمان مسئولیت ساخت مجتمع مسکونی در دو قطعه زمین از اراضی تحت تملک شــهرداری تهران را داد. ستاد مسکن شــهرداری تهران موظف شد زمین را با 50 درصد تخفیف براي اســکان پرسنل این سازمانها در نظر بگیرد.

طبــق توافقنامه امضاشــده بین طرفین قــرارداد، پیمانکار باید تا سه ســال پس از کلنگزنی؛ یعنی سال 1391، اقــدام به تحویل پروژه به کارکنان ســازمانهای مذکور میکرد تا آنها خانهدار شوند، اما این موضوع به دلایل گوناگون محقق نشــد. شنیده شده پیمانکار پروژه مسکن الهام که در سال 1392 از حامیان شهردار تهران برای انتخابات ریاســتجمهوری بوده اســت، اقدام به پیشفروش واحدهای اضافی پــروژه الهام بالغ بر 500 واحد به اشخاص ثالث کرده و شهردار تهران هم تاکنون در مقابــل این اتفاقات ســکوت کرده اســت. این پروژه مســکونی اکنون تقریبا تکمیل شــده و قابل تحویل به کارکنان ســازمانهای پسماند و میوهوترهبار شده است، اما هنوز خبری از تحویل واحدهای مســکونی نیســت. حالا مشــخص نیســت این مدعي خوشقول! چگونه ميخواهد مردم را مسکندار کند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.