چرا به تش روحطاهرنييريرحأكردي ميدهم

Shargh - - سياست -

ایســنا: نایبرئیــس مجلس شــورای اســلامی در بیانیهای از کاندیداتوری حســن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری حمایت کرد. در بیانیه علی مطهری که در کانال تلگرامی او منتشر شده، با اشاره به دلایل حمایــت وی از حســن روحانی، بر لزوم مشــارکت حداکثری مردم در انتخابات تأکید شده است.

در ایــن بیانیــه با عنــوان «چرا بــه روحانی رأی میدهم» آمده است: «چرا به روحانی رأی میدهم؟ انتخــاب اصلــح در ایــن دوره از انتخابــات ریاســتجمهوری به دلیــل عوامفریبیهایی که در رقابتهــای انتخاباتی صورت گرفته اســت ممکن اســت برای بخش کوچکی از مردم ما بهرغم رشــد اجتماعی و سیاســی که در ۳8 ســال گذشــته پیدا کردهاند، کمی با دشــواری همراه شده باشد. نظر به درخواستهای مکرری که از اینجانب برای اعلامنظر شــده اســت، به عرض ملت بزرگ ایران میرســاند کــه این بنــده ضمن احتــرام به همــه کاندیداهای ریاستجمهوری و با آگاهی از نقاط قوت هر یک، به دلایل ذیل جناب آقــای روحانی را اصلح میدانم و به ایشان رأی میدهم:

۱. دولــت یازدهم پــس از یک نابســامانی بزرگ اقتصادی، انضباط مالی در کشــور ایجــاد کرده و با ثبات نســبی قیمتها آرامشــی را در حوزه اقتصاد کشور پدید آورده است.

فراموش نکنیم که آقای روحانی دولتی را تحویل گرفــت که ســکه را از ۹۰ هزار تومــان به بالای یک میلیون تومان رساند.

۲. با توجه به توافقنامه برجام و تحولات منطقه خاورمیانــه و ظهور هیئت حاکمه جدید در آمریکا با افکار و اهداف متفاوت، ادامه ریاستجمهوری آقای روحانی به صلاح کشــور است. عدهای ابا ندارند که برجــام ابتر بمانــد و برای حفظ ژســت انقلابیگری کشور را به جنگی ناخواسته بکشانند.

۳. معمولا دولتهــا در دوره دوم خود بهتر کار میکننــد چون اولا دیگر نیاز بــه رأی مردم ندارند و مســتقلتر و آزادتر عمل میکنند. ثانیا مخالفان آنها انگیزه کمتری برای تخریب دولت دارند زیرا در دوره اول، هدفشــان نرسیدن آن دولت به دوره دوم است و در دوره دوم این هدف موضوعیت ندارد. علاوه بر این، تجربهای که جنــاب آقای روحانی در این چهار سال کسب کردهاند سرمایه عظیمی برای چهار سال آینده است.

4. اگــر کاندیدای دیگــری غیر از آقــای روحانی پیروز شود، بیتوجهی به حقوق ملت و آنچه که در فصل سوم قانون اساسی آمده است، از طرف برخی نهادها بیشــتر خواهد شــد. وجود ایــن دولت مانع بسیاری از این نقض قانونها است اگرچه انتظار ما از رئیسجمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی بیش از اینهاست.

۵. دولت، بســیاری از مســائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگــی را به نقطه خوبی رســانده اســت. این حرکتها نباید در نیمه راه متوقف شود.

۶. ســپردن امور اجرائي کشور به کسانی که حتی یــک روز تجربه وزارت یا نمایندگی مجلس را ندارند یک ریسک است و چهبسا مسئولیت و ضمان شرعی به دنبال داشته باشد.

بــا انتخاب آقای روحانی کشــور مــا از نظر رفاه مادی ســوئیس نخواهد شــد اما با عدم انتخاب او احتمال ونزوئلاشدن کشور منتفی نیست.

اما همــان مقدار که انتخاب اصلح اهمیت دارد، میزان مشارکت مردم در آینده اقتصادی و سیاسی و امنیتی کشور مؤثر است. افرادی که فکر میکنند راه اصلاح بسته است و شرکت در انتخابات مفید فایده نیســت، در خطا هستند. جمعه ۲۹ اردیبهشت همه با هم پای صندوقهای رأی حاضر میشویم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.