خیز آشوب به سمت تأمین اجتماعی

Shargh - - اقتصاد -

واگذاری ســهام دولتی اســت، امــری که در دولت هشتم شروع کرد و در دولت نهم و تا اواخر دولــت دهم متوقف شــد و در اواخر دولت دهم، مصوباتــی در ایــن زمینهها صــادر گردید ولی در ابتدای شــروع به کار دولت یازدهم با طرحی که نماینــدگان مجلس نهم ارائه کردند و به تصویب رســاندند )طرح اصلاح مواد 1، ‪7 ،6‬ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44( ممنوع شد. بهعبارت دیگر تــا قبل از دولــت فعلــی، دولتهای دیگر نهتنها مجاز بلکه حتی مکلف بودند که بخشــی از بدهــی دولت به ســازمان تأمیــن اجتماعی را از طریق تهاتر ســهام تأدیه کننــد ولی به محض شــروع بــه کار دولت یازدهم، مجلــس و بهویژه طیــف خاصی از نماینــدگان مجلس به هر تقدیر به موجب مصوبه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل 44، دولــت یازدهم را از واگذاری ســهام به سهام سازمان تأمین اجتماعی منع کردند و خوشبختانه ســال گذشته در فرایند تدوین و تصویب برنامه ششــم توســعه با تلاش وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و حمایت نماینــدگان جامعه کارگری و نیز نمایندگان حامی جامعه کارگری در مجلس دهم، دولت دوازدهم هم مکلــف و هم مجاز بــه واگذاری ســهام به سازمان تأمین اجتماعی بابت تأدیه مطالبات شد.

حــال اگر دولت دوازدهم به این امر عمل کند، عملکرد متفاوتی از دولت یازدهم به منصه ظهور خواهد رسید. درخصوص مصوبات سالهای آخر دولــت احمدینژاد بــرای بازپرداخت بدهیهای دولت به ســازمان تأمین اجتماعــی، نیز وضع به همین عنوان اســت. بزرگترین و بیشــترین حجم خصوصیسازی و واگذاری سهام دولت در تاریخ ایران متعلق به دولتهای نهم و دهم اســت اما ســازمان تأمین اجتماعی نهتنها از این واگذاریها بیبهره بود بلکه حتی رئیسجمهور دولت نهم، در برههای اساســا منکر وجــود بدهی دولت به تأمین اجتماعی شــد و تنها واگذاری انجامشــده آن هــم بابــت همسانســازی و واریز یکســری ارقام به حساب مســتمریبگیران در سال 1388 و در آســتانه انتخابات )ســهام مخابــرات( بود که از ســازمان هم برای خریــد آرا و برای انتقال مدیریــت شــرکت مخابــرات به یــک مجموعه خاص اســتفاده شــد. عملا دولت دهم تا اواخر عمر خود و تا قبــل از انتصاب جنابان آقایان دکتر ذبیحــی و دکتر مرتضــوی اقدام و یــا مصوبهای برای واگذاری سهام به ســازمان تأمین اجتماعی نداشــت و تا حدودی میتوان صــدور مصوبات و تأدیه بخشــی از بدهیهای دولت به ســازمان تأمین اجتماعی را به حضور ایشــان در ســازمان نســبت داد اما پس از صدور مصوبه مزبور نیز از یک طرف تعلل متولیان ســازمانی دولت نهم در انتقال قطعی ســهام واگذاری بــه خاطر درگیری بین تیم ســازمان و تیم شــرکت ســرمایهگذاری تأمین اجتماعی بروز یافت و از ســوی دیگر برخی از شــرکتها نظیر پستبانک و... از سوي مجلس یا دولت از فهرســت واگذاریها خارج شد )نظیر طرح یکفوریتی حذف نام پستبانک از فهرست واگــذاری مصوب ‪02//1391 19‬ و...( و برخی دیگر از آنها نیــز مورد ایراد مجلس یــا وزارتخانههای ذیربط نظیر صنایع و معادن قرار گرفت )مصوبه معــدن گلگهر با این بهانه که معــدن جزء انفال است و انفال قابل واگذاری نیست، مورد ایراد قرار گرفــت درحالیکه قبلا بخشــی از آن به یک نهاد خاص دیگر واگذار شده بود( و جالب اینکه برخی از شرکتهای مندرج در فهرست واگذاری اندکی بعــد به موجــب مصوباتی دیگــر از دولت دهم به وزارت نیرو بابت فــروش و پرداخت مطالبات پیمانــکاران نیروگاهها، به وزارت بهداشــت بابت کارانه پزشــکان )پالایشــگاه اصفهان( و... واگذار شــد و نکته حائز اهمیت اینکه به محض استقرار دولــت یازدهــم، طیف خاصــی از نماینــدگان با ارائه طرحی جهت اصــلاح موارد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل 44، هم واگذاری ســهام بهجای بدهی از ســوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ممنوع اعلام کردند و هم برای واگذاریهای قبلی و نیز تملک و خریداری ســهام سازمان تأمین اجتماعی، محدودیت بیشتری قائل شــدند و آن را از 80 درصد بــه 40 درصد کاهش دادند. یعنی عملا دولت یازدهم اساســا تا قبل از شروع ســال جاری و تصویب قانون برنامه ششم توســعه، اساســا نمیتوانســت از این ابزار برای بازپرداخت بدهی خود اســتفاده کند و این حکم نیــز ماحصل تلاشهــای وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و فعــالان کارگری و حامیــان آنها در مجلس دهم است.

حال در آســتانه انتخابات عدهای تلاش دارند که مثل اوایل دهه 90 ســازمان را وارد حاشیهها، دروغپردازیهــا و منازعات بین احــزاب، افراد و گروهها کننــد. امری که حتی برای دســتگاههای اجرائــی و قــوای مجریــه، قضائــی و مقننه که از بینالمــال و بودجــه دولــت ارتــزاق میکنند، پذیرفتهشــده نیست تا چه رســد به یک سازمان خدماترســان اجتماعی و مشاع و بینالنسلی که حقالناس و امانت مردم اســت. بنابراین باید مثل داریوش کبیر دســت به دعا برداشت که خداوند آشوب و دروغ را از ســازمان تأمین اجتماعی دور بدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.