اگر فقط رئیسی نامزد بود، رأی سفید میدادم

Shargh - - سياست -

عبدالله نوری، وزیر کشــور دولــت اصلاحات، در گفتــاری که در اختیار «شــرق» قرار داده اســت، از نامــزدی حســن روحانی حمایت کــرده و دلایل آن را برشــمرده اســت. نوری معتقد اســت که دولت نهتنها در حوزه سیاست خارجی، بلکه در حوزههای اقتصــادی و کنترل تورم و نیــز موضوعات فرهنگی آنقــدر عملکرد خوبــی از خود ارائــه داده که باید دوباره تکرار شــود. به گفته نــوری، اگر تنها ابراهیم رئیســی نامزد این انتخابات بود، او برگه رأی را سفید به صنــدوق میانداخــت. اهم این گفتــار را در پی میخوانید:

هــر دوره از انتخابات مختصات خــاص خود را دارد و نمیتوان گفت کدام دوره مهمتر اســت؛ اما در توضیح اهمیت این دوره، باید گفت بیش از اینکه اشــخاص مورد بحث باشند، دو جریان فکری مقابل هم هســتند و مــردم باید بین ایــن دو جریان فکری یکــی را انتخاب کنند و آمادگــی پذیرش هزینههای احتمالی آن را هم داشته باشند.

به عقیده من، آقای روحانی در دوره چهارســاله ریاســتجمهوری، فراتر از حد انتظار ظاهر شــد. با اینکه چهار ســال پیش هم من به آقای روحانی رأی دادم؛ اما آنچه از آتیه کشــور میدیــدم، این نبود و آنچه انجام شد فراتر از تصورم بود.

گاهــی مطرح میشــود که آقــای روحانی تنها در حوزه سیاســت خارجــی و برجام موفــق بوده؛ درحالیکه من معتقدم ایشان در حوزههای گوناگون موفق بوده اســت. معتقدم دولت آقای روحانی در بســیاری از زمینهها موفقیتهای چشمگیری داشته اســت. در بخش بهداشــت و درمان و انجام طرح سلامت، در بخش کشــاورزی، در بخش روستایی و رفع نیازمندیهای روستاییان، در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، حملونقل و موارد گوناگون دیگر. کنترل تورم مســئله بسیار مهمی است که این دولت انجام داده اســت؛ تبعات منفی رکود نســبی را در مرحله کنتــرل تورم پذیرفتــه تا پس از آن، رونــق اقتصادی را همراه با کنتــرل تورم آغاز کنــد. در واقع میتوان ســال ۹۵ را سال آغاز رونــق اقتصادی همراه با کنترل تورم نامید.

فکــر نمیکنــم در دورهای کــه مرحوم مصدق در راســتای ملیشــدن صنعــت نفــت گام برداشــت، در کشــور خودش تا ایــن حــد در مرکز هجمــه قرار گرفته باشــد. یک رئیسجمهور و یــک دولــت بــا هماهنگیها و هدایتهــای لازم تــلاش کردنــد و در یــک بازی بــرد – بــرد، اقدامی انجــام دادند کــه افراطیترین جریانــات جنگطلب دنیــا با آن مخالــف بودند؛ اما موفق نشدند.

به نظرم مخالفت با برجام، ناشــی از یک دعوای سیاسی است. حتی بحثهای اقتصادی و معیشتی هــم بهانــه سیاســی دارد؛ یعنی برخی کــه در پی تصاحب قدرت هســتند، یک روز احساس میکنند با طرح مســائل اقتصادی به این هدف میرســند و در نتیجه مدام از معیشت مردم دم میزنند؛ درحالیکه اینان همان کســانی هســتند که اگر دیروز به ایشان میگفتند معیشــت مردم، میگفتند این بحث فرعي است و باید به مسائل ارزشــی و معنوی پرداخت و به ما اتهام میزدند که دنبال مسائل مادی هستیم.

برجام، یکی از پرافتخارترین توافقهای چندجانبه در تاریــخ ایران اســت که این افتخــار، از آنِ ملت و مســئولان ایران اســت. نباید آن را کوچک بشماریم. بــرادری میگوید ما نباید مســائل نیروهای مســلح یا توان موشــکی را با مســئله کوچکــی مثل برجام مقایســه کنیم؟ این دســتاورد ملت است؛ چرا آن را کوچــک میشــمارید؟ نباید فراموش کنیــم قبل از برجام چه بودیم و الان کجا ایستادهایم.

یکی از مشــکلات در مفاهمه بین دولت و مردم، این اســت که خیلی وقتها با زبــان مردم صحبت نمیکند. مثلا میگوید تورم 4۰درصدی را تکرقمی کردهایــم. همه ملت ایران که کارشــناس اقتصادی نیســتند؛ بنابراین باید با مثال ایــن را توضیح دهند. مثلا باید گفته شــود تــورم در ابتدای دولت روحانی ۳۵ درصد بوده اســت کــه اگر قرار بــود ادامه پیدا کند، گوشــت که الان کیلویی حــدود ۳۵ تا 4۰ هزار تومان است، میشــد حدود صد هزار تومان و دهها مثال از خوراک، پوشــاک، مسکن، حملونقل و...؛ در این صورت مردم سادهتر درمییابند که کاهش تورم یعنی چه؟ از آن طرف متوجه میشوند اگر افزایش یارانه شروع شــود، آن وقت تورم دوباره برمیگردد. همچنــان که از وقتی پرداخت یارانه شــروع شــد، قیمــت ارز هم ســیر صعودی گرفت. ابتدای ســال ۹۰، دلار هزارو ۵۰ تومان بود و آخر ســال ۹۱ شد سه هزارو 4۰۰ تومان و این افزایش بلافاصلــه در همه امور کشــور تأثیر خود را گذاشــت. من بارها به مســئولان دولتی هم گفتهام شما نتوانســتهاید زحمات خود را بــرای مردم خوب تبیین کنید؛ یعنــی زبــان مــردم را انتخاب نکردهاید.

شــما مقایسه کنید یک طرف آقای روحانی اســت با آگاهی، توان مدیریتی و تجربیات اجرائی در ســطوح مختلف، از پیش از انقلاب تا الان با مجموعهای از نیروهای کارشناســی که ایشان را در دولت همراهی میکننــد، طرف مقابل کدامیک از این پشــتوانهها را دارد؟ آگاهی کافی دارد؟ تجربه موفقی در گذشــته و حال داشته است؟ کارشناسان قدرتمندی دارد؟ به نظر من، افراد معتدل جریان اصولگرا اگر جمعبندی کنند که در مقابل ازدستدادن چنین سرمایهای چه ســرمایه روشــنی دارند، به این نتیجه میرســند که اجازه ندهند این اتفاق بیفتد.

بعضی از این کاندیداها اگر حرفهای معقولتری میزدند - چه رئیسجمهور بشوند چه نشوند- شاید برخــی از جریانهای معتدل حمایتشــان میکردند. در همین شــهر تهران کارهای گوناگونی انجام شده کــه یا توجیه ندارد یا در اولویت نیســت و چه بســا شبههانگیز هم باشد. اگر بخواهند همین اقدامات را برای کل کشــور انجام دهند که نه توجیه دارد و نه منبع مالی، کشور نابود میشود. همین مسائل برای مــردم ذهنیت ایجاد میکند. شــما همین طرحها و بدهیهایی را که برای شــهر گذاشــتید توجیه کنید، بعد برای کشور برنامه بریزید.

در دولــت قبــل از آقــای روحانی، کشــوری که داشــت در دنیا منزوی میشــد، ایران بود. در دوره

گاهی مطرح میشود که آقای روحانی تنها در حوزه سیاست خارجی و برجام موفق بوده؛ درحالیکه ایشان در حوزههای گوناگون موفق بوده است. در بخش بهداشت و درمان، کشاورزی، رفع نیازمندیهای روستاییان، نفت و گاز و پتروشیمی، حملونقل و موارد گوناگون دیگر. کنترل تورم مسئله بسیار مهمی است که این دولت انجام داده است

آقای روحانی، رژیمي که اگر اجازه میدادیم شــاید به انزوای کامل کشــیده میشــد، اسرائیل بود. ما به دنبال چه هســتیم؟ ما باید بــرای تأمین منافع ملی خودمان با دنیا و کشورهای اسلامی و عربی و بهویژه با کشــورهای منطقه تعامل کنیم، تا اسرائیل نتواند برای بهانزواکشیدن ما، با آنها همدست شود.

صنعت توریســم نیاز به روابط حسنه با کشورها و تأمیــن امنیت داخلی بــرای ایرانگردهــا دارد. با گسترش توریسم میتوان درآمد حاصل از نفت را به درآمد دوم کشــور تبدیل کرد. اگر صنعت توریسم در ایران به صورت جدی دنبال و احیا شود، درآمدزایی و اشــتغالزایی قابلتوجهی خواهد داشــت، چراکه جاذبههای توریســتی ایران در جهان کمنظیر است. نمیتوان گفت میخواهیم درآمد کشور را بالا ببریم، اما اگر توریســم باعث تهاجم فرهنگی شــود با آن مخالف هستیم. توریســتی که به ایران سفر میکند میخواهد آثــار تاریخی ایــران را ببیند. توریســت، تهاجم فرهنگی نمیآورد، بلکــه برعکس، فرهنگ ایران را به خــارج صادر میکند. تمام این مســائل، در سایه بهبود روابط با کشورهای خارجی به دست میآید.

برای من شفاف نیســت که در قوه قضائیه، ایشان )رئیسی( چه اقدام مثبتی انجام داده است. در سازمان بازرسی، در دادســتانی، در معاونت اول قوه قضائیه، در دادگاه ویژه روحانیت، چه کارنامه موفقی داشــته است؟ اگر کاندیدای ریاستجمهوری تنها ایشان بود و من میخواستم رأی دهم، یک برگه سفید در صندوق میانداختم به خاطر اینکه هیچ شــناختی از ایشــان ندارم. درحالحاضر هم ایشــان ادعاهایی دارد که من متوجه نمیشوم. حرفهای ایشان را نمیفهمم. البته ممکن است عدهای هم با حرفهای ایشان، دلخوش شوند، ولی من خیلی نگرانم.

اینکــه ایشــان )رئیســی( بگویــد میخواهیم با فســاد مقابله کنیم، خیلی خوب است، اما مهمترین دســتگاه مبارزه با فســاد، قوه قضائیه اســت؛ نهایتا اگر دســتگاه اجرائی هم متوجه فســاد شود، به قوه قضائیه ارجاع میدهد. بنابراین اگر دســتگاه قضائی خوب عمل کرده، پس فســاد جمع شــده و ایشــان با چهچیــزي میخواهد مبارزه کند؟ اگر هم فســاد همچنان وجود دارد، پس ایشــان در مسئولیتش در قوه قضائیه در مبارزه با فســاد چه کرده اســت؟ آن آقا میگوید از زباله، برق تولید کردم، بعد مشــخص شــد که تنها چهار مگاوات برق تولید شده است، آیا این عملکرد اســت؟ بعد اینگونه میخواهند کشور را اداره کنند؟

بهعنوان جمله پایانی عرض میکنم که انشاءالله در روز ۲۹ اردیبهشت، همگام با برادران عزیزم، دکتر جهانگیری و مهندس هاشمیطبا، برای سربلندی و عزت ایران به آقای روحانی رأی خواهم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.