رد ادعای خریدوفروش پستهای مدیریتی در بانکها

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

وزارت اقتصاد و دارایی دیروز به ســخنان محمدباقــر قالیباف واکنش نشــان داد. او که یکی از نامزدهای ریاســتجمهوری دوره دوازدهم محسوب میشــود، شنبهشــب در گفتوگوی تلویزیونی خود ادعاهــای عجیبی را نســبت به کارکنــان بانکها، از جمله خریدوفروش پســتهای مدیریتی در بانکها مطرح کرد کــه وزارت اقتصاد با صــدور اطلاعیهای آنها را بیاســاس خواند و از مراجع قضائی خواست نســبت به تهمتزنیهای مکرر قالیبــاف به کارکنان نظام بانکی و مدیران دولتی با حساســیت ورود کند. به گزارش شــادا، در اطلاعیه مرکــز روابطعمومی و اطلاعرســانی وزارت اقتصاد آمده است؛ جناب آقای قالیباف، نامزد محترم ریاســتجمهوری دوازدهم در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شــبکه دوم ســیما در تاریخ 23 اردیبهشت 1396 درخصوص نحوه انتخاب اعضای هیئــت مدیره بانکها، ســخنان خلاف واقع و شــگفتانگیزی را بر زبان جاری کرد که جز تأسف جای سخنی باقی نمیگذاردنخست لازم به ذکر است که مطابق با ماده 6 قانون تســهیل اعطای تسهیلات بانکی، مــاده 96 قانون برنامه پنجســاله پنجم و نیز ماده 31 قانــون احکام دائمی، نحوه انتخاب، ضوابط و شــرایط احراز صلاحیت فــردی و حرفهای مدیران بانکها بهخوبی مشــخص شده است، موضوعی که ایشــان با تجربه ســهامداری حقوقی حداقل در سه بانک کشور قطعا بدان اشراف دارند.براساس الزامات قانونی مزبور، علاوه بر داشتن شرایط عمومی از قبیل حســن ســابقه کار مدیریتی و مرتبط، پــس از انجام کنترلهای حراســتی، افراد حائز شرایط جهت انجام مصاحبه به کمیته انتصابات مستقر در بانک مرکزی و حسب مورد در وزارت امور اقتصادی و دارایی دعوت میشــوند و کمیته انتصابات براساس دستورالعمل مصوب، ارزیابــی لازم را به عمل میآورد.براســاس رویههای قانونی و اجرائــی فوقالذکر، روند انتصاب مدیــران بانکی کاملا تعریف شــده و شــفاف بوده و اظهــارات وی بیاســاس و منتفی اســت. خصوصا کــه فرایندهای مزبور به صورت مســتند در ســوابق اداری نگهداری میشــود.دوم، ادعای خریدوفروش پســتهای مدیریتــی در بانکها، توهینی آشــکار به کارکنان خدوم نظام بانکی، مراجع نظارتی، انتظامی، امنیتــی و قضائی تأییــد صلاحیتکننــده و اتهامی بیاساس اســت که قابلیت پیگرد قانونی دارد.سوم، جناب آقای قالیباف در جای دیگری از ســخنان خود در برنامــه فوق ایــن ادعا را نیز مطــرح کردند که در نظام بانکی، به برخی مشــتریان تسهیلات بدون سود پرداخت شده اســت؛ طوری که آنها همان تسهیلات را در همان بانک ســپرده کرده و ســود بــالا دریافت کردهاند. جدای از خلافواقعگویــی و ارائه اطلاعات ناقص وی دراینخصوص، پرسش اینجاست که طرح چنیــن ادعای کلی بدون ذکر مصــداق، نتیجهای جز ســیاهنمایی علیه صنعت بانکداری کشــور که موتور محرکه اقتصاد ایران است، خواهد داشت؟ دیگر اینکه اگر شما به چنین اطلاعاتی که ادعا میکنید، دسترسی داشتهاید، چرا تاکنون آن را به مراجع نظارتی و قضائی ارائه نکردهاید؟در پایان تصریح میدارد؛ نظام بانکی کشــور یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در اقتصاد ملی و تحقق اقتصــاد مقاومتی اســت. بهیقین، خدمات گسترده نظام بانکی در تأمین مالی بنگاههای تولیدی، پروژههــای زیربنایــی، عمرانی و خدماتــی و از همه مهمتر، ایجاد اشتغال - با اشراف دولت بر مشکلات و مسائل عدیده پیشِروی نظام بانکی- بدون تلاشهای شــبانهروزی قشر خدوم کارکنان بانکی و مدیریت آن ممکن نبوده اســت. پرداخت حدود 20 هزار میلیارد تومان تســهیلات به بیش از 22 هزار بنگاه کوچک و متوسط در سال گذشته و ارائه 19 هزار میلیارد تومان تســهیلات قرضالحســنه ازدواج به بیــش از چهار میلیون نفر در دولت یازدهم، تنها نمونهای از خدمات نظام بانکی کشور است؛ بنابراین سیاهنمایی، تهمت و افتراهای نابجا به خانواده بــزرگ نظام بانکی چیزی جز دلســردی و یأس عمومی برای کشــور به ارمغان نخواهد آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.