9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - ديپلماسي -

احمدینژاد: خیران مدرسهســاز الگوي تمامعیار همه عرصههاي جامعه هستند

ســخنگوي دولــت: افزایــش حقــوق کارمندان بهزودي اعلام ميشود

نماینــدگان جمهوري اســلامي ایــران همایش گفتوگــوي ادیــان در قطــر را بــه علــت حضــور خاخامهاي صهیونیستي تحریم کردند

ســفیر ایران در ژاپن: هرگز اســتفاده از تسلیحات کشتارجمعي را نميپذیریم

معاون پارلماني بانك مرکزي: نرخ ســود بانکي باید افزایش یابد

کمال دانشیار رئیس کمیســیون انرژي مجلس: واردات 2میلیارددلاري سوخت توسط دولت قانوني است

وزیرخارجه: انگلیس باید عامل حمله تروریستي را به سفارت ایران تحویل دهد

احضار ســفیر انگلیس بــه وزارت خارجه؛ در پي خروج نام منافقین از فهرســت گروههاي تروریســتي رخ داد

احمدینژاد پیشــنهاد داد: نرخ ســود بانکي ٩/5 درصد +3 درصد یارانه

راستگو، رئیس مرکز تربیت مربي کودك و نوجوان: کفزدن و هوراکشــیدن در برنامه کودك قابل پذیرش نیست

محمود محمــدي عضو کمیســیون امنیت ملي و سیاســت خارجي: توافق بــا 1+5 محدود به بحث هستهاي نشود

ســفیر افغانســتان: ایران کمك فراواني به تأمین امنیت و بازسازي افغانستان کرده است

پیــروز مجتهــدزاده: دســتگاههاي اجرائــي از موازيکاري بپرهیزند

قضائی، قائممقام بانك مرکزي: این بانك تصرفي در حساب ذخیره ارزي ندارد

احمدینــژاد خبر داد: لایحه کاهش ســاعت کار پرستاران آماده ارائه به مجلس هشتم

ســخنگوي دولت با اشــاره به رأي منفي دیوان به افزایش پلکاني معکوس حقوق کارمندان دولت، اعلام کرد: کاهش حقوق کارکنان با رأي دیوان عدالت اداري

طباطبایــي، نماینده مــردم تهران: آنچــه از قول اینجانب درباره ســخنان رئیسجمهور نقل شــده، صحیح نیست

وزیر خارجه پاکســتان: حقوق هستهاي ایران را به رسمیت ميشناسیم

احمدینژاد: عــدهاي فکر ميکنند درآمد نفت به جیب وزیران ميرود

نــادران، عضو اصولگــراي کمیســیون اقتصادي مجلس: انحــلال هیئت امناي ارزي توســط دولت، خلاف قانون است

ســفیر ایران در فرانســه اعلام کرد: آمادگي ایران براي بررسي همه پیشنهادها در موضوع هستهاي

فلاحتپیشــه، عضو کمیســیون امنیــت ملي و سیاســت خارجي: رفراندوم ميتواند به همه مسائل فلسطین پایان دهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.