ادعای بياساس خرید رأي با بازگرداندن یارانه

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا:

ســازمان هدفمنــدی یارانهها با انتشــار بیانیهای، ادعای برخی رســانهها مبنیبر برگرداندن یارانه حذفشدهها را در آستانه انتخابات برای خرید رأی بیاساس دانست.سازمان هدفمندی یارانهها در پاســخ به این ادعا اعلام کــرد، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان هدفمندسازی یارانهها در سه سال گذشــته به شناســایی و قطع یارانه نقدی حدود پنج میلیون نفــر از خانوارهای پردرآمد اقدام کرد». اعتراض سرپرستان خانوار، در صورت مراجعه به ســامانه ir.yaraneh1۰ مورد رســیدگی ماهانه از ســوي کارشناســان قرار میگیرد و در هر ماه پس از بررسی و انجام امور کارشناسی لازم و در صورت تأیید مستندات ارائهشده، این سرپرستان خانوار دوباره به چرخــه دریافتکنندگان یارانه نقدی برگشــت داده میشوند». «در اردیبهشت امســال نیز مطابق روال ماههای پیش، نســبت به رســیدگی به اعتراضهای سرپرســتان خانوار در سامانه یاد شده اقدام و نتیجه بررسی از طریق پیامک به افراد اطلاعرسانی شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.