نقش بانک پارسیان در ساماندهی مؤسسات غیرمجاز ستودنی است

Shargh - - اقتصاد -

ولیالله سیف در جمع مدیران بانک پارسیان درباره وضعیت نظام بانکی در شــرایط فعلی اقتصاد ایران گفت: یکــی از مهمترین فواید برجام رفع تحریمهای هســتهای بود که به طور کامل برداشــته شد، اما این سؤال که چرا نظام بانکی ما هنوز نتوانسته با بانکداری بینالملل رابطه ایجاد کند، به دلیل اشــکالاتی است که در صورتهای مالی وجود دارد و این اشکالات در ترازنامه و عدم استفاده از استانداردهای عملیات بانکی در فعالیتهــای روزمره بانکها، به بروز مشــکلاتی منجر شــده اســت که بانکهای بــزرگ بینالمللی احساس میکنند با برقراری ارتباط با بانکهای ایرانی با ریسکهای زیادی مواجه خواهند شد؛ بنابراین بانک مرکزی با برنامهریزی صحیح و زمانبندی اصولی قادر خواهد بود موانع نظام بانکی را از پیشِرو بردارد و در این راستا بانکی موفقتر خواهد بود که قدمهای لازم را سریعتر بردارد. او یکی از مشکلاتی که نظام بانکی را بهشدت آزار داد، مؤسسات غیرمجاز دانست و اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما مؤسسات غیرمجاز بودند که در سال 92 با شروع فعالیت دولت یازدهم، مســئولان وقت اذعــان کردند مؤسســات غیرمجاز مالی، حــدود 25 درصد از حجم نقدینگی کشــور را در دســت دارند و طبیعتا تا 25 درصد از فعالیتهای پولی کشــور از نظارت بانک مرکــزی خارج بود و این امر بینظمی و اختلال زیــادی را متوجه نظام بانکی کرد؛ بنابراین یکــی از اولویتهای جدی بانک مرکزی این بود که بتواند وضعیت آشــفته را ساماندهی کند و موفق به این امر شد. سیف در ادامه گفت: با اینکه عدهای متوجه شدند که اعتماد به مؤسسات غیرمجاز، هزینههایی را بــرای مردم درپــی دارد، اما بااینحال بانک مرکزی ســعی کرد خســارتهای مؤسسات را که متوجه مردم شــده بود به حداقل ممکن برساند؛ برای مثال مؤسســه تعاونی ثامنالحجج خســاراتی بــرای مردم به همــراه داشــت، اما بانک پارســیان، بهخصوص کارکنان زحمتکش آن، در ســاماندهی و انجام برخی از اقداماتی که ضرورت داشــت بسیار مؤثر بــود. رئیس کل بانک مرکــزی در ادامه به بیان جزئیات مخرب فعالیت مؤسســات مالی پرداخت و افزود: یکی دیگر از آثار مخربی که مؤسسات غیرمجاز برای اقتصاد به بار آوردند دامنزدن به نرخ ســود بود بهطوریکه مؤسســهای که فاقد هرگونه قید و بند در فعالیتهایش است بهراحتی میتواند کارشکنی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.