تازهترین خبر سیف درباره سپردهگذاران فرشتگان

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد با اقدامات انجــام شــده؛ امروز اطلاعیــهای از ســوی این بانک منتشــر خواهد شــد که حاوی اخباری درباره تعاونی فرشــتگان به عنوان جزء اصلی و تأثیرگذار در جریان اخیر کاسپین است.رئیس کل بانک مرکزی خبر خوبی برای مجموعه کاسپین داشت و اعلام کرد که بهزودی تعیینتکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان در دســتور کار قرار خواهد گرفــت.او توضیح داد: بر این اساس بخش عمدهای از سپردهگذاران فرشتگان که بیشترین حجم مسائل این روزهای کاسپین مربوط به آنهاســت، تعیینتکلیف میشوند؛ آنگاه میتوانند مبلغی که به عنوان سپرده داشتهاند را بنا بر تصمیم خود در مؤسسه مجاز سپرده کاسپین سپردهگذاری یا دریافت کنند.اما ســیف، از صدور مجوز برای تأسیس شــعب کاســپین نیز خبر داد و گفت: مــا پذیرفتیم تا اولین مجوز برای تأســیس تعدادی شعبه کاسپین را صادر کنیم، این درحالیاســت که از زمانی که مجوز برای ثبت کاسپین صادر شد تاکنون مجوز ایجاد شعبه دریافت نکرده بود؛ چراکه دریافت مجوز شعبه منوط به قطعیت انحلال تعاونیها و شروع انتقال اقلام به کاسپین بود که عملیاتی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.