افزایش پوشش بیمهای خطوط دریایی به یک میلیارد دلار

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: مدیرعامل شرکت کشــتیرانی جمهوری اســلامی ایــران در نشســتی خبری گفت: بــا وجود فشــارهایی کــه تحریمها بــه این شــرکت، نفرات و شــرکتهای تابعــه آن وارد میکــرد، همــکاران ما توانستند بخشــی از این خسارتها را جبران کنند، اما بــا برجام نیز تقریبا تمام محدودیتهای این شــرکت و حملونقل دریایی برداشــته شــد. محمد سعیدي در ادامه با بیان اینکه رفتن به ســراغ دریافت پوشش بیمههــای بینالمللــی گام اول اقدامــات شــرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام بود، اظهار کرد: بیشک یکی از مهمترین مواردی که برای دریافت ســفارشها و برقراری ارتباط با خطوط دیگر دریایی جهان زندهکردن تضمینهای بینالمللی بود در گام اول با مذاکراتی که انجام شد موفق شدیم ۷5 میلیون دلار پوشش بیمهای برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دست بیاوریم که این رقم در گام دوم بــه ۴5۰ میلیــون دلار و در نهایــت امروز به یک میلیارد دلار ارتقا پیدا کرده اســت و همکاری بیمهای ما با کشور نروژ و انگلستان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.